Fråga Lund om matematik

Sökresultat


3 februari 2000 09.13.29
Temperaturen T (grader C) hos en tallrik rykande het löksoppa sjukner enligt sambandet T= 25 + 70*e^(-0,075t), där t är tiden i minuter sedan soppan har serverats. Hur snabbt sjukner temperaturen (uttryckt i grader per minut) när soppan precis har serverats??
Jonas C

Svar:

Temperaturen T (grader) är en funktion T(t) av tiden t (minuter). Temperaturökningen då t = 0 ges av T'(0) = -70*0.075 = -5.25 (grader per minut), för T'(0) är gränsvärdet av (T(t)-T(0))/t då t går mot noll. Temperaturen hos den rykande heta löksoppan sjunker alltså med 5.25 grader per minut i serveringsögonblicket (den sjunker sedan inte lika snabbt).

Joakim Petersson


2 februari 2000 22.03.56
Formeln lyder Q=x+y, x ökar med 10% och y med 20%, hur visar man hur mkt Q ökar med? Allmänt utan siffror?
Rolf

Svar:

x och y är positiva tal och ökningsfaktorn för x är 1.10, ökningsfaktorn för y är 1.20. Ökningsfaktorn för Q = x+y är då (1.10x+1.20y)/(x+y) och beror alltså på x och y. Den är ett vägt medelvärde av 1.10 och 1.20 och ligger mellan 1.10 och 1.20. Q ökar alltså med mellan 10 och 20 procent.

Joakim Petersson


2 februari 2000 15.19.44
Tredörrarsproblemet igen: Säkert bekant. Bakom en av tre dörrar finns en vinst. Sannolikheten att välja rätt är en trdjedel. Efter detta val öppnas en dörr som man vet att vinsten inte finns bakom, och man har hädanefter chans att byta dörr, och chansen att nu välja rätt dörr är ½. Men beror inte detta enbart på att man tagit bort en valmöjlighet? Det är väl precis lika stor chans att man väljer rätt dörr om man bestämmer sig för att inte byta som om man väljer att välja den andra? För den ökade sannolikheten beror väl helt och hållet på det minskade antalet valmöjligheter?
TERdON (Magnus Persson), terdon@telia.com, http://terdon.cjb.net

Svar:

Du vet att vinsten med 2/3 sannolikhet finns bakom någon av de dörrar du inte valt, alltså bakom den dörr som återstår då en dörr utan vinst öppnats. Du byter därför dörr om du vill ha 2/3 chans att vinna, det är inte lika chanser som du skriver (och många anser). För denna frågas historia på "Fråga Lund om matematik", sök bland tidigare frågor, tex under "dörrar".

Joakim Petersson


2 februari 2000 11.52.54
Hur räknar man ut en ellips omkrets o area?
Joakim

Svar:

Låt ellipsen ha ekvationen x2/a2+y2/b2 = 1, där a> = b>0. Genom att betrakta arean i första kvadranten får vi A = 4b*Int0a sqrt(1-x2/a2) dx = 4ab*Int01 sqrt(1-x2) dx = Pi*ab, eftersom den andra integralen är motsvarande för enhetscirkeln, som har arean Pi. Omkretsen O = 4aE(k), där E(k) = Int0Pi/2 sqrt(1-k2sin2v) dv är en så kallad elliptisk integral (härav namnet) av andra slaget och k = sqrt(a2-b2)/a. Svaret kan inte förenklas ytterligare utan räknas ut med någon numerisk metod (såvida inte a = b = r, då vi har cirkeln med omkretsen 2Pi*r).

Joakim Petersson


2 februari 2000 08.22.25
Hej! I ett led av lösningen på en 3djegradsekvation har jag fått följande problem: Visa att om w(index0) är en godtycklig rot till ekvationen w^3 = W så är de andra rötterna K*w(index)0 och K^2*w(index0), där K = e^j*2pi/3 = -1/2 + j* sqr(3) / 2.... Går uppgiften att lösa? Mvh Student

Svar:

Låt w = w0z vara en annan rot. Genom att sätta in detta i ekvationen får vi z3 = 1. Rötterna till denna ekvation är 1,K,K2 med dina beteckningar, och detta löser uppgiften.

Joakim Petersson


1 februari 2000 23.16.14
Hej. En fråga om def av e^z = e^x(cosy + isiny) Den går an att räkna med och man kan begripa motivet bakom definitionen. Men finns det något sätt att intuitivt eller geometriskt förstå sambandet mellan z och e^z ? Vem var det som gjorde definitionen och hur kom han på det ? Thomas

Svar:

Låt oss komma överens om att det är en bra definition. Med tanke på principerna för analytisk fortsättning är det på sätt och vis den enda tänkbara definitionen av en utvidgning av den vanliga exponentialfunktionen för reella argument till hela komplexa talplanet. Den viktigaste konsekvensen av definitionen är att lagen ez+w = ez*ew gäller för alla komplexa z och w. Man brukar säga att Euler införde exponentialfunktionen med komplext argument (e = 2.71828... är Eulers tal). Geometriskt säger definitionen att det komplexa talet ez har absolutbeloppet ex och argumentet y.

Joakim Petersson


1 februari 2000 22.36.31
Detta är inga fråga utan en kommentar till Tobias Lindes fråga 29 januari 2000 17.45.52 om hur man visar att "ettan" är vanligast som första siffran i talen i en tabell med "verklighetsbaserade" statistiska data. Tobias syftar på Benfords lag eller "first digit law". Den säger att sannolikheten för att d är första siffran i ett tal i en sådan tabell är log(1+ 1/d) där log betecknar tiologaritmen. Detta fenomen används bl a för upptäcka bokföringsbrott och beskrevs i Ny Teknik för ett tag sedan. Vissa tycker att det är uppenbart eftersom man börjar oftast räkna från ett. "Beviset" finns diskuterat på sidan http://www.doc.ic.ac.uk/~jjh97/suprema/main_page.html och ekonomiska konsekvenser på sidan http://www.fm.co.za/97/1010/toptail/letta.htm.
Rickard Bengtsson

Svar:

Det är riktigt att det finns en sådan idealiserad fördelning för första siffran (och även andra siffran osv), men man får inte förledas att tillämpa regeln utan urskillning. Den beror på förutsättningar om slumpmässig fördelning, lämpliga blandningar av tabeller med olika tabellstorlekar mm, men är naturligtvis mycket intressant i sig. I hur hög grad en verklig datamängd kan antas närma sig denna fördelning är något som en statistiker får svara på. Jag hittade tyvärr ingen tillfredsställande matematisk information på dina länkar.

Joakim Petersson


1 februari 2000 20.16.41
Hej. Jag råkade stöta på begreppet Hermiteinterpolation, men i vår fattiga kommun klarar inte biblioteket av att upplysa mej om dess innebörd. Ginge det an att få en presentation av fenomenet?
Peter Nilsson

Svar:

Hermiteinterpolation handlar om att anpassa ett polynom till en funktion där givna data består av funktionsvärden och några derivators värden i interpolationspunkterna. Således, om z0, z1,..,zn är olika punkter så skall man bestämma ett polynom p av grad högst N till data

f(z0), f'(z0),..,f(m0)(z0),

......

f(zn), f'(zn),...,f(mn)(zn),

där N = m0 + ... +mn + n (dvs p(z0) = f(z0) etc). Man kan visa att detta problem har en entydig lösning. Det finns också en explicit representation av p. Om du är intresserad av interpolation så kan jag rekommendera boken "Interpolation & approximation" (Davis), som inte borde vara så svår att få tag på.

Joakim Petersson


29 januari 2000 17.45.52
En välkänd metod att tjäna pengar är följande. Haffa ett lämpligt offer (helst någon med hyfsade kunskaper i sannolikhetslära) och erbjud honom följande vad: I ett tabellverk som innehåller alla slags sifferuppgifter (t.ex. statistisk årsbok eller någon uppslagsbok med fysikaliska eller kemiska konstanter) får han slå upp en sida på måfå,blunda och sätta ned pennan på ett tal. Om första signifikanta siffran i talet är > 4 vinner han t.ex 10 kr av dig , är den < 5 vinner du samma belopp av honom.(Observera alltså att han vinner på fem olika siffror och du bara på fyra - detta gör vadet synnerligen lockande för de flesta spelare!) Ni upprepar förfarandet ett förutbestämt antal gånger (eller tills ditt offer tröttnar).Då ni summerar era vinster visar det sig att du vunnit ca 70% av omgångarna. Detta lär bero på att första signifikanta siffran i "naturliga" slumptal (dvs sådana som representerar någon verklig fysisk storhet) uppvisar en logaritmisk fördelning, så att sannolikheten för "första siffra < 5" = log 5. Hur bevisar man detta? Vidare: då jag experimenterat med slumptal på min miniräknare har jag fått ungefär samma logaritmiska fördelning av första signifikanta siffran i produkten av ett stort antal "normala" slumptal. Är detta i själva verket samma sak som modellen ovan? Med vänliga hälsningar, Tobias
Tobias Linde

Svar:

Det verkar vara lite "hokus-pokus" över detta. Vad menar du med "naturliga" slumptal - det måste finnas en tydligare definition. Sen är jag inte riktigt klar över vad du menar med första signifikanta siffran. Är det den första siffran till vänster om decimaltecknet? I så fall skulle en förklaring till "fenomenet" kunna vara att olika enheter inom fysiken, kemin och dylikt skapats för att viktiga konstanter ska ligga nära talet 1 (eller en tiopotens). Ett enkelt exempel - 1 nanometer = 10 Ångström. Men sannolikheten lg 5 vet jag inte hur man skulle komma fram till - det måste bygga på något experiment.

