Fråga Lund om matematik

Sökresultat


26 september 2000 13.31.36
Hej! Ni skrev i något svar att man fick komma till er för att se vad ni håller på med. Stämmer det? Det skulle för mig vara en dröm att få besöka er och kanske få möjlighet att tala med någon om matematik. MVH Thorleif Nilsson

Svar:

Om Du är intresserad av att besöka oss och tala om matematik så är Du naturligtvis välkommen. Det är då bäst att ringa och komma överens om en tid i förväg. Telefonnummer och postadress hittar Du på avdelningens hemsida. De som Du kanske är intresserad av att tala med är vanligen rätt upptagna, men det går säkert att hitta en tid för ett studiebesök.

Catarina Petersson


23 september 2000 17.04.58
Hejsan förra veckan skrev jag och frågade om ett mekanikproblem som jag inte blir klok på. Det är att man har en stor cirkel som roterar runt sin horisontella axel (med konstant hastighet) och på denna sitter en liten ring som rör sig friktionsfritt. Problemet går ut på att beskriva ringens rörelse i förhållande till den stora cirkeln. Vi har ställt upp ett samband där vi utgår från cirkelns mitt till ringen (dvs radien för den stora cirkeln). Vinkeln mellan radien och den stora ringens horisontella axel kallat vi för A. vinkelhastigheten för den stora cirkeln kallar vi w och avståndet i y led mellan ringen ner till den stora cirkelns vertikala axel(som går mitt genom den stora cirkeln) . Vi kommer dock bara fram till en mycket konstig formel nämligen: A' i kvadrat = (w kvadrat)/2 sin(2A)+(g/R)*cos(A)sin(wt) och allt detta delat med 1-sin(2A) Vi inser att vi tänkt fel någonstans (eftersom vi vid vinkeln pi/2 radianer får en division med noll) men vi kan inte komma på vad det är. Snälla vi skulle verkligen behöva hjälp med att lösa detta problemet. Vi har suttit med det i flera veckor men vi kommer hela tiden in på samma spår. Tack på förhand /peter
Peter

Svar:

Jag blir inte riktigt klok på vad du menar. Menar du att den lilla ringen ligger ovan på den stora roterande cirkeln? Du skriver att den lilla ringen rör sig friktionsfritt, men i så fall skulle väl inte den stora cirkelns rotation påverka den lilla ringen? I annat fall måste den lilla ringens massa och friktionskoefficienten mellan de två föremålen komma in i bilden. Tyvärr får jag be dig återkomma med ett förtydligande.

Adam Jonsson


23 september 2000 01.03.57
medför a kongruent b (mod n) att a^2 kongruent b^2 (mod n^2) ? Matte

Svar:

Nej. T ex är ju 5 kongruent 2 (mod 3), men 25 kongruent 7 (mod 9). Däremot är ju naturligtvis a2 kongruent b2 (mod n).

Adam Jonsson


22 september 2000 23.29.12
Hej, kan jag få en formel, för att räkna ut hur lång TID det tar att ACCELERERA till ett mål om man vet STRÄCKAN och ACCELERATIONEN
runlevel_4@passagen.se

Svar:

Vi betecknar den tillryggalagda sträckan som funktion av tiden med s(t). Då är s'(t) = v(t) (hastigheten som funktion av tiden) och s''(t) = v'(t) = a(t) (accelerationen som funktion av tiden). Om vi antar att accelerationen är konstant = a, så blir v(t) = at + c1, där konstanten c1 bestäms av att begynnelsehastigheten är känd = v0 t ex. Integrerar vi en gång till får vi s(t) = at2 / 2 + v0t + c2. Integrationskonstanten c2 bestäms till 0 av villkoret s(0) = 0. Så sammantaget gäller

s(t) = at2/2 + v0t.
Om du nu vill veta hur lång tid det tar att färdas en viss sträcka så är det bara att lösa ut tiden ur andragradsekvationen ovan.

Adam Jonsson


22 september 2000 17.08.29
Hur visar man att en cirkelskiva och en sträcka inte är homöomorfa dvs.inte är topologisk ekvivalenta.Kan ni visa mig detta med ett exempel och gärna bevisa detta.Hoppas att få hjälp med detta efter många timmars funderingar!Om inte hjälp är möjlig så kanske ni kan rekomendera en bok där problemet tas upp och bevisas med utförlighet.
Karin Lövstrand,Kungsholmen

Svar:

Jag förmodar att du menar att cirkelskivan och sträckan har den av R2 inducerade topologin. Att en cirkelskiva och en sträcka inte är homeomorfa följer av att om man tar bort en punkt i en sträcka så är den inte längre sammanhängande, däremot är cirkelskivan minus bilden av den i sträckan borttagna punkten fortfarande sammanhängande. För att svara på din fråga i allmän dimension, dvs varför är inte ett m-dimensionellt klot homeomorft med ett n-dimensionellt klot (med m < n) måste man använda det som på svenska kallas satsen om invarians av område (eng. invariance of domain) som lyder: Om V är en delmängd av Rn vars topologi är inducerad av Rn samt är
homeomorf med en öppen delmängd av Rn så är V öppen i Rn. Eftersom ett m-dimensionelt klot inte är öppen i Rn om m < n, så ger den här satsen en motsägelse. Satsen om invarians av område brukar finnas med i lite mer avancerade topologiböcker, t ex böcker om algebraisk topologi eller differentialtopologi.

Adam Jonsson


22 september 2000 15.57.43
Har ett problem som jag inte får någon riktig reda på och undrar om ni kan ge mig ett uttalande på om svaret är rimligt. Under ett lopp på 20km, springer Karl första milen på en timme i konstant fart. Därefter sjunker hastigheten kontinuerligt. Den elfte kilometern tar 10min. Efter loppet upptäcker Karl att hastigheten under andra milen var omvänt proportionell mot tillryggalagd löpsträcka. Vad blev sluttiden. Mitt svar är 7,67 timmar (den sista milen)
M-L Johansson

Svar:

Som jag tolkar ditt problem så har det ingen lösning. Låt s(t) vara den tillryggalagda sträckan. Då är ju s'(t) = v(t) = löparens hastighet. Vi vet att de första 10 km är v(t) = 10/60 = 1/6 km/min. Men efter 60 min får s(t) utseendet

v(t) = k/s(t),  då t >= 60 min,
där k är en okänd konstant. Vi har alltså att v(t)s(t) = k. Eftersom vi vet att v(60) = 1/6 km/min och s(60) = 10 km, så är alltså k = 5/3. Vi kan alltså säga att s'(t)s(t) = 5/3, vilket vi integrerar till sambandet
1/2*s(t)2 = 5/3 t + C,
där C är en ny konstant. Konstanten bestäms enkelt av att s(60) = 10, så C = -50. Sammantaget vet vi att
s(t)2 = 10/3 t - 100, då t >= 60 minuter,
så löparen har därför sprungit 20 km efter (202 + 100)*3/10 = 150 min = 2,5 timmar. Vi noterar att vi har inte behövt använda informationen att den elfte kilometern tog 10 min. Den är heller inte förenlig med det uttryck för sträckan som funktion av tiden som vi fann eftersom vårt uttryck ger att löparen efter 70 min har sprungit sqrt(10/3*70 - 100) km vilket är ungefär lika med 11,5 km.

Adam Jonsson


22 september 2000 15.49.41
Försöker att lösa ett problem genom att använda MacLaurinutvecklingen av grad 7. Hur kan jag förenkla uttrycket f(x)=1/(1+ln(cosx))för att få talet på ett "trevligare" sätt innan jag börjar utveckla mha MacLaurin metoden.
Gun Johansson

Svar:

Istället för att begränsa oss till MacLaurinutvecklingar så tycker jag att vi ska betrakta Taylorutvecklingar istället. MacLaurinutveckling är ju samma sak som Taylorutveckling i x = 0. När man ska beräkna Taylorutvecklingen av en sammansatt funktion, som t ex den du anger, så finns det väsentligen bara två metoder: antingen använder man Taylors formel direkt och utför alla derivatorna. Det blir naturligtvis mycket otympligt i ditt fall, så jag föredrar att använda den andra metoden som bygger på vad man kallar entydigheten av Taylorutveckling. Den här entydigheten säger att om du vet att en given funktion g(x) har en utveckling i stil med:

g(x) = a0 + a1x1 + ... + anxn + O(xn+1),
så följer det att koefficienterna ai är de man får ur Taylors formel, och utvecklingen ovan är därför i själva verket Taylorutvecklingen av g(x). Låt oss nu anta att vi vill beräkna Taylorutvecklingen av g(h(x)). Vi antar för enkelhetens skull att h(0) = 0. Låt oss vidare anta att vi känner Taylorutvecklingarna av g(y) och h(x), samt att
h(x) = a0 + a1x1 + ... + anxn + O(xn+1);
g(y) = b0 + b1y1 + ... + bnyn + O(yn+1).
Vi får här en utveckling av g(h(x)) med begränsad restterm om vi i utvecklingen av g(y) ovan ersätter y:et med h(x) (och håller noggrannt reda på storleksordningarna av alla resttermerna). Enligt entydighetssatsen ovan vet vi nu att utvecklingen vi har trixat oss till verkligen är den riktiga Taylorutvecklingen av g(h(x)). Vi noterar att din funktion f(x) är en sammansätting av tre funktioner som alla har välkända Taylorutvecklingar: cos(x), ln(1+x) samt 1/(1+x). Med metoden ovan får man att Taylorutvecklingen runt x = 0 till och med grad sju av f(x) är
f(x) = 1 + 1/2 x2 + 1/3 x4 + 83/360 x6 + O(x8).

Adam Jonsson


22 september 2000 08.14.32
Hur ska man går till väga när man ska lösa en sådan liknande uppgift: x arctan > ln [x/2] för alla x>0
Martin Svensson

Svar:

Eftersom x arctan(x) > 0 för alla x > 0 och ln(x/2) <= 0 för alla 0 < x <= 2, är olikheten klar för 0 < x <= 2. För att visa olikheten för resterande x bildar vi funktionen

f(x) = x arctan(x) - ln(x/2).
Vi har
f'(x) = arctan(x) + x/(1+x2) - 1/x.
Om vi visar att f'(x) > 0 för alla x >= 2, så följer det att f(x) > 0 för x >= 2 eftersom vi vet att f(2) > 0 och f är växande för större x. Vi visar att f'(x) > 0 för x >= 2 genom att visa att g(x) = arctan(x) - 1/x > 0 för x > 2. g(2) > 0 och g'(x) = 1/(1+x2) + 1/x2 > 0, så det är klart att g(x) > 0 för x >= 2.

Adam Jonsson


21 september 2000 19.09.49
Vad är 2^934 samt enklaste vägen dit?
Gösta Engdahl

Svar:

2934 = 145216494968533502226373290834951226575318379068300240142165
220636322329800820739604020343212515268612285031620136032524
458455590385244698026448298935780725174118246137447253314715
469710380638366234296463120257539655053584656042977359091693
393423640919145029829506241486695834845184

Mig veterligen finns inget smidigt sätt att räkna ut tal som det som ovan; det är bara att utföra multiplikationen som vanligt. Det är naturligtvis ett omänskligt tråkigt knog, så lämpligen låter man en dator göra jobbet.