Jonas Månsson


28 januari 2000 20.35.42
Jag har nyligen lärt mig följande: x²+px+q=0 x=-p/2 +/-sqrt( (p/2)² -q) Så, jag blir givetvis
nyfiken, och undrar om liknande ekvationer finns för lösningar av tredjegradsekvationer och fjärdegradsekvationer?
Joel Holmqvist

Svar:

Se 14 december 1997 13.32.37.

Kjell Elfström


28 januari 2000 13.42.50
Hur många nollor finns det mellan 1 och 10000
Anders

Svar:

Om vi ska bilda alla tal mellan 10n och 10n+1-1 har vi nio möjligheter på förstasiffran (1-9) och tio möjligheter vardera på övriga siffror. Antalet nollor i intervallet som förekommer på position m (1<m<=n+1) är därför 9*10n-1, och vi har n möjliga positioner för nollor. Alltså totalt 9*n*10n-1 stycken.
Alltså följer att vi mellan 1 och 10000 har 0+9+180+2700+4=2893 nollor.

Jonas Månsson


28 januari 2000 11.25.59
Hur ser beviset för att a^0=1 ut? Kan ej hitta detta i min litteratur.
Benny Mårtensson

Svar:

Beviset är inget annat än att man helt enkelt definierat det så.

För ett godtyckligt reelt tal a och positivt heltal n definierar man
an=a*a*.....*a   (n gånger). Genom att helt enkelt räkna antalet faktorer erhålls då potenslagen an/am=an-m  om n>m. Om man vill att denna lag också ska gälla då m=n är det lämpligt att sätta a0=am/am=1.

Jonas Månsson


28 januari 2000 10.56.38
Hej (igen) Jag har redan frågat men får inget svar - min fråga var den att jag ville veta vad 0^0 blir då man sedan årskurs 1 gymnasiet får lära sig att x^0 = 1 och att 0^x = 0
Daniel

Svar:

Det hela är en definitionssak. Personligen anser jag nog för att 00 borde definieras som 1, då gränsvärdet av xx då x går mot 0 är 1.

Jonas Månsson


27 januari 2000 13.19.52
Hej Jag undrar om det finns någon logisk mattematisk/fysikalisk eller möjligen kemisk lösning till varför såpa är smart? Med smart menar jag dess egenskap att alltid välja kortast vägen/ytan då såpan täcker tex. en komplicerad nätstruktur. Efter vad jag fått höra så har såpa används vid stora svårräknade byggprojekt. Om ni vet vad som ger såpa denna egenskap, eller vet någonstans där jag kan få information om saken så vore jag ytterst tacksam.
Kristian Jörgensen

Svar:

Här är det nog bäst att du vänder dig till en fysiker eller kemist.

Jonas Månsson


27 januari 2000 10.11.20
Hej! Hur ska man läsa en mening som består av både svenska ord, och matematiska tecken och uttryck. De svenska orden kan man uttala. En del av de matematiska uttrycken kan också uttalas. Men hur gör man med de invecklade uttrycken? Hoppas ni förstår frågan.
Fredrik

Svar: Jag vet tyvärr inte vad du menar med ett "invecklat" uttryck. Det finns säkerligen sätt att utläsa dem på också. Skicka gärna in ett exempel på ett uttryck som är svårt att utläsa i ord så kanske jag förstår frågan bättre.

Jonas Månsson


26 januari 2000 16.09.03
Var snäll och visa varför ekvationerna för tangenten till kurvan: x= sin t y= cos t (0 <t < 2pi) z= cos 2t + sin 2t i punkten ( 0, -1 , 1 ) blir y=1 och 2x + y = 1. ( ON-system).
David Andersson

Svar:

Jag vet inte hur du fick ditt svar. En linje med konstant y-värde 1 kommer aldrig att gå genom den givna punkten.

Sätt u(t)=(sin t, cos t, cos 2t + sin 2t). Vi får då att u'(t)=(cos t, -sin t, -2sin 2t + 2cos 2t ). Ekvationen u(t)=(0,-1,1) ger den entydiga lösningen t=pi. Riktningsvektorn för tangenten i punkten ges då av u'(pi)=(-1,0,2), och således tangentlinjen av

L(t)=(-s,-1,1+2s) eller ekvivalent {y=-1, 2x+z=1}

Jonas Månsson


25 januari 2000 14.41.26
Hej! Kan man definiera en rät linje? Vad har Euklides sagt. Matematisk uppslagsbok säger odefinierad storhet.
Klas Lunderup

Svar:

Ta gärna en titt på följande sida.

Jonas Månsson


25 januari 2000 13.52.31
Hej Jag läser matte C på distans och har lite problem med en funktionsuppgift. Där står Rita grafen till funktionen f som uppfyller följande tre punkter. 1. Punkterna (-3,1),(-1,3) och (1,4) ligger på grafen. 2. f´(x)=0 för x=-3 och för x=1 3. f´´(x) är positiv för X<-1 och negativ för x>-1. Vore tacksam för hjälp.
Christina Jakobsson

Svar:

Då derivatan är 0 för x=-3 och 1 har vi stationära punkter där. Andraderivatan är positiv för x=-3 och negativ för x=1, varför vi har ett lokalt minimum i punkten (-3,1) respektive ett lokalt maximum i (1,4). Från andraderivatan ser vi att kurvan är konvex ("buktar nedåt") för x<=-1 och konkav ("buktar uppåt") för x>=-1, och punkten där kurvan övergår från att vara konvex till konkav (den s.k inflexionspunkten) är (-1,3).

Jonas Månsson


25 januari 2000 05.44.21
Skulle vara tacksam för en förklaring av determinationskoefficient.
Daniel Abrahamsson

Svar:

Jag har aldrig hört talas om begreppet determinationskoefficient, men det låter som någonting inom statistik eller ekonomi. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer.

Jonas Månsson.


24 januari 2000 19.14.27
* Vad menas med "roten ur"? Hur räknar man ut det? * Vad menas med "upphöjt till"? Hur räknar man ut det? * Vad menas med "kvadratoten och kubikroten ur"?
Erik

Svar:
För godtyckligt reellt tal a och positivt heltal n sätter vi an=a*a*....*a   (n gånger) där vi utläser an som "a upphöjt till n". Med andra ord, vi multiplicerar a med sig självt n gånger (t.ex. 53=5*5*5=125). Om återigen n är ett positivt heltal och a ett positivt reellt tal definierar vi "n-te roten av a" som den positiva lösningen till ekvationen xn=a, d.v.s det positiva tal x som multiplicerat med sig själv n gånger blir a. Vi skriver x=a1/n (t.ex. 271/3=3). Av tradition brukar man kalla andraroten för kvadratrot och tredjeroten för kubikrot. När man väl infört dessa begrepp går det också att definiera ax för godtyckliga reella tal x.

Jonas Månsson


24 januari 2000 16.54.00
Hur räknar jag ut den fraktala dimensionne för t.ex. Mandelbrotsmängden? Vad är Hausdorff Besicovich-dimensionen för något?
Daniel Forsberg

Svar:

Då kan jag rekommendera följande sidor på Eric Weisstein's World of Mathematics:
- fractal dimension
- Hausdorff dimension

Jonas Månsson


24 januari 2000 14.36.49
Är matematiken oändlig? Den axiomatiska grunden är, vad jag förstått, begränsad - hur kan den, vad det tycks, växa ad infinitum?
Dogge 2

Svar:

Det är oklart vad du menar med att matematiken är oändlig. Det finns t.ex oändligt många naturliga tal, oändligt många olika algebror o.s.v. Och även om vi ändrar på vad som menas med oändlighet verkar det vara lätt att konstruera en ny matematisk klass ur de tidigare.

Jonas Månsson


23 januari 2000  12.18.53
Hejsan, jag undrar vad Diff.ekv.

xy´- y = x^2 sin 5x

har för allmän lösning.
Christine

Svar:

Denna differentialekvation kan lösas med metoden med integrerande faktor. (Om du inte känner till denna metod kan du läsa om den i "Envariabelanalys" av Hellström Morander och Tengstrand eller någon annan grundläggande lärobok i analys.) Dividera först hela ekvationen med x för att få y' fritt. Då får vi ekvationen y'-y/x=x*sin(5x). Vi multiplicerar nu med den integrerande faktorn e^(-ln(x))=1/x vilket ger sin(5x) i högerledet och y'/x-y/x^2=D(y/x) i vänsterledet. Genom att ta primitiv funktion på båda sidor kommer vi fram till att y/x=-cos(5x)/5+C där C är en godtycklig konstant.

Anna Torstensson


22 januari 2000  15.19.36
Jag skulle vilja ha hjälp med detta problem:
En liksidig triangel är inskriven i en cirkel så att den precis går från kant till kant, vad är då förhållandet mellan triangeln och cirkeln.
kristian

Svar:

Om cirkeln har radien r så blir cirkelns area pi*r^2. Triangelns area kan beräknas som följer: Drag linjer från cirkelns mittpunkt till triangelns hörn. Det delar in triangeln i tre lika stora deltrianglar. Varje deltriangel har två sidor av längd r med en vinkel på 120 grader emellan. Areasatsen för en triangel ger då att de mindre trianglarna har arean r^2*sin(120)/2=sqrt(3)r^2/4. Förhållandet mellan triangelns och cirkelns area blir alltså (3*sqrt(3)/4)/(pi*r^2)=3*sqrt(3)/4*pi (ungefär lika med 0,41).

Anna Torstensson


22 januari 2000  02.08.04
Hej jag undrar varför 9/20 i bråkform inte skrivs som 4,5/10 istället, då ser man ju direkt att svaret blir 0,45 dvs man ser svaret snabbare i både bråkform och i procent, till skillnad mot 9/20-delar
Tomas Bäckström

Svar:

Med ett bråk menar man en kvot av två heltal, så 4,5/10 är inte ett bråk. Därmed inte sagt att det är mer praktiskt att skriva 9/20. Situationen får avgöra vilken representation som är lämpligast.

Anna Torstensson


20 januari 2000  15.00.11
Vad är den generella formen för en linjes ekvation i rymden?
Björn Andersson

Svar:

En linje i rummet kan beskrivas med två ekvationer A_1x+B_1y+C_1z=D_1 och A_2x+B_2y+C_2z=D_2, där A_i,B_i,C_i och D_i är reella tal. De punkter (x,y,z) som uppfyller en ekvation av den typen utgör ett plan, så de punkter som uppfyller de båda ekvationerna ovan är de som ligger i snittet mellan dessa två plan, dvs en linje om planen ej sammanfallet eller är parallella. En utförligare beskrivning finns t ex i boken "Lineär algebra" av Karl Gustav Andersson.

Anna Torstensson


20 januari 2000  12.15.52
Hej!

Tiopotenserna 10^0, 10^3, 10^6, 10^9 respektive 10^12 kallas ett, tusen, miljon, miljard respektive biljon. Har även tiopotenserna 10^15, 10^18, 10^21 och så vidare, korta namn? Om till exempel talet 10^15 inte har ett kort namn, så får jag väl även i fortsättningen i talspråket syfta på det genom att säga "tioupphöjttillfemton". Ännu längre ord får jag använda till att syfta på till exempel talet 6*10^15. "sexgångertioupphöjttillfemton". Hoppas ni svarar.

Fredrik
Fredrik

Svar:

Se svaret från   21 mars 1999 16.54.48.

Anna Torstensson


20 januari 2000  00.05.13
Hi!

Have a problem...

Here it is:

A perfectly spherical onion is sliced by six perfectly straight knife strokes; the pieces thereby formed never having been moved from their original positions. What is the maximum number of pieces into which the infinitesimally thin outer skin of the onion can thus be divided?
Jack Parezi

Svar:

This problem can be solved by establishing a recurrence relation for P(n), the maximum number of regions the sphere (skin of the onion) can by divided into using n  planes (knife strokes). Assume that P(n-1) is known and look at the intersection with a new plane. The number of new regions we obtain  when adding this plane is equal to the number of regions the new plane is divided into by the lines in which the new plane intersects the n-1 old planes. Let us denote the nuber of regions in which the plane can be divided by n lines L(n). Then we have that P(n)=P(n-1)+L(n-1). We can calculate L(n) since the number of new regions in the plane we obtain when adding any line not parallell to any of the previous ones and without any point where three lines meet, is n, one for each old line that meets the new line. This gives us the recurrence relation L(0)=1, L(n)=L(n-1)+n. It is easy to see (and prove by induction) that L(n)=L(0)+1+2+3 ... +n=1+n(n+1)/2. Returning to P(n) we now know that P(0)=1 and P(n)-P(n-1)+0=1+n(n-1)/2, a recurrence relation of first order where the right hand side is a polynomial of degree 2. It is well known (see for example "Concrete mathematics" by Graham, Knuth and Patashnik or any other book about discrete mathematics) that the solution to such a relation is a polynomial of degree 3. Setting P(n)=an^3+bn^2+cn+d and expanding P(n)-P(n-1) we find that a=1/6, b=0 and c=5/6. The initial condition gives that d=1, so the solution is P(n)=n^3/6+5n/6+1.

Anna Torstensson


19 januari 2000  16.11.13
En pyramid av apelsiner har 6x6, apelsiner i första lagret. 5x5 i nästa osv. Hur många apelsiner i pyramiden? Hur många apelsiner om första lagret har 100x100? Jag söker en formel för denna typ av frågeställning.
Johan Eriksson

Svar:

En pyramid av det slag du beskriver med k*k apelsiner i understa lagret innehåller totalt

S(k)=k^2+(k-1)^2+ ... +3^2+2^2+1^2

apelsiner.

Med induktion kan man visa att S(k)=k*(k+1)*(2k+1)/6. Formeln stämmer för k=1 och om vi antar att den är sann för k-1 får vi att S(k)=(k-1)*k*(2k-1)/6+k^2. Genom att utveckla parenteserna ser man att detta är lika med k*(k+1)*(2k+1)/6 och därmed är induktionsbeviset komplett. Speciellt får vi för k=6 totalt 91 apelsiner och för k=100 totalt 338350 apelsiner.

Anna Torstensson


19 januari 2000  14.39.28
SOMMARFERIEN:
Mona har 90 dagars sommarferie som hon tänker tillbringa så här: Varannan dag ska hon ta en lång simtur, var tredje dag ska hon klippa halva gräsmattan och var femte dag ska hon lösa matteproblem. På ledighetens första dag gör Mona en rivstart och ägnar sig åt alla tre aktiviteterna. Lite trött tänker hon: under hur många av de 90 dagarna ska jag bara simma eller inte göra någonting? Hjälp henne att finna en metod att utreda detta.

Svar:

Vi numrerar de 90 dagarna med början på 0. Dagar med gräsklippning är då dagar vars nummer är delbart med 3. Det finns 30 sådana dagar: 0, 3*1, 3*2=6, ... 3*29=87. På samma sätt ser vi att det finns 18 dagar med lösning av matteproblem. Vissa av dagarna skall Mona både klippa gräset och lösa matteproblem. Det är på de 6 dagar som är delbara med både 3 och 5 dvs delbara med 15. Antalet dagar med endast simning eller ingen aktivitet alls blir då 90-(30+18-6)=48.

Anna Torstensson


19 januari 2000  14.18.48
Avrundningsprobleme; Vad gäller när tal slutar på 5?
Kent i Luleå


Svar:

Det beror på vem du frågar. Som  matematiker föredrar jag metoden där man väljer det jämna av de tal som ligger närmast. Med den metoden avrundas t ex 17,5 till 18 och 0,85 till 0,8. Om man har många (slumpmässigt fördelade) tal som skall avrundas blir då avrundningsfelet litet eftersom de tal som avrundas uppåt är ungefär lika många som de som avrundas nedåt. I affärer brukar man, orättvist nog,  använda regeln att 5 alltid avrundas uppåt.