Adam Jonsson


21 september 2000 18.16.52
Jag önskar ett exempel på hur man kan rotera en vektormatris (n antal rader av XYZIJK) runt valfri xyz-punkt i ett tredimensionellt ortogonalt koordinatsystem. Vektorerna i matrisen har inget inbördes förhållande map skärningspunkter, fokalpunkt etc. Det viktiga är att de behåller inbördes läge och riktning vid rotationen. Vilken bok rekommenderar Ni att jag läser för att fördjupa mig i ämnet? Har bara gymnasiematematik som bakgrund och känner mig tämligen rostig. Så, vänligen ge en beskrivning som inte är alltför invecklad, utvecklad eller inlindad i matematiska dimslöjor.
Hans Olov Persson

Svar:

Man bör ha ett gott hum om matrisräkning för att klara detta. Mitt förslag är att du skaffar någon grundläggande bok om linjär algebra på universitetsnivå. Det finns flera sådana böcker på marknaden. Jag är ganska övertygad om att alla dessa böcker går igenom det problem du beskriver.

Adam Jonsson


21 september 2000 09.51.13
Hej! Jag undrar vad historien bakom lådagram är. Hur har den kommit till? Vem uppfann lådagram, och varför?
Marie Andersson

Svar:

Jag har aldrig sett det ordet förr så jag kan tyvärr inte hjälpa till.

Adam Jonsson


20 september 2000 23.57.40
Bestäm inversen till f(x)=e^x. Vad är f^-1(0)? För vilka a gäller ln(e^a)=a " " " " e^ln(a)=a?
Martin Stoll

Svar:

Inversen till ex är per definition ln(x). Eftersom ex inte antar värdet 0 för något x är heller inte ln(0) definierat. Men eftersom ex går mot 0 då x går mot -oändligheten, måste ln(x) gå mot -oändligheten då x närmar sig 0, så det finns ett visst fog för att säga att ln(0) = -oändligheten. Relationen ln(ea) = a gäller för alla reella a eftersom ex är definierad för alla x. Däremot gäller likheten eln(a) = a bara för positiva a eftersom det är för dessa värden ln(x) är definierad.

Adam Jonsson


20 september 2000 23.50.37
Hej! jag undrar hur derivatan av f(x) = x! ser ut. det enda jag förmodar är att svaret är mycket enkelt eller mycket komplicerat? tacksam för svar eller annan ledning.
Jesper Forslund

Svar:

För att kunna derivera en funktion i en punkt måste den vara definierad för alla punkter i en öppen omgivning till punkten. Den klassiska definitionen på n! = n*(n-1)*(n-2)*...*2*1 är uppenbarligen bara giltig i heltaliga punkter. Man kan emellertid hitta på naturliga utvidgningar av fakultetbegreppet, så att man får en funktion som är definierad på R och sammanfaller med n! i (de positiva) heltalen. Man kommer då till gammafunktionen. På Eric's Treasure Trove står det massor om denna mycket intressanta funktion. T ex besvaras din fråga där.

Adam Jonsson


20 september 2000 13.14.16
Vad är svaret på uppgift 153 kapitel 7 på sidan 122 i Möte Med Matte bok D? Du kan skicka svaret till ac_cederbom@hotmail.com
Anton

Svar:

Jag har inte tillgång till den boken, så det bästa är nog att du frågar din lärare.

Adam Jonsson


20 september 2000 00.31.20
Beträffande 12 september 2000 02.23.42 om minsta kvadratmetoden. Jag uttryckte mig tydligen oklart. Iterativa metoder är ju kända men min lösning -som kanske redan är känd fast jag inte kan finna den- består icke-iterativa uttryck. Kan lösas med kalkylblad. Har ni tillgång till Mathematica så att jag kan skicka en lösning? Vänligen Willy Svenningsson, willy610@hotmail.com
Willy Svenningsson

Svar:

Vi som svarar på de här frågorna sysslar mest med "ren" matematik och är tyvärr inte så bevandrade inom ämnet numerisk analys. Jag tror att det är bäst att du kontaktar en expert inom detta område för att kunna få en insatt synpunkt på din metod.

Adam Jonsson


19 september 2000 11.59.51
Jag har trasslat in mig i en uppgift om matrisekvationer. Den lyder: Bestäm för varje k-värde antalet lösningar till matrisekvationen
[2     2    1            [2 4
 4     k-2 4             4 5
 k+4 2     k+3]X =  2 4]
Hur löser jag problemet?
Anders

Svar:

Vi kallar 3 gånger 3 matrisen i vänsterledet för A(k) och 3 gånger 2 matrisen i högerledet för B. Det följer naturligtvis att X måste vara en 3 gånger 2 matris. Eftersom determinanten av A(k) är k2 - 4 vet vi att ekvationen en entydig lösning (X = A(k)-1 B) för alla k utom k = 2 och -2. Dessa två undantag får vi undersöka som separata fall. Låt B1 vara första kolonnen i B samt B2 den andra och vidare Y vara en godtycklig 3 gånger 1 matris.

Vi undersöker först fallet k = 2: Antalet lösningar till A(2)X = B är oändligt om både A(2)Y = B1 och A(2)Y = B2 har oändligt många lösningar, och det är 0 om den ene av dessa saknar lösningar. Gausselimination av systemet A(2)Y = B1 ger

2y1 + 2y2 + y3 = 2
-4y2 + 2y3 = 0
0 = -4,
så systemet saknar lösning och därför finns ingen lösning till ekvationen A(2)X = B.

Fallet k = -2: Vi resonerar på samma sätt som ovan. Gausselimination av systemet A(-2)Y = B1 ger

2y1 + 2y2 + y3 = 2
2y3 = 0;
det har alltså oändligt många lösningar. Gausselimination av A(-2)Y = B2 ger i sin tur
2y1 + 2y2 + y3 = 4
2y3 = -3,
så också detta har oändligt många lösningar. Ekvationen A(-2)X = B har därför oändligt många lösningar.

Sammanfattningsvis har vi därför: A(k)X = B saknar lösning om k = 2, har oändligt många lösningar om k = -2, samt exakt en lösning för alla övriga k.

Adam Jonsson


18 september 2000 23.17.01
Hej!Jag menade att en andragradsekvation motsvarar två dimensioner, en tredjegradsekvation tre dimensioner och en n-ekvationer n-dimensioner,dvs:i koordinatform,(x,y) två ,(x,y,z)tre,en fjärdegradsekvation (x,y,z,u)fyra,och därmed skulle varje ekvation motsvara en geometrisk figur som till ex.en fjärdegradsekvation motsvarar en fyrdimensionell geometrisk figur osv.Du skrev att Ikosaedern har som grupp av symmetrier A5 och har betydelse för femtegradsekvationen,vad menas med detta?Skulle du kunna visa hur man får till det att en ekvation illustrerar alla punkter i en motsvarande figur som till ex,att fjärdegradsekvationen blir då en fyrdimensionell kub i praxis! Vore tacksam för detta besvär!
Bo Lindeberg

Svar:

(Frågan syftar på 13 september 2000 15.38.35)
Med en n:te gradsekvation menas en ekvation av typen p(x) = 0, där p(x) är ett n:te grads polynom. Dvs en ekvation med utseendet

anxn + an-1xn + ... + a0 = 0,
där a0,...,an är godtyckliga konstanter och x är en obekant variabel. Detta verkar inte vara vad du syftar på i din fråga. För att kunna besvara din fråga måste jag be dig återkomma med ytterligare förklaringar av vad du menar. Sambandet mellan lösningar till 5:e gradsekvationer och ikosahedern är ganska komplicerat och kräver en hel del avancerad matematik. Jag får hänvisa dig till följande bok: Felix Klein, "Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade", som är en gammal goding från 1884, men kom ut i nytryck 1993 på Birkhäuser Verlag.

Adam Jonsson


18 september 2000 23.02.15
Jag har en angiven bas i planet och ska bevisa två andra vektorer också är en bas. Hur gör jag för att bevisa detta?
Nicklas

Svar:

Två vektorer i planet bildar en bas precis då de är linjärt oberoende. Två vektorer i planet, u och v, är linjärt beroende precis då de är parallella, dvs det finns ett tal k så u = kv. Det gäller alltså bara att visa att ett sådant tal inte kan finnas.

Adam Jonsson


18 september 2000 21.52.09
hur lång tid tar det till mars, med en acceleration av 1g, en formel vore bra å ha tack!
Josef

Svar:

Se svaret till 22 september 2000 23.29.12.

Adam Jonsson


18 september 2000 18.52.28
Av Göran lön dras 35% i skatt. Hur många procent av lönen återstår sedan?
Ilkay

Svar:

65%.

Adam Jonsson


18 september 2000 00.30.54
Finns det någon formel för beräkning av arean på ett cirkelsegment utifrån radien och segmentets största höjd, ex tvärsnittsarean på vattnet i ett delvis fyllt rör utifrån radie och vattendjup.
Per

Svar:

Se svaret på följande fråga: 30 januari 1997 09.59.08.

Adam Jonsson


17 september 2000 23.26.15
Hej! Jag har följande fråga: Man försöker att konstruera TOE, teorin om allting. Den kommer att omfatta allting i universum. Teorin skulle då vara byggd på observationer, tidigare teorier och logik, och bestå av ekvationer och formler. Ekvationerna och formlerna skulle vara logiska och matematiska. Är det så, olik alla tidigare teorier i fysik, att man skulle kunna veta att TOE är korrekt, på samma sätt som man vet att 1+2=3, dvs. genom logik och matematik? Det skulle vara underbart om det vore så! :D
Michael

Svar:

Om du bara ska bygga teorin på logik kommer du nog inte särskilt långt. Blandar du in tidigare teorier och observationer kan du dock inte längre vara helt säker på att teorin är korrekt.

Martin Svensson.


16 september 2000 10.34.51
Hej! Jag har kommit över en bok i linjär algebra. Ett kapitel handlar om projektion - Kan du förklara vad projektion innebär? Jag har även fastnat just vid en uppgift om projektion. Den lyder: Planet P går genom punkterna (0,3,3), (5,2,9) och (-3,6,3). Bestäm projektionen av punkten (6,3,1) på P. Hur löser jag en sådan uppgift??? Tack på förhand
David

Svar:

Föreställ dig att du har ett plan i rummet och en vektor i rummet som utgår från planet. Från samma punkt i planet utgår också normallinjen till planet, dvs en linje i rummet som är vinkelrätt mot planet. Gör så en rektangel i rummet med en sida i planet, en sida på normallinjen och vars diagonal är den givna vektorn. Vektorn du då får i planet som utgår från samma punkt och utgör ena sidan i rektangeln är (den ortogonala) projektionen av den givna vektorn på planet. Detta är också den vektor som, bland alla vektorer i planet, minimerar avståndet till den givna vektorn. Vad gäller den andra frågan är den konstigt formulerad: vi kan inte projicera punkter utan bara vektorer. Punkten (6,3,1) kan ju dock identifieras med motsvarade ortsvektor, dvs vektorn från origo till den punkten, men planet du har angivit går inte genom origo.

Martin Svensson.


15 september 2000 19.14.18
Hej! Jag har en fragan. Om jag gar med fastigheten av v=6 kilometer om time och väg är s=3 kilometer längt. Hur mycket tid t tar det? Tack för svar, Matthias

Svar:

Om du går 6 kilometer på en timme så går du 3 kilometer på halva den tiden, dvs på 30 minuter.

Martin Svensson.


15 september 2000 18.36.13
Hej mattegudar! tre åkerier a,b,c har åtagit sig gruskörning till ett bygge.a har 8 bilar i arbete under 9 dagar, b har 9 bilar i arbete under 7 dagar, c har 6 bilar i arbete under 10 dagar. hur stå del av intäkterna bör vart och ett av åkerierna ha? vill gärna se uppställningen. Jempe

Svar:

Om jag har förstått frågan rätt så är andelen som åkeriet a bör få 8.9/(8.9+9.7+6.10)=24/65, andelen som åkeriet b bör få är 9.7/(8.9+9.7+6.10)=21/65 och andelen som åkeriet c bör få är 6.10/(8.9+9.7+6.10)=20/65 av intäkterna.

Martin Svensson.


15 september 2000 16.15.41
Vad är "motor calculus" för något????
Marko

Svar:

Motor calculus är en formalism inom mekaniken. Vill du veta mer om den bör du fråga en fysiker.

Martin Svensson.


15 september 2000 16.06.38
Var förekommer Asplund och Orlicz rum?
Gask. H

Svar:

De är båda speciella exempel på Banach rum som man studerar i funktionalanalysen. Orlicz rum är rum av vissa mätbara funktioner och Asplund rum är Banach rum i vilka de kontinuerliga, konvexa funktionerna är vad man kallar Frechét differentierbara på en tät delmängd.

Martin Svensson.


15 september 2000 16.00.03
Hej! Jag undrar vad heter den gren av matematiken, där funktional ekvationer studeras, jag förmodar att den bör vara funktional analys, men jag skulle vilja ha bara det ämnet isolerat. Jag skulle vilja veta hur man visar att exempelvis de enda funktioner som uppfyller sambandet f(x+y)=f(x)+f(y) är linjära funktioner, och t.ex f(x+y)=f(x)*f(y), där f är kontinuerliga funktioner uppfylls endast av exponentialfunktionen. Jag såg i Kurepas referenser i "Matematicka Analiza" att den finns en bok på franska av G. Valiron "Équations fonctionnelles", men kan ni någon bok i ämnet på engleska eller svenska skulle jag vara tacksam för er hjälp.
Marko

Svar:

Begreppet "funktional ekvationer" förekommer i många grenar av matematisk analys. Med funktional analys menar man oftast lineär funktional analys vari man studerar lineära ekvationer och funktioner. Litteraturen på detta område är omfattande och något bra tips kan jag inte ge utan att veta mer om vad du söker. Valirons bok är en allmän bok om ordinära och partiella differentialekvationer och algebraiska ekvationer med tillämpning på geometriska problem.

För din andra fråga, antag till exempel att f är en kontinuerlig reellvärd funktion på något reellt topologiskt vektorrum, och att f(x+y)=f(x)+f(y) för alla x och y. För att visa att f är lineär ska vi alltså visa att f(a.x)=a.f(x) för alla x och a. Men detta är klart om a är ett heltal, och om a=1/n för något heltal n, så är n.f(x/n)=f(x), dvs f(x/n)=f(x)/n. Därmed är det klart att relationen f(a.x)=a.f(x) gäller för alla rationella tal a och eftersom båda sidorna för fixt x är kontinuerliga i a och de rationella talen ligger tätt bland de reella, måste detta gälla för alla reella tal a. Alltså är f lineär. Genom att logaritmera ekvationen f(x.y)=f(x).f(y) följer det andra påståendet av det första.

Martin Svensson.


15 september 2000 15.22.56
Ellipsoid diffusion Jag söker lösningen till diffusionsekvationen för en ellipsoid. Vad jag förstår går det att transformera ekvationen till ellipsoida koordinater. Jag är dock osäker på hur det går till samt hur flödet över ytan etc. ska beräknas. Begynnelse och randvillkor är enkla, konstant koncentration vid tiden noll samt koncentrationen noll på ytan för övriga tider. Vet ni någon referens där detta behandlas eller har ni några andra tips mvh
Anton Lundqvist

Svar:

Det är nog svårt att ge en explicit lösnig till detta problem; i den allra enklaste versionen av diffusionsekvationen (värmeledningsekvationen) är det frågan om att finna egenfunktionerna till Laplace operatorn som är noll på ellipsoiden. Du får titta i böcker om paraboliska differentialekvationer eller spektralteori, eller återkomma med en tydligare formulering av problemet.

Martin Svensson.


15 september 2000 03.34.48
Det är ju så att rymden är oändligt stor. Är det även så att saker och ting kan vara oändligt små? Allt går ju att dela!
Niklas

Svar:

Detta är en fråga för en fysiker eller en astronom. Jag rekommenderar att du går till  fråga vetenskapen om fysik eller till fråga astronomen.

Martin Svensson.


14 september 2000 21.05.43
Jag jobbar på en advokatbyrå (och fördriver ibland prima debiteringsbar tid med att flippa runt bland alla de härligheter ni erbjuder på er sida) och kom häromsistens i livlig debatt med en kompis på en revisionsbyrå ang. huruvida jurister eller ekonomer i allmänhet, kan räkna bäst. Jag försökta då (kanske en smula långsökt) bräcka kompisen med påståendet att man för det första ska göra skillnad på räkning och matematik. Är det en uppfattning som delas av matematiker, och om så är fallet, hur kan man beskriva denna skillnad?
Fru Strerad

Svar:

Ja, jag skulle nog vilja påstå att matematik är så mycket mer än bara räkning. Det beror naturligtvis på vilken innebörd man lägger i begreppet "räkning", men i sin mest triviala form är räkning bara ett mekaniskt upprepande av vissa regler och på sin höjd en tillämpning av matematik. Man skulle kanske kunna säga att matematiken är arkitekturen i ett hus, att räkna med denna matematik är att bo däri. Det finns säkert många åsikter om detta bland matematiker och andra och det bästa sättet att skaffa sig en egen åsikt är nog att komma hit och själv se vad matematik är.

Martin Svensson.


14 september 2000 16.33.27
Hej!Vad menas med att {1,Sqrt2} är en bas för ett vektorrum?Innebär detta att 1=längden på x-axeln och Sqrt2 är längden på y-axeln?
Anders Lundin

Svar:

Nja, vad jag skulle tro att man syftar på är något helt annat. Titta på mängden av alla tal av formen q1+q2.sqrt(2), där q1 och q2 är rationella tal. Denna mängd är faktiskt ett vektorrum över kroppen av rationella tal och brukar betecknas med Q(sqrt(2)). Nu är 1 och sqrt(2) två element i detta rum och, eftersom sqrt(2) är irrationellt, är dessa lineärt oberoende (över de rationella talen). Dessutom genererar de uppenbarligen vektorrummet och utgör följaktligen en bas för detta.

Martin Svensson.


14 september 2000 16.23.40
Hej! Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig och bevisa den hyperboliska ettan. Samt visa de hyperboliska additionsformlerna. Tack på förhand.
Fredrik

Svar:

Den hyperboliska ettan visas till exempel såhär: cosh2x-sinh2x=(ex+e-x)2/4-(ex-e-x)2/4=(e2x+2.1+e-2x)4-(e2x-2.1+e-2x)4=(2+2)/4=1. För att visa additionsformeln för cosh kan man göra såhär: cosh(x+y)=(ex+y+e-x-y)/2=(exey+exe-y+e-xey+e-xe-y)/4+(exey-exe-y-e-xey+e-xe-y)/4=ex(ey+e-y)/4+e-x(ey+e-y)/4+ex(ey-e-y)/4-e-x(ey-e-y)/4=
(ex+e-x)(ey+e-y)/4+(ex-e-x)(ey-e-y)/4=cosh(x)cosh(y)+sinh(x)sinh(y). De övriga additionsformlerna klarar du säkert av själv.

Martin Svensson.


13 september 2000 20.28.41
Hej! Jag hade tänkt att göra ett arbete om kägelsnitt eller i alla fall om ellipsen. Tänkte härleda formeln för ellipsen, men vet inte riktigt vad jag ska utgå ifrån. Ska jag börja med att ellipsen är just ett kägelsnitt? Har ellipsen några givna egenskaper som framgår av dess definition? Och vad är ellipsens definition? Vill ha lite hjälp med detta. (Dock ingen färdig härledning! -Endast hjälp med hur jag bör börja.)
Oskar F.

Svar:

Ellipsen har faktiskt en speciell egenskap, men huruvida den framgår av dess definition eller inte beror på hur du definierar den. Faktum är att ellipsen kan beskrivas på följande sätt: fixera två punkter i planet a och b samt ett positivt tal c. Studera mängden av alla punkter z i planet sådana att

avståndet från z till a + avståndet från z till b = c.

Dessa punkter kommer då att utgöra en ellips, och detta duger bra som definition.

Martin Svensson.


13 september 2000 15.38.35
Fick aldrig något svar på min fråga angående ekvationer och dess geometriska motsvarighet,som var:för varje ekvation finns det en geometrisk represention som T.ex: x^1=en rak linje,x^2=en tvådimensionell kurva,x^3=en tredimensionell kub,x^n=?Har alla ekvationer en figurell motsvarighet?Såg en bok av Felix Klein som hanlade om Ikosaedern och femtegradsekvationen,vilka samband har dessa?Hoppas på svar denna gång! Tack på förhand
Bo lindeberg

Svar:

Det tycks föreligga någon form av missförstånd här: vad menar du till exempel med "x3=en tredimensionell kub"? Ekvationer kan naturligtvis tilldelas figurella motsvarigheter, man kan ju låta motsvarande figur vara alla punkter som satisfierar ekvationen. Ikosaedern har som grupp av symmetrier A5 som i sin tur har betydelse i Galoisteori för lösningen av den allmänna femtegradsekvationen.

Martin Svensson.


13 september 2000 10.43.55
Hej jag har följande fråga om en differentialekvation som jag inte kan lösa. (x+1/x)dx/dt + (2y/1+x^2)dy/dt = 2u där u(0,y)=ln y Jag har en aning om hur man löser den genom att anta en lösning på parameterform men får hela tiden väldigt svåra beräkningar. Vore jättetacksam för hjälp
Henrik

Svar:

Tyvärr har vi inte lyckats lösa ekvationen som den står, är du säker på att du har formulerat problemet rätt?

Martin Svensson.


13 september 2000 09.28.42
Vad blir 1+1+2+2+3+3+4+4+5+5+6+6+7+7+8+8+9+9+0+0 om du inte svarar blir jag en röd gumma
lina och theres

 Svar:

 Det blir 90.

Martin Svensson.


12 september 2000 23.31.40
När man talar om dimensioner verkar det alltid lurit att jämföra matematik och fysik!Gäller dimensionsantalet lika för matte och fysik?Om man talar om att universum är platt enligt dom nyare rönen,menar man då ett tvådimensionellt plan i längd och bredd enligt Euklides alltså utan tjocklek för att vara tydlig!När man sen får höra talas om tredimensionella ytor så ringer det till i öronen?!Mig veterligen har en yta två koordinater x och y,och är därmed tvådimensionell.Är jag ute och cyklar eller har fysiken andra dimensioner? Tack på förhand för en förklaring!
Kåre Melin ,Botkyrka

Svar:

Mig veterligen är dimensionsbegreppet detsamma inom fysik och matematik. Man kan införa ett krökningsbegrepp även för "rum" av högre dimension än 2 och ibland kallas även dessa "rum" något missriktat för ytor. Ett mer passande namn vore kanske riemannska eller semi-riemannska mångfalder.