Anna Torstensson


19 januari 2000  01.33.00
Hej!
En tankenöt:Man har en hage som är 100m i diameter.Mitt på cirkelns ytter kant slår man ner en påle och fäster ett rep, i andra ändan av repet  knyter man fast en ko. Kossan skall äta upp 50% av hagens yta, hur långt skall repet vara?
Jag skulle vilja ha svaret så utförligt som möjligt, Tack på förhand.
Fredrik Risberg

Svar:

Vi lägger in hagen i ett koordinatsystem med origo i hagens mitt och repet längst ned i hagen. Ekvationen för den cirkel som hagen utgör blir då x^2+y^2=50^2 och ekvationen för den cirkel som sätter gränsen för hur långt repet sträcker sig får ekvationen x^2+(y+50)^2=r^2, där r är repets längd. Vi vill beräkna arean av det område som ligger i båda cirklarna, vilket vi gör genom att integrera skillnaden av de två funktionerna,
f(x) = sqrt(r^2-x^2)-50+sqrt(50^2-x^2).
För att bestämma gränserna i integralen löser vi ut y ur ekvationerna och sätter de lika. Vi får då fram x-koordinaterna för skärningspunkterna. De blir +- r*sqrt(10000-r^2)/100. Vi bestämmer sedan en primitiv funktion till f(x): x*sqrt(r^2-x^2)/2+r^2*arcsin(x/r)/2-50*x+x*sqrt(2500-x^2)/2+1250arcsin(x/50). (Partialintegrera med etta för att beräkna en primitiv funktion till sqrt(1-x^2) och återför de här förekommande primitiva funktionerna på detta fall med substitution. Se någon grundläggande lärobok i analys för utförligare beskrivning av hur man hittar de primitiva funktionerna.) Om vi sätter in gränserna får vi arean av det område kon kan beta av. Om vi kallar den arean för a så vill vi lösa ekvationen a=pi*50^2/2. Uttrycket för a innehåller dock arcussinus vilket gör det mycket svårt att lösa ekvationen exakt. Ett närmevärde med tre korrekta siffror ges av 57,9.

Anna Torstensson


18 januari 2000  18.33.25
Herons formel för triangelns area (p(p-a)(p-b)(p-c) där a,b,c är triangelns sidor och p=(a+b+c)/2 finns härledd i ett tidigare svar på "Fråga Lund..." Jag vill minnas att denna formel även kan generaliseras för fyrhörningar. Hur härleder man detta? Tack på förhand/ Carl-Erik Söderman
Carl-Erik Söderman

Svar:

Se svaret från   18 maj 1998 18.50.19.

Anna Torstensson


18 januari 2000  15.50.14
Hej, jag satt och funderade på samband när jag lade min dotter förra året.
Jag tänkte att det måste finnas något enkelt sätt att räkna exempelvis 19x19. Det fungerar så här: 19x19 då tar jag första talet plus andra siffran i andra talet. 19+9=28 jag lägger till en "nolla" och får 28(0)=280. Jag tar sedan sista siffrorna i båda talen multiplicerade med varandra. 9+9=81. Lägg detta till 280 detta ger 280+81=361.
Några exempel:
16x14.
16+4=20(0)=200+(6x4)=224.
15x17.
15+7=22(0)=220+(5x7)=255.
Jag har funderat på detta och det går ganska lätt att räkna detta i huvudet. Det funkar också på exempelvis 22x24 och 33x34 o.s.v.
Exempel:
22x24.
22+4=26(0)x2=520+(2x4)=528. (Observera x2)
Exempel:
33x34.
33+4=37(0)x3=1110+(3x4)=1122. (Observera x3) (Nu börjar det bli svårt att hålla det i huvudet. Men det går med lite träning). Jag vore tacksam om jag kunde få en kommentar på detta. Det vore roligt om det kunde komma till användning och det vore också roligt om jag fick reda på om det är någon annan som tänkt på detta sätt.
Patrik Pastuhoff

Svar:

Din algoritm fungerar vid multiplikation av två tvåsiffriga tal med samma tiotalssiffra. Det kan man visa genom att skriva de två talen som skall multipliceras som 10r+s och 10r+t, där r,s och t är siffror mellan 0 och 9. Den beräkningsprocess du beskriver blir, uttryckt i variablerna r,s och t, (10r+s+t)10r+st. Detta kan skrivas om som (10r+s)10r+t(10r+s)=(10r+s)(10r+t) så algoritmen ger verkligen produkten av de båda talen. Det är svårt att svara på om någon har tänkt just på detta sätt tidigare, men det är nog ganska troligt eftersom många dataloger har funderat över effektiva sätt att multiplicera tal.

Anna Torstensson


17 januari 2000  19.21.27
Tjena, kan någon hjälpa mig så vore det snällt. Om man har
två lampor A och B, A kostar 120 kr, livslängd 8000 h och en effekt på 11W, B kostar 5 kr, livslängd 1000 h och en effekt på 60W. Hur länge ska lampa A vara tänd om man ska tjäna på att köpa den ? Vi antar att El priset liger på 60 öre/kWh.
TOBBE

Svar:

Låt t beteckna hur många tusen timmar som gått sedan lamporna tändes och beräkna vad varje lampa har kostat hittills. Om vi betecknar kostnadsfunktionerna med A(t) respektive B(t) så har vi att

A(t) = 0,6*11*t + ([t/8]+1)*120

B(t)=0,6*60*t+([t]+1)*5

där [x] betecknar heltalsdelen av x. Första termen i A(t) (respektive B(t)) står för energikostnaden och andra termen för inköp av de lampor som har behövts hittills. Vi vill nu undersöka för vilka t vi har A(t) =< B(t). Genom att flytta över alla termer innehållande t på ena sidan får vi den ekvivalenta olikheten
115=<29,4t+5[t]-120[t/8].
Genom att prova med t i olika intervall n=<t<n+1 ser vi att 3=<t<4 ger första lösningen ty då blir olikheten 115=<29,4t+15-0 vilket är uppfyllt för t>= 100/29,4 (cirka 3,4). Om vi låter t öka så att det ligger mellan 4 och 8 växer högerledet så olikheten är fortfarande uppfylld. Dessutom kan vi visa att olikheten är sann för alla t >=7 genom uppskattningen 29,4t +5[t]-120[t/8] >= 29,4t+5(t-1)-120t/8 >= 130,8>115. Svaret är alltså att lampa B är billigast tills det har gått cirka 3400 timmar och därefter är lampa A billigast.

Anna Torstensson


17 januari 2000  15.14.36
Hur många år har gått efter k.f? Är vi inne på det 2000 eller 2001 året?
//Christer
Christer Carlsson

Svar:

Man bestämde att år ett skulle börja när Jesus föddes så vi är inne på det 2000:e året enligt detta sätt att räkna. Historiker har dock kommit fram till att den datering av kristi födelse som gjordes när vår nuvarande kalender infördes var felaktigt, så egentligen har det gått mer än 2000 år. Mer om detta kan du hitta i boken "Kalendern" skriven av David Ewing Duncan.

Anna Torstensson


17 januari 2000  12.57.05
Kan ni hjälpa mig med information om den Indiske matematikern Brahmagupta.
christine.haglund@ped.ubt.hb.se

Svar:

Gå till  MacTutor History of Mathematics archive . Där finns både lite information om Brahmagupta och tips på böcker och artiklar där man kan läsa mer.

Anna Torstensson


17 januari 2000  11.03.23
Vad är en riktnings vektor???
Ralf Palmgren

Svar:

Om man tar två punkter på en linje kallas en vektor som börjar i den ena punkten och slutar i den andra en riktingsvektor för linjen. Det finns alltså många riktningsvektorer för samma linje, men de är alla riktade åt samma håll. Endast längden skiljer sig. (Om man menar att en vektor av längd -1 är en vektor riktad åt motsatt håll.)

Anna Torstensson


19 december 1999 19.20.40
Geometriska tajföljder. Om jag får veta att det 7:e talet är 95 och det det 15:e talet är 3950, hur får jag ut kvoten mellan alla tal? Behöver svaret snabbt! .-)
Carita

Svar:

Om jag förstår frågan rätt, har du en geometrisk talföljd

a, ak, ak2, ... , ak6, ... , ak14, ...,
sådan att ak6=95, och ak14=3950, och vill bestämma k. Men då är
3950=ak14=ak6k8=95k8,
så att k=(3950/95)1/8.

Jesper Thorén.


19 december 1999 16.19.28
det här med gränsvärden... om vi har en funktion: f(x)=x/(x+1) finns inte -1 med i definitionsmängden. om vi sedan förlänger bråket med t.ex. x, ser funktionen likadan ut, men vi har fått ytterligare ett gränsvärde... och därmed har vi förvanskat den... det tycker inte jag känns speciellt algebraiskt... om man sedan fortsätter med att förlänga bråket med (x+n) tills vi tröttnar, kan vi definiera bort hela funktionen helt... (förutsatt att vi har rätt bra tålamod)... hur kommer det sig att det är tillåtet att förlänga och förkorta med (x^m+n)?
pejve

Svar:

Till varje funktion hör en definitionsmängd och en värdemängd. Om funktionen är definierad i 0, som i ditt exempel, kan den alltså inte vara lika med den funktion man får om man förlänger med x, eftersom denna nya funktion inte är definierad i 0, och har därmed en annan definitionsmängd. De är så klart lika då x inte är 0, och höger- resp. vänstergränsvärdet av funktionen i 0 är lika (=f(0)). Den nya funktionen är restriktionen av f till mängden som består av definitionsmängden till f minus 0, och precis som du säger, om vi tar restriktionen av f till den tomma mängden, så blir det inte så mycket kvar.

Jesper Thorén.


19 december 1999 00.29.25
givet: y=x^2+px+q. Hur stor är sannolikheten för att andragradaren får reella rötter då p och q är ett slumpmässigt utvalt tal mellan 0 och n? Sannolikheten ökar då n ökar, men enligt vilket samband?
Magnus Johnson

Svar:

Se svaret till frågan 1 februari 1999 10.29.30.

Jesper Thorén.


17 december 1999 23.46.54
Hej Min fråga gäller ekvationer. Uppgiften är (1 + z^2 )^3 = -8, (n = 0,1,2) Det jag undrar över är alla steg man tar när man löser uppgiften. Det måste ju finnas en metod man använder sig av för att komma fram till lösningen, kan ni förklara den för mig? Tacksam för svar
Birgitta

Svar:

Sätt w=1+z2. Vi löser först den binomiska ekvationen

w3=-8.
Varje komplext tal w kan skrivas w=reit på polär form, så vi ska lösa
r3ei3t=8eipi,
och vi får att
r=81/3=2,
t=pi/3+2npi/3,
för heltal n. Så de tre lösningarna är
w1=2eipi/3=1+i31/2,
w2=2ei(pi/3+2pi/3)=-2,
w3=2ei(pi/3+4pi/3)=1-i31/2.
För att beräkna lösningarna till w=1+z2, får vi tre fall:
1. 1+z2=1+i31/2, ger den binomiska ekvationen z2=i31/2, med lösningarna
z=+-31/4eipi/4=+-31/4(1+i)/21/2.
2. 1+z2=-2, ger z2=-3, så
z=+-i31/2.
3. 1+z2=1-i31/2, ger ekvationen z2=-i31/2, med lösningarna
z=+-31/4(1-i)/21/2.

Jesper Thorén.


17 december 1999 11.05.35
Hej! Jag undrar hur man får reda på max/minpunkter hos en funktion av typen f(x,y).
Oskar

Svar:

Principiellt på samma sätt som för en funktion av en variabel. Undersök funktionen i omgivningar av punkter där den ej är definierad, där den ej är differentierbar och runt punkter där de partiella derivatorna med avseende på x och y är lika med noll. Informationen runt dessa punkter bestämmer i stort sett (bra) funktioners utseende. Olika metoder för att undersöka funktioner av flera variabler kan man finna i böcker om flerdimensionell analys, till vilka jag tyvärr måste hänvisa dig.

Jesper Thorén.


16 december 1999 22.11.49
Hej. Jag skulle vilja ta reda på hur man räknar ut hur mycket man ska spara i månaden om man har en räntesats på 28.37% på ett år om man vill att pengarna ska ha vuxit till en milson på tio år. Vore tacksam om jag får hjälp.
Benjamin Özmen (benjaminozmen@hotmail.com)

Svar:

Sätt r=1,2837, och låt m vara den månatliga insättningen. Efter ett år finns 12mr kronor på banken, och efter två år

12mr2+12mr,
och, på samma sätt, efter tio år,
12mr10+...+12mr2+12mr=12mr(1+r+...+r9),
kronor. Denna summa ska vara 106, så m=1651,49 kronor.

Jesper Thorén.


16 december 1999 14.50.11
Hej!! Jag har en fråga!! Jag undrar hur man deriverar och hur gör man en andragrads ekvation. Tacksam för väl utfört svar!!
Andreas

Svar:

Den enda generella metod som jag vet för att beräkna f'(a) för en godtycklig deriverbar funktion, är att beräkna gränsvärdet

(f(x)-f(a))/(x-a),
x går mot a, men rent praktiskt är det oftast allt för krångligt. Det finns dock regler för hur man deriverar summor, produkter och sammansättningar mm, av deriverbara funktioner, så det räcker för det mesta med att känna till de enklaste funktionernas derivator, t.ex. derivatan av potens-,  logaritm-, och exponentialfunktionen, samt de trigonometriska och cyklometriska funktionerna, för att sedan hitta derivator för mer avancerade uttryck med hjälp av dessa regler.  De elementära funktionernas derivata, samt olika deriveringsregler kan du läsa om på Eric Weisstein's World of Mathematics.
För att lösa andragradsekvationer, se 17 maj 1999 12.30.57.

Jesper Thorén.


15 december 1999 20.17.31
Hejsan! Jag går i 8:an och har grubblat på detta tal ganska länge. Framför ett tvåsiffrigt tal skriver du siffran 6. Du får ett nytt tal som är tresiffrigt. Det gamla tvåsiffriga talet är 4% av det tresiffriga talet. Vilket blir då det tvåsiffriga talet? Ni vore jättesnälla om ni kunde lägga ut svaret på Måndag istället för Tisdag, för efter Måndag har jag inte tillgång till internet!! Tack så mycket!
Malin Olsson

Svar:

Att skriva 6 framför ett tvåsiffrigt tal är det samma som att addera 600 till det tvåsiffriga talet. Om vi betecknar det tvåsiffriga talet med x, ska alltså

0,04(600+x) = x.
Denna ekvation har lösningen x = 24/0,96 = 25.

Jesper Thorén.


14 december 1999 15.17.15
om a är ett reellt tal och a>0 och ett diskret system ges av x(n+1)=a*sin(x(n)). Kan det finnas exakt 2000 jämviktspunkter för något a, och hur bevisar man att om systemet har exakt 1999 jämnv.punkter så är origo instabil.
a.p.

Svar:

En jämviktspunkt A till systemet

xn+1=a sinxn,
där a>0 reellt, är ett tal sådant att xn går mot An går mot oändligheten, dvs
A=a sinA.
Så frågan är om man kan hitta a>0 så att ekvationen
A=a sinA,
har exakt 2000 lösningar. Rita linjen y=x och kurvan y=a sinx för något val av a. Linjen och kurvan skär varandra i punkter där
x=a sinx,
och dessa är jämviktspunkter. Men av symmetriskäl skär linjen och kurvan (för varje a>0) varandra lika många gånger då x>0, som då x<0. Eftersom x=0 alltid är en jämviktspunkt, är alltså anbtalet skärningar udda, och därmed aldrig 2000. Om antalet skärningar mellan linjen och kurvan är 3 eller fler (t.ex. 1999), så är a>1, och riktningskoefficienten av tangenten till a sinx är då >1 i en omgivning av 0, medan riktningskoefficienten till linjen är lika med 1. Detta betyder att 0 är en instabil jämviktspunkt (rita i figuren för att inse detta).

Jesper Thorén.


14 december 1999 14.00.00
Jag undrar vem som kom på det matematiska systemet. Jag har läst att det var Maya indianerna i sydamerika....
Nils Svensson

Svar:

Läs om Mayakulturen på Ancient Middle America Pages.

Jesper Thorén.


14 december 1999 13.58.53
Vad heter du
Nils

Svar:

Det säger jag inte.

Jesper Thorén.


14 december 1999 13.53.47
hur löser man ekvationer när man ska dela?
annicka

Svar:

Jag förstår inte riktigt vad du menar. Kan du inte återkomma med ett exempel.

Jesper Thorén.


14 december 1999 10.06.10
Hej! Jag har ett problem: För en fallskärmshoppare gäller mv´=mg-k*v lös funktionen exakt och lös sedan följande: En hoppare hoppar från 2400 m och han väger 60kg med utrustning och om han inte vecklar ut fallskärmen är sluthastigheten 65m/s och med utvecklad skärm 6.5m/s. När ska fallskärmen vecklas ut?
Henrik Lindblad

Svar:

Se svaret till frågan 12 december 1999 16.07.02.

Jesper Thorén.


13 december 1999 16.20.33
Jag har det problemet att jag ska bevisa att (sqrt(2)+sqrt(3)) är irrationellt. Har ni något tips om hur man går tillväga?
Fredrik Carlen

Svar:

Vi visar att 21/2+31/2 är irrationellt genom en motsägelse. Antag att 21/2+31/2 kan skrivas p/q, där p och q är heltal. Då är

(21/2+31/2)2=p2/q2,
dvs
5+2.61/2=p2/q2,
så det finns heltal r, s, inte båda jämna, sådana att
61/2=r/s.
Då är 6=r2/s2, dvs r2=6s2, så r2 och därmed r är ett jämnt tal (enligt entydigheten av primtalsuppdelning). Så r=2n, för något heltal n, och eftersom
4n2=6s2,
dvs
2n2=3s2,
så är s2 jämn, och så även s. Detta ger en motsägelse, eftersom vi antagit att r och s inte båda var jämna. Alltså är 21/2+31/2 irrationellt.