Martin Svensson.


12 september 2000 23.17.55
Hej! Hoppas kunna få hjälp med denna bevisning.och att ni gärna ger tips om hur man startar upp en bevisning både i analysens teori och i algebraiska strukturer,vad ska man tänka på,vart vill man komma osv. har kommer frågan! Låt m som tillhör Z (Z ska ha ett plustecken uppe till höger) "alla positiva heltal" vara fixt. visa att relationen av ekvialensen modulo m är en ekvialens relation på mängden Z av heltal " här Z utan plus tecken. Tack på förhand!
" fia"

Svar:

Här är alltså m ett fixt positivt heltal och vi inför en relation "kongruent modulo m" på mängden Z av alla heltal som följer: två tal x och y säges vara kongruenta modulo m om m delar x-y. Vi ska visa att detta är en ekvivalensrelation på Z. Då måste vi visa reflexivitet, symmetri och transitivitet, de tre egenskaper som utmärker en ekvivalensrelation. För att visa reflexiviteten måste vi visa att det för varje heltal x gäller att x är kongruent med x modulo m. Men detta är klart eftersom m delar 0=x-x. För att visa symmetrin ska vi alltså visa att om x och y är två heltal sådana att x är kongruent med y modulo m, så är även y kongruent med x modulo m. Men detta är enkelt, ty om x är kongruent med y  modulo m så finns det ett heltal k så att x-y=km, och alltså är y-x=(-k)m, dvs m delar y-x. Alltså är y kongruent med x modulo m och relationen är symmetrisk. Slutligen måste vi visa transitivitet, dvs att om x är kongruent med y modulo m och y är kongruent med z modulo m så är även x kongruent med z modulo m. Men om x är kongruent med y modulo m finns det ett heltal k så att x-y=km, och på samma sätt finns det ett heltal n så att y-z=nm. Men då är x-z=x-y+y-z=km+nm=(k+n)m. Alltså delar m x-z, dvs x är kongruent med z modulo m. Vi har därmed visat att relationen är en ekvivalensrelation.

Som jag hoppas framgår av resonemanget är det av yttersta vikt att man har alla begrepp klara för sig innan man sätter igång med beviset: först måste vi förstå på vilken mängd (dvs Z) vår relation är definierad, och vi måste naturligtvis också förstå den exakta innebörden av relationen. Sedan måste vi sätta oss in i uppgiften: att bevisa att vår relation är en ekvivalensrelation. Innan vi kan börja med detta måste vi vara helt på det klara med vad som menas med en ekvivalensrelation. Per definition är detta en relation som är relflexiv, symmetrisk och transitiv, och naturligtvis måste vi förstå innebörden av dessa begrepp. Uppgiften är följaktligen att visa att relationen "kongruent modulo m" har dessa tre egenskaper, vilket ju är enkelt när man väl har förstått det.

Martin Svensson.


12 september 2000 23.03.35
Undrar hur man löser en ekvation : 9x^7-8x^6+5x^5+3x^4+2x^3-5x^2+3x- 21=0.Det jag vet är att den endast går att lösa approxiomativt.Med Newtons metod får man endast fram de reella rötterna,men hur får man fram de komplexa?Finns det någon formel eller metod att finna alla rötter till ekvationen? Vore tacksam för hjälp!
Anders Lundin,Älvsjö

Svar:

Om du ger ett komplext startvärde i Newton-Raphsons metod kommer du eventuellt också att finna en komplex rot. Annars kan man andvända elementär komplexanalys för att ringa in nollställena. För detta kan du titta i någon bok om datoralgebra.

Martin Svensson.


12 september 2000 15.38.50
Hejsan! Jag skulle vilja se en uträkning som visar att integralen från 0 till oändligheten av funktionen exp(-x)*ln(x) är lika med -gamma där gamma är Eulers konstant, vilket det står i min formelsamling. Tack på förhand.
Patrik Andersson

Svar:

Det finns flera spännande sätt att räkna ut denna integral. Ett sätt är att observera att integralen är derivatan av den så kallade gammafunktionen i punkten 1. Sedan kan man andvända Weierstrass produktformel för gammafunktionen, logaritmera denna formel, derivera och sätta x till 1, varvid den sökta identiteten erhålles. Allt detta står närmre beskrivet under rubriken Gamma Function i Eric Weisstein's World of Mathematics.

Martin Svensson.


12 september 2000 15.14.10
Hej! Skulle ni kunna förklara hur man visar att den allmänna femtegradsekvationen inte går att lösa medelst radikaler,dvs.med Galios teori.Gärna utförligt förklarad. Tack på förhand! 12.09.2000
Bo Lindeberg

Svar:

En radikal utvidgning av en kropp K av karakteristik noll är en utvidging av typen K(a1,...,ar), där det för varje i mellan 1 och r finns ett heltal n(i) så att ain(i) tillhör K(a1,...ai-1).  Att en polynomekvation över en kropp av karakteristik 0 är lösbar med radikaler betyder att det finns en radikal utvidgning av kroppen över vilken polynomet i fråga sönderfaller. Nu kan man visa att om en sådan utvidgning finns, så är Galoisgruppen till polynomet lösbar. Beviset för detta faktum är inte svårt men för långt för att återges här, du kan själv läsa om det i någon bok om Galois teori. Så för att visa att inte alla femtegradsekvationer är lösbara med radikaler räcker det att finna en vars Galoisgrupp inte är lösbar. Till exempel kan vi betrakta polynomet

t5-6t+3

över kroppen av rationella tal. Med enkla metoder kan man visa att dess Galoisgrupp  över Q är S5, som ju inte är lösbar. Följaktligen finns det ingen radikkal utvidgning av Q över vilken polynomet söderfaller, så det finns inget sätt att uttrycka dess rötter genom de fyra räknesätten och upprepad rotutdragning av rationella tal.

Martin Svensson.


12 september 2000 11.34.15
Hej ! Jag har en fråga som kanske är i enklaste laget för denna sida, men jag provar. Om ett antal personer gjort ett prov som antingen kan vara rätt eller fel, hur många prov behöver man kontrollera innan man kan säga fördelningen för hela populationen ? Antaget att 1000 personer gjort provet och man vill vara 95% säker på det man säger. ( kan man nyttja samma metodik om antalet är 10 000 ) Kan ni sedan förklara hur man räknar ut detta på ett enkelt sätt är jag tacksam. Tack på förhand !
Per G

Svar:

Att finna fördelningen för hela populationen blir nog svårt, du menar förmodligen att uppskatta andelen som har fått rätt på provet, dvs att uppskatta sannolikheten för att en person ska svara rätt. Det vanligaste sättet för detta är som följer: om vi antar att varje person svarar rätt med sannolikhet a (och därmed fel med sannolikhet 1-a=b), låt X vara antalet som svarat rätt och n det totala antalet. Då är X binomialfördelad med parameterna a och n, och med normalapproximation kan vi antaga att X/n är normalfördelad med väntevärde a och standardavvikelse D=roten ur (a.b/n). Om vi nu gör ett stickprov på m stycken personer, låt X' vara antalet av dessa som svarat rätt. Sätt a*=X'/m, b*=1-a och d=roten ur (a*b*/m). Då är med normalapproximation a* en observation av en variabel i N(a,D) och enligt tabeller för normalfördelningen är

P(|(a*-a)/D|<1,96)=0,95,

vilket är ekvivalent med att

P(a*-1,96.D<a<a*+1,96.D)=0,95.

Som approximation för D tar vi d, och följaktligen är sannolikheten ungefär 0,95 att att a ligger i intervallet

(a*-1,96.d,a*+1,96.d).

Vi ser att intervallet blir kortare ju större m är, vilket ju är rimligt. Antag till exempel att vi kräver att längden av intervallet är högst 2.0,05. Då ska vi alltså välja m så stort att

2.1,96.roten ur(a*b*/m)<2.0,05.

Nu vet vi inte på förhand a* men däremot är a*b*=a*(1-a*)<1/4, varför vi i alla fall kan säga att

m>(1,96/(2.0,05))2.

Vi bör alltså inte välja m mindre än 400.

Martin Svensson.


12 september 2000 02.23.42
Hej! I min gröna ungdom programmerade jag en iterativ lösning mha Gauss-Seidels metod för att lösa ett minsta kvadratproblem där det gällde att finna radien till en cirkel som var uppmätt genom en samling > 3 värden. I min gröna medeldom har jag nu utvecklat linjära uttryck för denna beräkning- och även för ellips och sfär. Nu vill jag ju gärna mäta mina lösningar med publicerade lösningar för att värdera - i någon norm; skönhet, läsbarhet, beräkningshastighet - mitt jobb, men kan inte hitta några lösningar i litteraturen. Kan Ni tipsa mig? Vänligen Willy Svenningsson willy610@hotmail.com
Willy Svenningsson

Svar:

Minsta kvadratmetoden och Gauss-Seidels metod är standard i de flesta läroböcker i numerisk analys. Till exempel kan du titta i "Scientific Computing, an introductory survey" av Michael Heath (McGraw-Hill 1996).

Martin Svensson.


11 september 2000 10.15.50
När kom phytagoras sats?
Rebecca

 Svar:

Man vet inte när eller av vem satsen först formulerades, men man har funnit uträkningar från den babylonske kungen Hammurabis regim (c.a. 1700 f.Kr.) som visar att babylonierna var bekanta med den. Den förekommer även i hinduiska skrifter nedtecknade mellan 500 och 200 f.Kr. och i kinesiska verk från Han-dynastins dagar (c.a. 200 f.Kr.). Både hindurena och kineserna tros dock ha känt till satsen betydligt tidigare än så. För mer fakta och spekulation kring ursprunget av Pythagoras sats kan du till exempel titta i van der Waerdens bok "Geometry and Algebra in Ancient Civilizations".

Martin Svensson.


10 september 2000 10.16.53
Hej! jag skulle vilja ha ett litet tips om hur man går till väga med följande problem. Man ska härleda uttrycket för volymen av en hålsfär (cylindriskt skal) med inre diameter d och yttre diameter D.
Johanna Ronkainen

Svar:

För att beräkna volymen av en cylinder behöver vi veta både dess diameter och dess höjd. Vi antager att höjden är h. Cylinderns volym är bottenplattans area multiplicerat med höjden. Den yttre cylindern har alltså volymen pi*(D/2)2*h, medan den inre cylindern har volymen pi*(d/2)2*h.  Volymen för det cylindriska skalet blir nu den yttre cylinderns volym minus den inre cylinderns volym, dvs.

pi*((D/2)2-(d/2)2)*h.

Catarina Petersson


9 september 2000 20.15.41
Hur löses ekvationen ((z + i)/(z - i))^6 = -1 ? Tack på förhand
Olof

Svar:

Vi sätter (z+i)/(z-i)=w och löser först ekvationen

w6=-1.

Detta görs genom att uttrycka w och -1 på polär form: w=r*eix, -1=ei*pi.
Vi får ekvationen

(r*eix)6=ei*pi,

vilket är ekvivalent med

r6*e6ix=ei*pi.

Härav ser vi att r=1 och x=pi/6+k*pi/3, där k heltal.