Jesper Thorén.


13 december 1999 15.17.22
Om man har en differensekv. y_(n+1) = y_(n) + sin y_(n) och y_(0)=3, hur visas då att gränsvärdet av y_(n) då n --> oändligheten existerar.
anna

Svar:

Om yn går mot A (ändligt) då n går mot oändligheten, och om

yn+1=yn+sinyn,
gäller att
A=A+sinA,
dvs
sinA=0.
Vi visar att följden yn är växande och uppåt begränsad då y0=3. Detta räcker för att visa att yn är konvergent.
Rita linjen y=x och kurvan y=x+sinx. Kurvan skär linjen då x=pi, och punkten (pi,pi) är en terasspunkt, sådan att derivatan är positiv i en punkterad omgivning av (pi,pi). Speciellt är
x<x+sinx<pi, då 3<x<pi.
Vi har att
y0=3<3+sin3=y1<pi
(enligt miniräknaren), och om vi antar (med induktion) att
3<...<yn-1<yn<pi,
för något n, så är
yn+1=yn+sinyn<pi,
eftersom 3<yn<pi. Så enligt induktionsprincipen är yn växande och uppåt begränsad. Det följer att gränsvärdet är pi.

Jesper Thorén.


13 december 1999 13.38.10
finns det nåt sätt att addera två vektorer utan att behöva använda pythagoras sats eller roten ur.
Freddy Engström

Svar:

En vektor u i planet kan enkelt beskrivas genom att man placerar dess startända i origo, och sedan anger koordinaterna (i någon given bas) för den punkt (x1,x2) vektorn pekar på. Omvänt ger varje punkt i planet upphov till en vektor u enligt ovanstående, och man kan därmed indentifiera vektorer i planet med punkter i planet. Summan av två vektorer u=(x1,x2) och v=(y1,y2) blir då

u+v=(x1+y1,x2+y2).
I ett vektorrum av högre dimension kan man inte definiera vektorer som riktade sträckor och summera genom att rita upp dem, utan då definierar man en vektor u som  n-tippeln (x1,...,xn) (om dimensionen av vektorrummet är n) och summan av u och v=(y1,...,yn) som
u+v=(x1+y1,...,xn+yn).
Observera att vektorer i planet blir då bara ett specialfall (n=2).

Jesper Thorén.


13 december 1999 13.50.31
Jag har en fråga från Matte E kursen. Vid en bro med bara en körbana uppstår ofta långa köer på morgnar och kvällar. Myndigheterna vill därför sätta upp en skylt med texten: Rekommendation för färd över bron Hastighet: ? km/h Avstånd mellan bilarna: ? m Rekommendationen grundar sig på följande data: Bilarna är 4m och avståndet mellan bilarna bör vara (r+b/2)m där r m är reaktionssträckan vid bromsning och b m själva bromssträckan. Reaktionstiden är 0,2s och bromssträckans kvadratiska beroende av hastigheten kan bestämmas ur tabellen. Hastighet (km/h) 30, 50, 70, 80, 100 Bromsstträcka (m) 6, 16, 32, 43, 69 VAD BÖR STÅ PÅ SKYLTEN? Ju fortare man kör dessto större blir ju avståndet och det är meningen att man ska få fram en hastighet som ger ett lagomt avstånd som gör att så många bilar som möjligt passerar bron varje "tidsenhet".
Johan

Svar:

Se svaret på frågan 25 april 1999 11.44.39.

Jesper Thorén.


13 december 1999 03.37.48
Jag skulle vilja få lite klarhet i transformationen från kartesiska koordinater till polära koordinater.Hur räknas radien och vinkeln ut och hur substitueras gränserna för en dubbelintegral?
Jim G.

Svar:

I planet kan varje punkt P=(x,y) bestämmas genom att man anger avståndet från P till origo och vinkeln t mellan x-axeln och den räta linjen mellan origo och P. Avståndet är

r=(x2+y2)1/2,
och vinkeln fås ur
tant=y/x,
där 0<=t<2pi beror på i vilken kvadrant (x,y) ligger. Koordinaterna (r,t) kallas de polära koordinaterna för P. För att gå tillbaka till de kartesiska koordinaterna (x,y) för P används att
x=r cost,
y=r sint.
För att använda detta för att beräkna dubbelintegraler, får jag hänvisa dig till litteratur i ämnet. Sök gärna på våra sidor efter exempel.
Titta också in på Eric Weisstein's World of Mathematics.

Jesper Thorén.


12 december 1999 16.07.02
Jag skall lösa en uppgift angående fritt fall så här ser uppgiften ut: Rörelseekvationen för en fritt fallande kropp med ett luftmotstånd som är proportionellt mot v^(a) kan med standard beteckningar skrivas m*v'= m*g - k*v^(a) a) lös ekv. exakt för a=1 och undersök sedan följande problem med denna modell. Emma hoppar fallskärm från höjden 2400m. Hur länga kan hon vänta med att låta fallskärmen utveckla sig? Emma väger med utrustning 60kg. Hennes sluthastighet är 6,5m/s om fallskärmen är utvecklad och 65 m/s om den inte är utvecklad. b) Undersök problemet för några andra värden på a.
marie-louise, kalmar

Svar:

Vi skriver om rörelseekvationen lite: v' + k/m v = g. Löser man denna får man:

v(t) = gm/k + (v0 - gm/k) e-kt/m,
där v0 är begynnelsehastigheten. Då t går mot oändligheten går detta mot gm/k. Eftersom vi vet g, m och sluthastigheten, kan vi räkna ut vad k är i de två fallen: med fallskärm och utan. Vi räknar också ut höjden som funktion av tiden, h(t). Om man vid t=0 startar på höjden H, så är
h(t) = H + integral[s = 0 till t] v(t).
För att kunna beräkna hur länge Emma kan vänta med att släppa ut skärmen måste vi veta vilken hastighet hon maximalt får ha när hon slår i marken. Din gissning är lika god som min, men 10 m/s är i alla fall lätt att räkna med. Jag vill inte ta från dig nöjet att lösa uppgiften själv, så jag tänker bara erbjuda lite grov vägledning. Låt oss säga att hon först faller utan fallskärm i t0 sekunder. Då hon löser ut skärmen har hon hastigheten v0 m/s och befinner sig på höjden h0 m. Därefter går det t1 sekunder innan hon träffar marken. Det är nog svårt att beräkna t0 direkt, utan man måste ta det stegvis. Uttryck det du vet med hjälp av v(t) och h(t) ovan och använd sedan dessa ekvationerna för att lösa ut t0.

Adam Jonsson


11 december 1999 14.30.11
Två frågor:
1) Finns det någon formel för att beräkna summan av: 1+4+9+16+...+n^2?
2) Kan alla implicita funktioner uttryckas explicit i y=f(x)-form? Jag menar även mer invecklade funktioner som exempelvis sin(xy)=arctan(x^2)/tan(y^2) eller liknande.
Martin

Svar:

1). Vi vet att

(1)       summa[k=1 till n] k = n(n+1)/2.
Vi ska använda följande trick. Låt ak vara tal så att
summa[k=1 till n] ak = n3, för n >= 1.
Vad är ak?
n3 - (n-1)3
= summa[k=1 till n] ak - summa[k=1 till n-1] ak
= an,
så ak = k3 - (k-1)3 = 3k2 - 3k + 1. Det gäller med andra ord att
summa[k=1 till n] (3k2 - 3k + 1) = n3.
Med hjälp av (1) och ovan kan man nu räkna ut att
summa[k= 1 till n] k2 = n(n+1)(2n+1)/6.
2). Nja. I normalfallet är det mycket svårt att finna ett explicit uttryck i termer av elementära funktioner.

Adam Jonsson


10 december 1999 21.55.31
Jag undrar hur man kan visa att alla gaussisksa heltal, vars norm är ett "vanligt" primtal också är ett gaussiskst primtal? gäller satsen omvänt?
martin

Svar:

Normfunktionen, N(a + ib) = a2 + b2, har egenskapen att N((a + ib)(c + id)) = N(a + ib)N(c + id). Så om det gaussiska heltalet a + ib inte är ett primelement, dvs a + ib = (c + id)(e + if), så kan inte normen av a + ib vara ett primtal. Omvändningen gäller inte därför att t ex är ju N(2) = 4.

Adam Jonsson


10 december 1999 13.53.08
Var kan jag som nybörjare lära mig om fraktaler? Tacksam för hjälp.
Henrik

Svar:

Jag föreslår att du börjar med att läsa svaret till  17 mars 1997 16.57.52 .