Vi får 6 stycken lösningar w=ei*(pi/6+k*pi/3), där k=0,1,...,5. Dessa skriver vi om på rektangulär form och får sedan 6 stycken ekvationer av typen (z+i)/(z-i)=a+ib. Dessa löses enklast genom att först multiplicera båda led med z-i, och därefter lösa ut z.

Catarina Petersson


9 september 2000 18.00.35
Den här lätta lilla uppgiften ska ni lösa på två röda :) Antag att ni har en pyramid av apelsiner(eller vad helst klotformat) denna pyramids bas är kvadratformad(i basen finns n * n antal apelsiner) Jag vill havfa en liten allmängiltig formel för alla n sådan att man får det totala antalet apelsiner i pyramiden. underförstått att ovanliggande lager apelsiner har antalet (n-1)^2 och att det översta lagret endast har en apelsin. Vill ni också vara vänliga att skriva vad för svårighets grad denna uppgift har(er ödmjuka åsikt).
Steffe och Niklas

Svar:

Ni hittar en sådan formel i svaret till frågan 19 januari 2000 16.11.13 .Uppgiftens svårighetsgrad beror på om man är bekant med induktionsbevis eller inte. Om ni vill läsa mer om detta kan jag tex rekommendera boken "Algebra och geometri" av Anders Vretblad.

Catarina Petersson


9 september 2000 14.33.41
Jag ska bygga en akvarium på 140l (i teorin). Min undran är; vilka mått ska man använda sig av för att det ska gå åt så lite glas som möjligt, men ha kvar volymen 140l? Ska man använda sig av ett klassiskt kvarium(basen*breden*höjden), sfär, en pyramid eller ....? Vill i första hand ha svar om ett klassiskt akvarium, men det skulle vara kul att veta om det skulle gå åt mindre glas vid tex en sfär, pyramid....
Anders C

Svar:

Vi börjar med ett klassiskt akvarium, och sätter x=längd, y=bredd och z=höjd.

Om vi ska ha lock på akvariet blir arean=2xz+2xy+2yz=0.28/y+2xy+0.28/x, där vi använder att xyz=0.14.
Vi minimerar funktionen f(x,y)=0.28/y+2xy+0.28/x, och får att minimum antas för x=y=0.141/3.  Vi ska alltså ha bredden=längden=0.141/3, och därmed även höjden 0.141/3. Den minsta arean fås alltså då akvariet är en kub, och blir ungefär 1.62 m2.

Om vi ska ha ett akvarium utan lock, vilket borde vara bäst, ska vi istället minimera funktionen f(x,y)=0.28/y+xy+0.28/x. Om vi gör detta fås att x=y=0.281/3, och därmed z=0.14/0.282/3. Arean i detta fall blir ungefär 1.28 m2.

Det optimala tättslutande akvariet ur glasareasynpunkt är en sfär, men detta medför ju vissa andra tekniska problem.
Eftersom volymen av en sfär är 4*pi*r3/3 måste r=(0.105/pi)1/3. Arean blir därmed 4*pi*r2=4*pi*(0.105/pi)2/3. Detta är ungefär 1.30 m2.

Catarina Petersson


8 september 2000 21.01.30
Jag är intresserad av det matematiska beviset för att Keplers planet- lagar stämmer med Newtons gravitationsteori.
Sture Fritjofsson

Svar:

Keplers lagar för planetrörelse kan härledas matematiskt ur följande två lagar:

(1) Newtons andra axiom: Den kraft som påverkar en masspartikel är produkten av massan och accelerationen.
(2) Gravitationslagen: En kropp attraherar en annan kropp med en kraft som är riktad mot den attraherande kroppen, proportionell mot produkten av kropparnas massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan kropparna.

Om det abstrakta begreppet "kraft" elimineras ur dessa två lagar erhålls en differentialekvation ur vilken Keplers lagar kan härledas.

För det fullständiga beviset hänvisar jag till någon bok i mekanik på grundläggande universitetsnivå.

Catarina Petersson


7 september 2000 22.09.50
Jag har fått ett matteproblem som jag bara inte klarar av. Det lyder som följer: En bonde har en cirkelrund hage, 100 meter i diameter. Han bundit en ko till en punkt på stängslet, vilken som helst, och nu är frågan: hur långt snöre ska han binda kon med, för att denna ska kunna beta på precis halva hagens area? (det blir ju två cirklar som ska överlappa varandra så att säga, där den ena ska ha centrum på den andras kant, och överlappa precis halva arean)
Eric

Svar:

Lösningen finns i svaret till frågan 19 januari 2000 01.33.00 .

Catarina Petersson


7 september 2000 19.53.36
jag fick en ekvation att lösa där jag skulle bestämma värdet på x och y - den löd så här: (x-iy)(2-3i)=5-27i ... vad blir x och y om den ÄR löslig?? tack på förhand
Erik Carlsson

Svar:

Den är löslig, och vi löser den på följande sätt:
Vi börjar med att dividera båda leden med talet 2-3i. Division av komplexa tal utförs genom att multiplicera med nämnarens konjugat och utnyttja att i2=-1. Vi får

x-iy=(5-27i)/(2-3i)=[(5-27i)(2+3i)]/[(2-3i)(2+3i)]=
(10+15i-54i-81i2)/(4+6i-6i-9i2)=(91-39i)/13=7-3i,

och ser att (x,y)=(7,3) är lösningen till ekvationen.

Catarina Petersson


7 september 2000 15.20.30
Stötte på det engelska uttrycket "ROI calculations". De sägs härstamma ifrån "the accountant's art, that is older and more rigorous than most of what happens in the world of IT."
Joachim Habermann

Svar:

Vad är det du undrar över?

Catarina Petersson


7 september 2000 00.18.47
Hejsan! Jag har en fråga runt hur man bevisar att ett uttryck är irrationellt. Om vi utgår ifrån att sqrt(n) är irrationellt, hur bevisar man då enklast att n^2 + sqrt(n) även är irrationellt?
Fredde W

Svar:

Vi gör ett så kallat motsägelsebevis. Låt oss antaga att n2+sqrt(n) är ett rationellt tal. Då gäller att n2+sqrt(n)=a/b, för några heltal a och b, b skilt från noll. Härifrån fås att sqrt(n)=a/b-n2, dvs.  sqrt(n) är ett rationellt tal, vilket är en motsägelse mot det vi utgick ifrån. Alltså kan vårt antagande inte vara sant, och således är n2+sqrt(n) ett irrationellt tal.

Catarina Petersson


6 september 2000 13.51.29
hej jeg lurte på om du har noen informasjon om negative tall, historie og sånn. min epost er erl@most-wanted.com der kan du sende hvis du hvet noe
Erling Hjorthaug

Svar:

Du hittar lite information i svaren till frågorna 28 november 1997 14.27.27  och  18 mars 1999 10.33.22  .

Catarina Petersson


6 september 2000 07.59.29
Hej! Jag undrar hur division har sett ut genom tiderna och varför det har ändrats. Jag känner till tre olika sätt att räkna ut en division.
Christel på lärarprogrammet

Svar:

Jag hänvisar till boken D.E. Smith: History of Mathematics, vol II, Dover, för en utförlig beskrivning av divisionsalgoritmens historia.

Catarina Petersson


5 september 2000 22.05.03
Hej! Jag undrar om ni lättfattligt kan förklara för mig vad multiplicitet är?
Michael

Svar:

Det gäller att om

f(x)= a0+a1*x+a2*x2+.... an*xn

är ett polynom av grad n (dvs. an skilt från noll), så kan alltid skrivas på formen

f(x)=an(x-c1)(x-c2)...(x-cn),

där c1,...,cn är komplexa tal. Härifrån ser vi att f har precis nollställena c1,...,cn, alltså n stycken. Det kan dock hända att två eller flera av dessa c1,...,cn är lika med varandra, och man talar då om multipla nollställen. Man säger att multipliciteten av ett nollställe är m om det förekommer precis m gånger bland talen c1,...,cn.

Här är ett exempel:

Låt f(x)=x4-5x3+9x2-7x+2. Då kan f skrivas f(x)=(x-1)(x-1)(x-1)(x-2) (kontrollera genom att multiplicera ihop paranteserna). Härifrån fås nu enligt ovanstående att nollstället 1 har multipliciteten tre och nollstället 2 har multipliciteten ett.

Catarina Petersson


5 september 2000 15.22.58
Vad är ekvivalensrelationer?
Annika Pettersson

Svar:

En relation R på en mängd A är ett förhållande mellan elementen i A. R sägs vara en ekvivalensrelation på A om följande är uppfyllt:

(1) x R x för alla x i A  (R är reflexiv).

(2) Om x R y så är y R x för alla x och y i A (R är symmetrisk).

(3) Om x R y och y R z så är x R z för alla x,y och z i A (R är transitiv).

Ett exempel på en vanlig ekvivalensrelation är  =.

Vi tar ytterligare ett exempel:
Låt A vara Sveriges befolkning och låt relationen R definieras genom xRy om person x och person y har samma hårfärg. R är då en ekvivalensrelation, vilket vi lätt kan kontrollera.
(1) R är reflexiv eftersom en person har samma hårfärg som sig själv.
(2) R är symmetrisk ty om x har samma hårfärg som y så har y samma hårfärg som x.
(3) R är transitiv ty om x har samma hårfärg som y och y har samma hårfärg som z så har x samma hårfärg som z.

Catarina Petersson


5 september 2000 12.57.51
Hej! Skulle vara tacksam för hjälp med mellanleden (alt. tips på litteratur),kan inte reglerna för räkning med potenser av typen 1/1-b (w/b)^1/b-1 - (((a-1)[(w/b)^b/b-1 - w(w/b)^1/b-1]+taw)/w) = ((1-a+ab)/b)((w/b)^1/b-1)-ta
Marie Larsson

Svar:

För räkning med potenser finns ett antal räknelagar. Dessa är följande:
För alla a>0, b>0 och alla reella x och y gäller
(1) axay=ax+y
(2) ax/ay=ax-y
(3) axbx=(ab)x
(4) ax/bx=(a/b)x
(5) (ax)y=axy.

Du kan läsa mer i någon grundläggande bok i analys tex "Envariabelanalys" av Hellström, Morander och Tengstrand.

Catarina Petersson


5 september 2000 00.23.56
Hej. Tack för en bra hemsida ! Jag undrar hur man löser följande: Beräkna arean av en kvadrat inskriven i ellipsen x^2/4+y^2=1 (kvadratens fyra hört är punkter på ellipsen)
Matias Henttunen

Svar:

Vi lägger ellipsen i ett koordinatsystem, och låter kvadraten inskriven i ellipsen ha sidlängden 2x0. Dess hörn har då koordinaterna (x0,x0), (-x0,x0), (-x0,-x0) och(x0,-x0). Eftersom hörnen ligger på ellipsen, måste var och en av dessa punkter uppfylla ekvationen x2/4+y2=1. Vi får att x02/4+x02=1, vilket ger x02=4/5. Arean blir nu 2x0*2x0=4x02=4*4/5=16/5 areaenheter.

Catarina Petersson


4 september 2000 18.52.06
Jag är förälder till ett barn som nu börjat sjuan, det är längesedan jag själv läste matematik och kommer inte ihåg alla räknesätt som primtal, differenser m.m m.m finns det någon handledning så att man kan läsa sig till hur man använder dessa räknesätt så att man lätt kan förklara för sitt barn och hjälpa honom på traven?
Charlotte

Svar:

Jag känner tyvärr inte till någon sådan handledning, utan mitt enda tips är att du läser i din sons böcker. Om du vill ha bättre råd föreslår jag att du hör av dig till  Fråga Kristianstad om matematikdidaktik.

Catarina Petersson


4 september 2000 10.22.19
vad är pytagoras sats
nils

Svar:

Pythagoras sats är nog matematikens mest berömda och kända sats. Den säger följande:

Låt ABC vara en rätvinklig triangel och antag att vinkeln C är rät. Om sidorna a, b och c står mot vinklarna A, B respektive C så gäller att

a2+b2=c2 .

Med andra ord säger alltså satsen att i en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten på hypotenusan.

Catarina Petersson


4 september 2000 09.58.52
Could you indicate the Swedish equivalent for hinge location? Could it be kvartilposition?
Birgit Laursen

Svar:

I agree to your proposal. You can read more on  this page .

Catarina Petersson


3 september 2000 23.05.11
Hej! Jag behöver hjälp med följande bevis: Bevisa att om k och n är naturliga tal, så är Integral från -pi till pi (cos(kx)*cos(nx)) dx = 0, då n /= k pi, då n = k >= 1 2*pi, då n = k = 0
Markus Jonsson

Svar:

Till att börja med kan vi konstatera att saken är klar i fallet k = n = 0, så vi kan hädanefter anta att k och n > 0. Partialintegrerar man cos(kx)*cos(nx) från -pi till pi så får man:

integral[-pi till pi] cos(kx)*cos(nx) dx = k/n integral[-pi till pi] sin(kx)*sin(nx) dx.  (1)
Ännu en partialintegration ger
integral[-pi till pi] cos(kx)*cos(nx) dx = (k/n)2 integral[-pi till pi] cos(kx)*cos(nx) dx,
varur fallet då k /= n följer. Det återstår att undersöka integralen då k = n > 0. Av (1) följer att
integral[-pi till pi] cos(kx)2 dx
= 1/2*integral[-pi till pi] ( cos(kx)2 + sin(kx)2 ) dx
= 1/2*integral[-pi till pi] dx
= pi.

Adam Jonsson


3 september 2000 21.06.31
Om man vet följande - K är en utvidgningskropp av en ändlig kropp L, där L består av q stycken stycken element. - z som tillhör K är algebraisk över L av grad n. Vad menas med algebraisk? Hur bevisar man att L(z) har q^n element?
Johan

Svar:

Man säger att z är algebraisk över K om det finns ett (nollskilt) polynom p med koefficienter i K så att p(z) = 0. Vidare sägs då graden vara n om det lägsta möjliga gradtalet på alla sådana polynom är n. Det här betyder då att L(z) består av alla uttryck

k0 + k1z + k2z2 + ... + kn-1zn-1,
där alla ki tillhör K. Eftersom det finns q element i K finns det alltså qn element i L(z).

Adam Jonsson


2 september 2000 14.16.30
Under en mattekurs som jag gick inte för så länge sedan sa läraren att man inte kan logaritmera negativa tal. Jag påpekade då att det kan man visst det, men jag blev nobbad. Vem har rätt?
Andreas på KTH

Svar:

Logaritmfunktionen är definierad som inversen till exponentialfunktionen. Eftersom exponentialfunktionen alltid är positiv är logaritmfunktionen inte definierad för icke-positiva tal, så din lärare har rätt. Men med tanke på principen med analytisk fortsättning kan man säga att du har rätt också. Om du inte hänger med i resonemanget som följer så ska du inte hänga läpp för det, utan i stället anmäla dig till en kurs i analytiska funktioner. Om vi låter M beteckna komplexa talplanet med en halvstråle borttagen, t ex M = alla komplexa tal utom de icke-positiva imaginära, så är M en enkelt sammanhängande öppen mängd som omfattar de positiva reella talen, där alltså logaritmfunktionen är definierad. Enligt välkända resultat har logaritmfunktionen då en entydigt bestämd utvidgning till en analytisk funktion definierad i hela M. Om vi använder log för att beteckna både den ursprungliga logaritmen och dess utvidgning, så gäller att

log(z) = log(|z|) + i arg(z),
dvs med detta synsätt skulle man säga att log(-x) = log(x) + i*pi, där x är ett positivt tal.

Adam Jonsson


1 september 2000 16.27.09
Detta är ingen fråga, men jag hittade ingen annan stans att skriva meddelande till er... Jag läser på högskolan och har ofta problem med matematiken, men jag har en stark känsla av att jag kommer att få stor hjälp av denna sida. Tack på förhand!
Kristina

Svar:

Vi tackar för förtroendet!

Adam Jonsson


1 september 2000 13.04.57
Hej! Jag behöver hjälp att reda ut ett sannolikhetsproblem. Antag att någon har lagt pengar i två stycken burkar. Jag får veta att det är dubbelt så mycket pengar i den ena som i den andra. Jag får titta i den första, och om jag vill så får jag byta till den andra. Låt säga att det ligger 100 kr i den första. Då ligger det 50 eller 200 kr i den andra med lika sannolikhet. Väntevärdet om jag byter är alltså 125 kr. Alltså bör jag byta och ta pengarna i den andra burken. Men det gäller ju oavsett beloppet i den första. Alltså behöver jag inte ens titta efter i den första burken. Jag vet att jag alltid tjänar på att byta till den andra - bara jag först har bestämt för den första. Är det något skumt i problemformuleringen eller i mitt resonemang???
Ulf Pettersson

Svar:

Till och börja med är det klart att man inte tjänar på att byta burk eftersom man inte får någon relevant information när man tittar i bara en av burkarna. Vad är det då som är fel med ditt resonemang? Jag skulle vilja säga att ditt resonemang är rätt lösning till fel problem, nämnligen det följande: Antag att du någon har lagt pengar i två burkar. Du vet att i den högra finns hundra kronor och att det i den vänstra finns antingen 50 eller 200 kr, med lika sannolikhet. Är det mest fördelaktigt att välja de säkra hundra kronorna i den högra burken, eller att chansa och välja den vänstra? I din fråga visar du att det i det långa loppet är bäst att välja den vänstra burken.

Adam Jonsson


31 augusti 2000 15.16.34
Vad är magnetism och varför är jorden magnetisk
Dejan

Svar:

Jag ber att få hänvisa dig till våra vänner på fysicum och deras  frågelåda .

Adam Jonsson


31 augusti 2000 14.30.48
Hej! Jag har en råga av lite mer fysikalisk art. Men jag undrar i alla fall hur man kan räkna ut sambandet mellan vindhastighet och kraften som blir på dels en plan och dels en rund yta.
Jonathan

Svar:

Även den här frågan vill jag överlämna åt fysikerna .

Adam Jonsson


31 augusti 2000 09.27.31
Hej! Jag är en ny student på lärarlinjen i Ma/NO 4-9. Eftersom jag inte tillhör de allra yngsta så har jag ett annat sätt att lösa divisionsuppgifter än tex min 10-åriga son har. Jag undrar om du kan ge en förklaring till de olika sätt som har funnits genom tiderna (gärna med uppställningar till desamma) och dessutom förklara varför man har bytat en del gånger (jag känner till tre sätt).
Christel

Svar:

De olika divisionsuppställningar som finns ("liggande stolen", "trappan" etc) är just bara olika sätt att ställa upp, presentera, räkningarna i divisionsalgoritmen (i bestämd form singular, för det finns bara en). Hur divisionsalgoritmen fungerar beskrevs den 21 april 1998 19.43.21 . Enda skillnaden mellan t ex "liggande stolen" och "trappan" är att i "liggande stolen" skrivs täljaren till vänster och nämnaren till höger och i "trappan" vice versa. Vissa människor har åsikter om att den ena uppställningen är mer pedagogisk än den andra, men det är något jag har mycket svårt att förstå.

Adam Jonsson


30 augusti 2000 23.03.22
Hur visa att D(fg) = fD(g) + gD(f) Frågan kan verka enkel, men jag skulle ändå vilja ha svar.
Mona

Svar:

För att göra det enkelt för oss definierar vi df := f(x+dx)-f(x), dvs f(x+dx) = f(x) + df, och motsvarande för g. Vi får då

(f(x+dx)g(x+dx) - f(x)g(x))/dx
= ((f(x) + df)(g(x) + dg) - f(x)g(x))/dx
= (f(x)g(x) + f(x)dg + dfg(x) + dfdg - f(x)g(x))/dx
= f(x)*dg/dx + df/dx*g(x) + df*dg/dx
--> f(x)*g'(x) + f'(x)*g(x) + 0*g'(x),
då dx --> 0. Enligt definitionen på derivata är därför (f(x)*g(x))' = f'(x)*g(x) + f(x)*g'(x).

Adam Jonsson


30 augusti 2000 14.23.47
När man drar roten ur ett tal använder man vanligen en miniräknare. Man kan också prova sig fram, om man har tålamod. Men hur gör man egentligen när man räknar ut roten med bara papper och penna?
Alexander

Svar:

Det finns inte något sätt att räkna ut roten ur ett godtyckligt tal i ett ändligt antal steg med bara de fyra räknesätten. Man måste alltså använda approximativa metoder som ger acceptabelt små fel. Jag vet inte exakt hur miniräknare gör men ett exempel på en metod är Taylorutveckling. T ex har vi då att

sqrt(1 + x) = summa[i från 0 till n](1/2 över k) xk + F,
där F, felet, är en funktion som beror på xn+1. Om x är litet blir alltså också felet litet.

Adam Jonsson


30 augusti 2000 11.58.37
Ett rep(längd 5m) hänger i en friktiosnfri ögla med två meter på ena sidan och tre på den andra Starthstigheten är noll och repets massa m Hur lång tid tar det för repet att glida ur öglan?
Kaj

Svar:

Vi betecknar repets längd på öglans högra sida vid tiden t med x(t). Repet på högra sidan ger med sin tyngd upphov till en nedåt riktad kraft F1 = m*x(t)/5*g, där g är den vanliga tyngdaccelerationen. Å vänstra sidan var vi en motverkande kraft F2 = m*(5-x(t))/5*g. Den resulterande kraften F = F1 - F2 ger repet en acceleration a(t) enligt F = m*a. Eftersom a(t) = x''(t) får vi följande differentialekvation:

m*g/5*x(t) - m*g/5*(5 - x(t)) = m*x''(t).
Om vi skriver k := 2/5*g, så förenklas detta till
x''(t) - k*x(t) = g,
som har den allmänna lösningen
x(t) = -g/k + C1*exp(sqrt(k)*t) + C2*exp(-sqrt(k)*t)
= -5/2 + C1*exp(sqrt(k)*t) + C2*exp(-sqrt(k)*t).
Begynnelsevillkoren x(0) = 3 och x'(0) = 0 ger lösningen
x(t) = -5/2 + 11/4(exp(sqrt(k)*t) + exp(-sqrt(k)*t))
= -5/2 + 11/2*cosh(sqrt(k)*t).
Uppgiften var att hitta den tid, T, då repet gled av öglan, dvs lösa ekvationen x(T) = 5. Detta är nu lätt att göra.