Adam Jonsson


10 december 1999 13.24.35
Vad blir: x-heltal(x/9)*9 ? Fick frågan från em kamrat och har kört fast.
J Prestberg

Svar:

Låt f(x) vara din funktion. Om n*9 <= x < (n+1)*9, där n är ett heltal, så är heltalsdelen av x/9 = n, så f(x) är i detta intervallet x - n*9. Grafen till funktionen har en sågtandad form, vilket du lätt kan se själv genom att rita upp första biten.

Adam Jonsson


9 december 1999 20.23.28
vad är Euklides algoritm

Svar:

Se på  http://mathworld.wolfram.com/EuclideanAlgorithm.html .

Adam Jonsson


9 december 1999 16.56.24
Hej! Jag håller på att skriva ett projektarbete i matematik E, ska behandla tredjegradsekvationer. En tredjegradsekvation kan ju bara få två olika typer av svar: antingen med tre reella rötter eller med en reell och två imaginära. Om man tänker grafiskt så inser man att en graf med tre reella rötter korsar x-axeln tre gånger, medan den andra typen bara korsar en gång. Jag undrar nu: vad händer om en graf precis nuddar x-axeln med en max- eller minimipunkt, får man två reella rötter och en imaginär, tre reella eller får man en dubbelrot? Om man får en dubbelrot, var vänlig förklara!
Hannes Hagström

Svar:

Låt oss säga att tredjegradspolynomet p(x) har de tre rötterna a, b, c. Då är

p(x) = (x - a)(x - b)(x - c).
Derivatan är
p'(x) = (x - b)(x - c) + (x - a)(x - c) + (x - b)(x - c).
Om ett av polynomets rötter, låt oss säga a, också är en rot till p'(x), så gäller alltså
0 = p'(a) = (a - b)(a - c)
och vi ser därför att a är en multipelrot.

Adam Jonsson


9 december 1999 16.31.46
hej! I heard that somebody proved that the number of finit groups (groups with limited number of elements) is limited. How many finit groups do exist? Does it make sense to try to find every different (non-isomorph) group?
Matthias Balsiger

Svar:

Det finns oändligt många ändliga grupper, t ex är ju Z/nZ en ändlig grupp för varje positivt heltal n. Så vitt jag vet finns ingen klassificering av alla ändliga grupper. Däremot har man lyckats hitta en klassificering av alla ändliga enkla grupper. En enkel grupp är en grupp som saknar normala delgrupper (skilda från 0 och hela gruppen). Dessa är intressanta därför att de i en viss mening kan sägas vara byggstenar för alla ändliga grupper. Klassificeringen, i vilken hundratals matematiker deltog och som tog ungefär 30 år att slutföra, resulterade i att man delar in alla ändliga enkla grupper i fyra oändliga klasser samt 26 undantag, vilka kallas de sporadiska grupperna. Den största av de sporadiska grupperna kallas för monstergruppen. Denna grupp, som i mitt tycke är ett av de mest intressanta föremålen i matematiken, har visats sig ha en mängd mycket oväntade egenskaper. Tyvärr är dessa lite för tekniska för denna sida. Du kan läsa lite mer på  Eric's Treasure Trove .

Adam Jonsson


9 december 1999 13.05.16
Det tar 12 minuter att fylla ett badkar med vatten, och samma kar töms genom avloppet på 30 min. Efter hur lång tid börjar karet svämma över om man öppnar kranarna för fullt men glömmer sätta i proppen.
thomas olsson lärare bolagsskolan kiruna

Svar:

Det beror på hur avrinningshastigheten beror på vattenmängden i karet. En vanlig modell är vad som brukar kallas Toricellis lag som säger att avrinningshastigheten är proportionell mot roten ur vattenvolymen. Med denna ansats måste man lösa följande icke-linjära differentialekvation:

v'(t) = k0 - k1sqrt(v(t)),
där första termen är bidraget från kranen och andra termen är avrinningen i avloppet. Den ekvationen ser svår ut att lösa. För att få ett lösbart problem gör vi en enklare modell. Låt oss anta att avrinningshastigheten är konstant. Vi har alltså nu
v'(t) = k0 - k1,
det vill säga
v(t) = (k0 - k1)t
(Konstanten som man får vid integrationen är noll eftersom v(0) = 0). Som ovan är första termen tillflödet från kranen och den andra är utflödet genom avloppet. Vi kallar karets volym för V. Eftersom vi, med proppen i, fyller badkaret på 12 minuter blir k0 = V/12. På samma sätt ser vi att k1 = V/30. Efter en viss tid T har vi fyllt badkaret, dvs
V = v(T) = (V/12 - V/30)T,
vilket vi skriver om till
T = 1/(1/12 - 1/30) = 20.

Adam Jonsson


8 december 1999 16.45.44
Hej, denna lemma kom upp på en av våra gästförläsningarna vi hade på MDH i västerås. Vi funderat ett bra tag på beviset till denna lemma, möjligen kan man använda Riennman ytor. Har ni någon lösning eller förslag till lösningar ? Lemma: Låt p, p+2 vara primtalspar för p>=5. Visa att x^3 kongruent 1 (mod p) har en lösning. Och att x^3 kongruent 1 (mod p+2) har tre lösningar. Tack på förhand
Henrik Roos (roos@fimare.com)

Svar:

Jag kommer nedan att använda lika-medtecken istället för kongruenstecken. Jag hoppas att det inte medför några missförstånd. Vi noterar först att p = 2 (mod 3), dvs det finns ett tal q så att p = 3q + 2. Detta följer av att om p = 1 (mod 3) så är p + 2 = 0 (mod 3) och alltså inte ett primtal. Fermats lilla sats säger att ap-1 = 1 (mod p) för alla tal a som inte är delbara med p, speciellt alla positiva tal mindre än p. Det följer då att för ett positivt tal a mindre än p för vilket a3 = 1 (mod p) gäller

1 = a3q + 1 = (a3)qa = a    (mod p),
så vi har visat att ekvationen x3 = 1 (mod p) har exakt en lösning (x = 1). För att visa att x3 = 1 (mod p + 2) har exakt 3 lösningar använder vi följande sats:

Sats. Om q är ett primtal och d delar q - 1, så har kongruensekvationen

xd = 1 (mod q)
exakt d lösningar.

Eftersom p + 2 = 1 (mod 3) visar satsen det sökta påståendet.

Adam Jonsson


7 december 1999 21.11.59
Hur vet man med säkerhet att Pytagoras sats stämmer?
Lotta

Svar:

Det är just det som är det fina med matematik: har man producerat ett logiskt oantastligt bevis för ett påstående så kan vara helt säker på att det är sant. I det avseendet skiljer sig matematiken från alla andra vetenskaper. För ett bevis av Pythagoras sats, se t ex  9 september 1997 14.41.38 .

Adam Jonsson


7 december 1999 20.24.00
Hej, här kommer några blandade matematikfrågor.
1. Vad är en elementär matris?
2. Bevisa med hjälp av ett induktionsbevis att för alla heltal n, större eller lika med 1, gäller formeln: (1+2)(3+4)+(2+3)(4+5)+...+(n+n+1)(n+2+n+3)=(n(2n+5)(2n+7))/3
3. Bevisa formeln: (x^n-y^n)/(x-y)=x^(n-1)+x^(n-2)*y+...+xy^(n-2)+y^(n-1) för alla heltal n, större eller lika med 2, och alla reella tal x, skiljt från y.
4. Kan du rangordna följande kurser gällande svårighetsgrad samt nämna några av de viktigast delarna/momenten i varje kurs.
    Envariabelanalys I
    Envariabelanalys II
    Flervariabelanalys B
    Linjär algebra
    Matematisk statistik
Tack!
Jesper

Svar:

1. Låt 1 beteckna enhetsmatrisen och eij matrisen med en etta på plats (i,j) och nollor på de andra. Vi inför följande matriser:
    Eij = 1 - eii - ejj + eij + eji
    Li(c) = 1 + (c-1)eii , där c är ett tal skilt från noll
    Mij(c) = 1 + ceij
Matriserna ovan kallas elementära matriser. Man noterar följande: Låt A vara en m*n matris.
i) Matrisen EijA (respektive AEij) fås från A genom att byta den i:te med den j:te raden (respektive kolumnen).
ii) Matrisen Li(c)A (respektive ALi) fås från A genom att multiplicera den i:te raden (respektive kolumnen) med c.
iii) Matrisen Mij(c)A (respektive AMij(c)) fås från A genom att multiplicera den j:te raden (respektive kolumnen) med c och addera den till den i:te raden (respektive kolumnen).
De elementära matriserna uttrycker alltså t ex Gausselimination som successiv matrismultiplikation.