Adam Jonsson


29 augusti 2000 23.34.52
vad ar en fourierserie?
tony

Svar:

Jag rekomenderar varmt  Eric's treasure trove i den här frågan.

Adam Jonsson


29 augusti 2000 19.48.13
1) Finns det någon metod för hur man kan räkna ut hur många heltalslösningar det finns till y^2=x^3+ax^2+bx+c om a, b och c är givna heltal. 2) Finns det någon formel varifrån man kan få ut z och q om a och b är givna heltal i a/b = z rest q. (z och q måste givetvis följdakligen också vara heltal) 3) (x+1)*(x+2)*(x+3)*...*(x+n) Går det att trycka ihop det här i en formel och hur gör man då?
Niklas Wahlström

Svar:

Fråga 1 kan jag inte svara på på rak arm, men jag förmodar att ett svar finns någonstans i den mycket omfattande talteorilitteraturen.

Fråga 2. För att få ut kvoten och resten (z och q) vid division med två heltal använder man den vanliga divisionsalgoritmen, dvs "trappan" eller "liggande stolen". Se  31 augusti 2000 09.27.31 .

Fråga 3. Jag vet inte riktigt vad du menar med "trycka ihop i en formel", men man kan i alla fall ge relativt enkla formler för polynomets koefficienter. Helt allmänt är det så att om p(x) är ett n:te grads polynom med n (komplexa) rötter r1,...,rn, och vi skriver

p(x) = xn + an-1xn-1 + ... + a0,
så gäller det att
ak-1 = summa[0 < =i1 < i2 < ... < ik <= n] (-1)k *ri1*...*rik.
I polynomet p(x) = (x + 1)...(x + n) är rk = -k, så med följande beteckning för koefficienterna i p(x),
p(x) = xn + bn-1xn-1 + ... + b0,
har vi därför
bk-1 = summa[0 <= i1 < ... < ik <=n] i1*...*ik.

Adam Jonsson


28 augusti 2000 22.30.35
Hej!Jag undrar något angående linjärt beroende.Kan man räkna med olika vektorer i olika rum?Om vi har ett femdimensionellt rum kan man då räkna med fyrdimensionella och tredimensionella vektorer i samma rum?Och hur är då dessa i förhållande till linjärt oberoende?Jag antar att det endast går att räkna med samma dimensioner.Alltså att vektorerna måste ha samma dimension som rummet verkar logiskt! Tackar för svaret i förhand!
Bo Lindeberg

Svar:

Första frågan: Om du med "räkna med" menar addera så måste två vektorer tillhöra samma rum för att man ska kunna räkna med dem. Men om vektorn u tillhör rummet U och v tillhör ett ennat rum V så kan vi beräkna u+v t ex genom att betrakta U och V som delrum i U+V (direkt summa).

Övriga frågor: Observera att en vektor inte har någon dimension. En vektor är ett element i ett linjärt rum, och det är detta som vi tillmäter en dimension. Om du med t ex "fyrdimensionell vektor" menar en vektor i ett fyrdimensionellt rum, så tänk på att en given vektor i ett n-dimensionellt rum alltid samtidigt tillhör delrum av det senare av alla dimensioner lägre än n.

Adam Jonsson


28 augusti 2000 21.01.06
Hej! Jag har länge brottats med ett problem där uppgiften består i att beräkna determinanten för en NxN matris med en icke-rekursiv algoritm för användning i t ex. ett datorprogram. Finns det någon sådan alogritm, och om den finns -- vart hittar jag en bra beskrivning av den? (Jag är ledsen om frågan är en dubblett av någon existerande fråga, men jag kunde ej hitta svaret på min fråga i Er databas.)
Henrik Holst

Svar:

Jag vet inte om detta är ett bra svar ur datorimplementeringssynpunkt, men hur som helst gäller följande (icke-rekursiva) formel:

det(A) = summa[alla s i Sn] sgn(s) A1s(1) A2s(2) ... Ans(n),
där Sn är mängden av alla permutationer av n element, sgn(s) är 1 om s är en jämn permutation och -1 om den är udda, och slutligen är Aij förstås elementet på plats (i,j) i matrisen.

Adam Jonsson


28 augusti 2000 12.44.42
vill ni vara vänliga att utveckla begreppet tröghetsradie för oss är ni vänliga (mekanik)
konstruktörerna i S-vall

Svar:

Antag att vi har en kropp med ett visst tröghetsmoment, J, och en viss massa, m. Tröghetsradien definieras då som den radie ett tunnväggigt cirkelformat föremål med masssa m måste ha för att få tröghetsmomentet J. Räknar man ut tröghetsmomentet för ett tunnväggigt cirkelformat föremål så finner man att

J = mr2,
där r betecknar tröghetsradien. Vi har alltså
r = sqrt(J/m).

Adam Jonsson


28 augusti 2000 12.41.56
PÅ ett matteprov som jag fick förrut var en fråga att man skulle defeniera derivata så utförligt som möjligt. Hur skulle NI göra det?
J .Tilly

Svar:

Antag att vi har givet en funktion f som är definerad i en viss punkt x0. Derivatan av f i punkten x0 defineras då som

lim[x går mot x0] (f(x)-f(x0))/(x-x0).
Beteckningen lim[x går mot 0] betyder intuitivt att vi beräknar kvoten för olika tal x som succesivt ligger allt närmre x0, och låter derivatan av f i x0 vara det värde som kvoten får då x är "hur nära x0 som helst". Det finns naturligtvis en noggrannare definition av lim, men jag misstänker att den inte är så intressant i det här sammanhanget.

Adam Jonsson


27 augusti 2000 21.40.40
Skulle vara tacksam om jag kunde få hjälp med att förstå följande sats (Burnside's formel): Let G be a finite group and X a finite G-set. If r is the number of orbits in X under G, then r * |G| = summan av |Xg|, där g tillhör G. Vad står egentligen r för ?, vad betyder |G| ?, |Xg| ?
Jennifer

Svar:

G är alltså en ändlig grupp som verkar på en ändlig mängd X. Vi kan säga att två element a och b i X är ekvivalenta om det finns ett g i G så att g.a=b. Detta är en ekvivalensrelation på X och följaktligen är X en disjunkt union av ekvivalensklasser, vilka i det här sammanhanget kallas banor (orbits) i X under G. Givet a i X är alltså banan genom a mängden av alla g.a, där g tillhör G. För varje g i G får vi en delmängd Xg av X som består av alla element a i X sådana att g.a=a. Slutligen, för vilken ändlig mängd M somhelst, låter vi |M| beteckna antalet element i M. Då säger Burnsides formel att om vi adderar |Xg| för alla g i G så får vi antalet banor gånger |G|. I kombinatoriska sammanhang är det ofta enkelt att räkna ut  |Xg| för varje g i G och man andvänder sedan Burnsides formel för att räkna ut antalet banor.

Martin Svensson.


26 augusti 2000 23.40.34
Låt R vara en ändlig kommutativ ring med enhet. Visa att varje primideal i R är ett maximalideal. Tackar på förhand.
Sofia Johansson

 Svar:

Om I är ett primideal i en kommutativ ring R med etta, så är R/I ett ändligt integritetsområde, dvs en ändlig kommutativ ring med etta utan nolldelare. Men en sådan mängd är alltid en kropp, dvs varje element utom 0 har en multiplikativ invers; detta följer av att om x inte är noll, så ger multiplikation med x en injektiv avbildning från de nollskilda elementen till densamma. Men en injektiv avbildning mellan två lika stora ändliga mängder är också bijektiv. Alltså finns det y så att x.y=1. Eftersom en kropp saknar äkta, icketriviala ideal, följer det direkt att om I vore innehållet i ett ideal J till R, så måste J=I eller J=R. Alltså är I maximalt.

Martin Svensson.


26 augusti 2000 23.36.22
Behöver hjälp med denna fråga. Låt F vara en kropp med karakteristiken 0 och låt D vara den formella polynom differential avbildningen så att D(a0+a1x+a2x2+...+anxn=a1+2a2x+...+nanxn-1 Första siffran i formeln är nedsänkt och den andra är upphöjd. Hittade ej i verktygsfältet. Nu kommer frågan. Bestäm kärnan och bilden av F[x].
Ulla Andersson

 Svar:

Jag tror att du vill bestämma kärnan och bilden av D. Bilden av D är hela F[x],  ty givet ett polynom f(x) kan du ju bara integrera upp det. Tillämpar du D på detta polynom får du ju f(x). Vad kärnan beträffar är det klart att denna är F, dvs alla konstanta polynom. Naturligtvis är det viktigt att karakteristiken är 0.

Martin Svensson.


26 augusti 2000 20.02.18
Hej! Det är väldigt länge sedan jag gick i skolan och räknade ekvationer. Jag behöver hjälp med följande: 0,3x + 0,7y = 14,9 Snälla förklara för mig hur man räknar fram värdena för x och y. Tack på förhand!
Kalle

Svar:

Lösningen är alltså mängden av alla talpar (x,y), där x och y uppfyller ekvationen. Om alla reella värden på x och y är tillåtna så består lösningen av alla punkter på linjen

y=149/7-3/7.x.

Om endast heltalspar är tillåtna betraktar vi den ekvivalenta ekvationen 3x+7y=149. Om vi först tar en lösning till 3x+7y=1, till exempel (x,y)=(5,-2), blir den allmänna lösningen alla x och y sådana att

                                                                                                          x=5.149-7n=745-7n

y=-2.149+3n=-298+3n,

för något heltal n. Detta är den allmänna formeln för lösningen till en diofantisk ekvation och för dess enkla härledning kan du titta i Anders Vretblads bok "Algebra och Geometri".

Martin Svensson.


26 augusti 2000 11.14.28
Jeg lurer på hvordan jeg løser matriser på TI 83. Jeg vet hvordan man man taster inn matrisen, men hvordan finner man løsningen på den? Jeg har lett etter bruksanvisning på nettet, men finner det ikke.
miranda

 Svar:

Först får du fundera över vad du menar med att "lösa en matris". Om du menar lösa ett lineärt ekvationssystem eller invertera en matris är jag säker på att det står i bruksanvisnigen.

Martin Svensson.


25 augusti 2000 22.07.29
Hej! Jag undrar om du har någon lösning på följande problem: I klostret i dalen förvaras äpplen från höstens skörd. Äpplena ligger i källaren omsorgsfullt packade i lådor. Var och en av de 117 lådorna innehåller minst 80 och högst 102 äpplen. Hur många lådor innehåller samma antal äpplen?
Kristian

Svar:

Frågan är konstigt ställd: det finns till exempel inget som motsäger att de alla innehåller lika många äpplen. Eftersom 117=5.23+2 finns det alltid minst 6 stycken lådor som innehåller lika många äpplen.

Martin Svensson.


25 augusti 2000 21.17.34
Hej. Jag har precis börjat med trigonometri i skolan, men jag har inte lyckats få någon riktig förklaring av vad tangens är för något. Det enda jag har fått lära mig är att: tan v = motståemde katet/närliggande katet Sedan måste vi överlåta resten åt kalkulatorn. Detta gör mig vansinnig efterssom jag gärna vill veta hur denna kalkyl går till. Jag menar... det borde ju finnas nån form av ekvation som kan visa hur man räknar ut detta, eller nån graf som visar förhållandet mellan dessa element. Jag vore väldigt tacksam om jag kunde få ett svar :) MVH Ashraf Ansari Fredrika Bremergymnasiet www.fredrika.se
Ashraf Ansari

Svar:

Tyvärr finns det ingen enkel formel för att räkna ut tangens för en vinkel. Du kan se det såhär: föreställ dig en rätvinklig triangel i vilken en katet har längd 1. För varje val av närliggande vinkel till denna katet (mellan 0 och pi/2) är tangens för denna vinkel bara längden av den andra kateten.

Martin Svensson.


25 augusti 2000 09.17.18
Jag har grubblat länge över en fråga, nämligen hur man BEVISAR att x^2-3 är irreducibelt över Q(2^1/3)
Andreas Westin

Svar:

Här är ett enkelt bevis: om x2-3 vore reducibelt över Q(21/3) skulle 31/2 ligga i denna kropp, och följaktligen skulle Q(31/2) vara en underkropp till Q(21/3). Om vi med [L;K] betecknar graden av en utvidgning L av K så skulle enligt den så kallade tornlagen gälla att

3=[Q(21/3);Q]=[Q(21/3);Q(31/2)].[Q(31/2);Q]=[Q(21/3);Q(31/2)].2,

vilket är omöjligt eftersom 2 inte delar 3.  Är du inte bekant med dessa begrepp kan du titta i någon bok om Galoisteori.

Martin Svensson.


24 augusti 2000 14.37.00
Jag har en fråga som berör ett klassiskt exempel känt av grekerna redan på 400-talet f. Kr. Betrakta en kvadrat med sidan 1. Är mätetalet för diagonalens längd ett rationellt tal. Jag hittade samma exempel i en matte bok de hade löst problemet på följande sätt. Antag diagonalens längd kan skrivas x=p/q där p och q saknar gemensamma faktorer förutom +/-1. På grund av pytagoras sats är x^2=1^2 + 1^2=2. Alltså kan man skriva (p^2/q^2)=2 och efter omskrivning p^2=2q^2. Härav framgår att p^2, och därför p, måste vara ett jämnt tal säg p=2n. Insättning i sambandet ger 4n^2=2q^2 dvs q^2=2n^2. Som visar att även talet q är jämnt. Alltså har p och q den gemensamma faktorn 2 vilket strider mot angtagandet ovan om p/q. därför kan ej x vara ett rationellt tal. Min fråga lyder som följande hur kan det utgå från att p är jämnt ifrån sambandet p^2=2q^2 ovan. Mvh Henrik Walén

Svar:

Sambandet p2=2q2 visar att talet 2 delar talet p2. Men 2 är ett primtal och om ett primtal delar produkten av två heltal så måste det dela något av dessa. Då p2 är produkten av p med sig själv måste alltså 2 dela p, dvs p är jämt. Påståendet att om ett primtal delar produkten av två heltal så delar det ett av dessa följer direkt ur Euklides algortim. Ty låt a vara ett primtal som delar produkten bc, b och c heltal, och antag att a inte delar b. Eftersom a är primtal måste då a och b vara relativt prima. Enligt Euklides algoritm finns det då heltal x och y så att 1=xa+yb. Multiplikation med c ger att c=xac+ybc och här är högerledet, och då även vänsterledet, delbart med a.

Martin Svensson.


24 augusti 2000 12.20.56
Jag läste en formel för att räkna ut den n:te hexadecimala siffran av pi. Att det gick över huvud taget förvånade mig. Vad jag tyckte var ännu konstigare var att det inte gick att räkna ut en valfri siffra decimalt!!! Varför skulle det vara någon skillnad beroende på vilken talbas man använder? Tack så mycket för denna sidan!
Jonas Olson

Svar:

Det finns flera formler för att räkna ut siffrorna i pi, detta för godtycklig bas. Det speciella med formeln som jag tror att du tänker på, Bailey-Borwein-Plouffe algorithmen, är att man direkt kan få veta siffran i en viss position utan att först räkna ut de föregående (en så kallad digit-extraction algorithm). Det finns en liknande snabbare formel för binär bas, Bellards formel, men såvitt jag vet har man inte funnit någon för det decimala talsystemet. För lite historik kring dessa formler och relaterade länkar kan du titta på The Miraculous Bailey-Borwein-Plouffe Pi Algorithm och för allmän information om talet pi kan du titta på The Pi Page.

Martin Svensson.


23 augusti 2000 14.30.32
En fråga om primtal: Bland de första 10 positiva heltalen är andelen primtal 50% (1,2,3,5,7). Andelen primtal bland de första 100 positiva heltalen är 29% (viss felmarginal). Kan man säga något om andelen primtal bland alla positiva heltal, dvs faller andelen till någon kvot som håller sig relativt konstant mellan t.ex. den första miljonen och den första miljarden, eller varierar andelen på något sätt ju fler av heltalen man mäter bland?
Jörgen Olofsson

Svar:

Det är ett välkänt faktum ("primtalssatsen") att om pi(x) är antalet primtal som är mindre än eller lika med x, så så är pi(x) asymptotisk med x/ln(x) för stora x, dvs pi(x)/(x/ln(x)) går mot 1 då x går mot oändligheten. Följaktligen är för stora x andelen primtal mindre än eller lika med x, pi(x)/x, av storleksordningen 1/ln(x) som alltså går mot 0 då x går mot oändligheten. Du kan även titta på How may primes are there,  The prime pages  samt 11 maj 1999 11.32.51

Martin Svensson.


23 augusti 2000 10.04.06
Hej! Jag skulle vilja ha en formel där jag kan lägga in en pejlad nivå(cm) på en cylindrisk liggande tank och enkelt räkna ut volymen i tanken. Förutsättningen är att den ligger helt vågrätt på marken. Tack på förhand.
Anders Alm

 Svar:

Om r är tankens radie, d nivån i tanken, t=(d-r)/r, så får man vätskevolymen i tanken genom formeln

r2.(t.sqrt(1-t2)+arcsin(t)+Pi/2).längden av tanken.

För en härledning av denna formel se  30 januari 1997 09.59.08.

Martin Svensson.


22 augusti 2000 17.06.40
Hejsan En dag så skulle jag räkna ut ett stort matematiskt problem så jag gjorde ett program i Q-basic och jag fick svaret 1.84466E+19. Vad är detta och vad blir det om man skriver ut hela talet?
Niclas Wänström

 Svar:

Betyder att talet 1,84466 ska multipliceras med 10 nitton gånger, dvs kommatecknet ska flyttas 19 steg åt höger: 18446600000000000000.

Martin Svensson.


22 augusti 2000 15.15.05
HAr matematiker någon användning av fingeräkning...dvs sån typ av beräkningar som småbarn utför.
Klacken

 Svar:

Minst lika mycket som andra yrkesgrupper.

Martin Svensson.


22 augusti 2000 14.58.42
Hej! Jag undrar vad som utmärker en sk cirkulant matris. Tacksam för svar,
Christian

 Svar:

 Detta får du svar på om du klickar på följande länk till Eric Weisstein's world of mathematics.

Martin Svensson.


21 augusti 2000 18.08.04
Låt N vara en n*n reell symmetrisk matris med nollor på diagonalen. Varje element n_ij, för i<j, är en oberoende stokastisk variabel från samma fördelning D. Låt e_1 vara (någon) egenvektor till det minsta egenvärdet för N. Låt vidare x vara den vektor i {-1,1}^n som maximerar e_1'*x, dvs teckenvektorn för e_1. (om något element 0, så välj godtyckligt) Hur kan jag räkna ut det förväntade värdet av x'*N*x, uttryckt i n och storheter beroendes på fördelningen D? Om ett godtyckligt y väljs uniformt från {-1,1}^n är det förväntade värdet av y'*N*y lika med 0, oavsett fördelningen D. Empiriska resultat visar att x'*N*x är betydligt mindre (och har mindre varians?) för D uniform i [0,1]. Varje icke-trivial övre gräns är av intresse.
Andreas

 Svar:

Då n=2 är problemet enkelt: det minsta egenvärdet är -|n21| och en motsvarande egenvektor är e1=x=(-c,1), där c=tecknet av n21. Så ser man enkelt att den kvadratiska formen x'Nx i detta fall blir -2|n21|, vars väntevärde är enkelt att räkna ut om man känner fördelningen för n21. Enligt statistiker jag har talat med finns det för allmänt n ingen känd lösning på problemet.

Martin Svensson.


21 augusti 2000 10.56.40
Hur kan man med ord förklara innebörden av definitionen av kontinuitet(epsilon,delta versionen)?
F

Svar:

Tag en punkt p i definitionsmängden av funktionen f och ett intervall kring värdet f(p) av f i punkten p, till exempel ett intervall av längd epsilon. Då betyder kontinuitet av f i punkten p att det garanterat finns något litet intervall kring p, till exempel av längd delta, så att f's värden i detta intervall ligger i det givna intervallet kring f(p). Detta ska fungera oavsett hur litet epsilon är. Enkelt uttryckt att värdena f antar i punkter nära p är nära värdet av f i p.

Martin Svensson.


30 maj 2000 21.02.48
En vanlig dörrkod har siffrorna 0-9, och en fyrsiffrig kod. Detta ger 10000 kombinationer. Om man vill knäcka koden, och måste slå tex fyrkant emellan varje försök, går det åt 40000 siffertryckningar för att täcka in alla kombinationer. Men hemma hos mig behövs inte det, utan för varje siffertryckning kollas om de sista fyra siffrorna är rätt kod. Om man kunde skapa en optimal sträng av siffror, skulle det då räcka med 10003 knapptryckningar. Går det, och om inte hur många tryckningar behövs?
jesper wallentin

Svar:

Detta verkar vara en typ av portlås som breder ut sig. Se 10 mars 2000 21.32.09.

Kjell Elfström


30 maj 2000 17.57.08
En fluga sitter på utsidan av en kon med höjden 8 cm och basradien 3 cm. Flugan sitter 4 cm från konens topp. Hur lång blir sträckan för att det ska bli så kort sträcka som möjligt?
A. Lindqvist

Svar:

Vad menar du? Om det är avståndet från flugans nuvarande position till toppen måste väl svaret bli 4 cm. Du menar kanske att flugans vinkelräta avstånd mot bottnen till toppen är 4 cm. Skär du bort nederdelen av konen så att den återstående delen bildar en kon med höjden 4 cm, kommer radien i denna kon att vara 3/2. Enligt Pythagoras sats blir det avstånd flugan måste gå till toppen (42 + (3/2)2)1/2 = 731/2/2.

Kjell Elfström


30 maj 2000 17.54.45
Hej! Vad är ett kardinaltal och vad är ett ordinaltal? Hur kan man behandla dessa parallelliteter på ett bra sätt i grundskolan?
P. Andersson

Svar:

Se 20 april 2000 02.21.49. Jag tror inte att detta är något som behöver tas upp i grundskolan.

Kjell Elfström


19284 frågor av sammanlagt 19706 innehåller sökorden.

Frågorna 16401–16500 av de överensstämmande frågorna visas ovan.

Visa frågorna:16301–1640016401–1650016501–16600

Innehållsansvarig är Kjell Elfström

Läs frågor månadsvis

Sök bland frågorna

Jämställ gemener/versaler

Bara hela ord

Ignorera diakritiska tecken

Logisk operator

Eller  Och

 

Text mellan citationstecken räknas som ett enda ord.
Matematikcentrum, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)