2. Detta får du klara själv.

3. Vi noterar först att formeln är självklar om y = 0. Vi antar därför att y skilt från noll.

(xn - yn)/(x-y)= yn-1((x/y)n - 1)/((x/y) - 1).
Kalla x/y för z. Det är enkelt att med polynomdivision och induktion visa att
(zn - 1)/(z - 1) = zn-1 + zn-2 + ... + z + 1.
Ersätt z ovan med x/y och multiplicera uttrycket med yn-1 och du får den sökta formeln.

4. Detta kan jag omöjligt svara på eftersom jag inte ens vet vid vilket universitet/högskola du läser.

Adam Jonsson


6 december 1999 23.25.27
Hej igen. Jag kan lika gärna passa på att ställa en till fråga. Jag arbetar med följande uppgift: T är en linjär avbildning från R2 till R2 och u en vektor sådan att T * u ej är 0 men T^2 * u är 0. Visa att vektorerna u och T * u utgör en bas för R2. Jag har lyckats bevisa detta, men mitt bevis tycker jag är onödigt krångligt (det är alldeles för omfattande för att ta upp här!). Finns det ett smidigt sätt att visa detta?
J. Doe

Svar:

För att visa att u och Tu är en bas för R2 räcker det att visa att de inte är parallella. Om det vore så att Tu = cu, för något tal c skilt från noll, så skulle ju T2u = cTu = c2u vilket inte är noll och vi har därför en motsägelse mot en av u:s egenskaper.

Adam Jonsson


6 december 1999 23.16.52
Jag har en fråga som handlar om öändligheten. Jag lekte lite med oändliga serier idag, och fann följande: Sätt X = 1+2+4+8+16+... Då blir 2X = 2 * (1+2+4+8+16+...) = 2+4+8+16+32+... Om vi nu undersöker X - 2X finner vi, att X - 2X = (1+2+4+8+16+...) - (2+4+8+16+...) = 1 och detta är detsamma som -X = 1 X = -1 Jag tycks alltså ha "visat" att 1+2+4+8+... = -1 !!!! Jag har alltså gjort något "illegalt". Frågan är vad?
J. Doe

Svar:

Din "uträkning" visar att man ska alltid vara försiktig med oändliga summor, speciellt om de divergerar. Ditt uttryck ovan är av typen oändligheten - oändligheten vilket är meningslöst.

Adam Jonsson


6 december 1999 22.33.18
Hej! En polare gav mig den här uppgiften: Mängden M är mängden av alla mängder som inte innehåller sig själv, innehåller M sig själv? Jag tänkte så här att en mängd som inte innehåller sig själv är som en ofylld mängd med en oändlig färgning runt om kring. DÅ kan man ju inte säga om M innehåller sig själv eller inte för man vet väl inte om oändligheten innnehåller sig skälv? Är detta ett 'bugg' i mängdläran (som jag inte läst) eller är mitt resonemang fel? Kom även att tänka på nån paradox med en frisör som säger att han klipper alla som inte klipper sig själv. Det känns som detta hänger i hop på något sätt, element som både finns och inte fins i en mängd.
Stefan Magnusson (Teknisk fysik 1:a året)

Svar:

Det du refererar till brukar kallas Russels paradox eller klassparadoxen. Den kan formuleras som följer. Vi använder ordet klass för att beteckna en mängd bestående av mängder. En del klasser innehåller sig själv, andra gör det inte. Vi bildar därför klassen av klasser som inte innehåller sig själv. Det är då en naturlig fråga om denna klass innehåller sig själv. Om den gör det så ingår den således i klassen av klasser som inte innehåller sig själv och kan därför inte innehålla sig själv. Om klassen däremot inte innehåller sig själv ingår den per definition i sig själv. Vi har alltså en paradox. Du kan läsa mer om detta på  13 maj 1999 16.22.20  och på  19 april 1999 10.00.55 .

Adam Jonsson


6 december 1999 19.59.22
Jag ficktidigare ett svar på min fråga om hur man omvandlar tangenten till grader på x-axeln (Tackar för det), men jag är 15år och förstår ingenting om det där med arctan och f... För att jag ska förstå det där tar vi ett exempel: Basen = 15cm och höjden = 6cm Hur gör jag då för att få reda på x-axelns vinkel? Beskriv på ett begripligt sätt.
Pontus Stenberg

Svar:

Det är svårt att förklara detta utan trigonometri. Jag föreslår att du lånar en matematiklärobok på lämplig nivå, eller att du läser följande sidor:
http://mathworld.wolfram.com/Tangent.html och  http://mathworld.wolfram.com/InverseTangent.html .

Adam Jonsson


6 december 1999 16.30.17
Hej, Jag har några frågor ang ringar och kroppar. Skulle vara intesant om ni skulle svara. För främst att få en bekräftelse om man är på rätt spår. MVH en Teknisk Fysik student. Fråga 1: Betrakta följande: lösningen till ekvationen X^2 = I i M(3,R) är X = +-I ty X^2 = I betyder X^2 - I = 0, som betyder (X - I)(X + I) = 0, och så X = +- I. Förklara varför resonemanget är inkorrekt och ange ett motexempel. Fråga 2. Ett element a i en ring R kallas för nilpotent om a^n = 0. Visa att det enda nilpotenta elementet i en ring R är 0 omm 0 är den enda lösningen i R till ekvationen X^2 = 0. Fråga 3: Låt D vara en heltalsring med identitselement 1. i) Visa att {n * 1 : n tillhör Z} är en delheltalsring som innehålls i alla delheltalsringar av D. ii) Visa att karakteristiken av varje delheltalsring av D är karakteristiken av D. iii) Visa att karakteristiken av en delheltalsring D är 0 eller ett primtal p.
Henrik Roos

Svar:

Fråga 1: Resonemanget är felaktigt därför att M(3,R) (vilket jag antar ska betyda ringen av alla reella 3*3 matriser) har s.k. nolldelare, dvs det finns nollskilda matriser A och B så att AB=0. Man kan alltså från ekvationen (X - I)(X + I) = 0 inte dra slutsatsen att antingen X - I = 0 eller X + I = 0.

Fråga 2: Det är klart att om 0 är det enda nilpotenta elementet i R så är 0 också enda lösningen till ekvationen X2 = 0. Antag, för att visa omvändningen, nu att det finns ett nollskilt nilpotent element a, och låt n vara det minsta heltalet så att an = 0. Om n är jämnt så låter vi m vara n/2, annars är m = (n+1)/2. Om n är jämnt så skriver vi an = a2m = (am)2 = 0, så am är en lösning till ekvationen X2 = 0, och enligt vårt antagande måste därför am = 0. Men m < n, så detta motsäger att n valdes minimalt. Fallet då n är udda görs på liknande vis. Vi ser därför att det inte kan finnas några nollskilda nilpotenta element.

Fråga 3, i): Jag känner inte igen ordet heltalsring, men jag förmodar att det är samman sak som det som på engelska heter "integral domain", alltså en kommutativ ring med etta som saknar nolldelare. Låt D' vara en delheltalsring till D och låt 1' vara dess identitetselement. Om d (skilt från noll) tillhör D' så gäller att d = d*1' = d*1, dvs d*(1' - 1) = 0. Eftersom D saknar nolldelare och d inte är noll måste 1' = 1. Det gäller alltså i en heltalsring D att D:s etta också är ettan i varje delheltalsring. Observera att detta inte är sant i en allmän ring med etta! Det är nu klart att P = {n*1 : n tillhör Z} är en delmängd till varje delheltalsring. Att P är en heltalsring är självklart.

ii): Kom ihåg att en ring R med etta 1 har karakteristik n > 0 om och endast om n är det minsta positiva heltal så att n*1 = 0. Eftersom, enligt ovan, 1 är enhetselement i varje delheltalsring är påståendet visat.

iii): Antag att D har karakteristik mn. Det gäller då att 0 = mn*1 = (m*1)*(n*1). Eftersom D saknar nolldelare måste antingen m*1 = 0 eller n*1 = 0. I vilket fall motsäger detta minimaliteten av talet mn.

Adam Jonsson


6 december 1999 12.55.18
Hej Kjell, Jag brukar roa mig med att titta paa Fraaga Lund ibland. Angaaende fraagan  29 november 1999 20.25.40 (Jens foermodan). Foermodan aer sann vilket kan visas som foeljer. Utgaa fraan Taylorutvecklingen
log(1/(1-x)) = summa x^k/k
daer k gaar fraan 1 till oaendligheten. Multiplicera n likadana summor, ger
(log(1/(1-x)))^n = summa x^(k_1+...+k_n)/k_1...k_n.
Dela med x och integrera fraan 0 till 1, ger
integral_0^1 (log(1/(1-x)))^n/x dx = summa 1/(k_1+...+k_n)k_1...k_n,
daer hoeger led aer den summa vi vill beraekna. Goer nu i vaenster led substitutionen t=log(1/(1-x)), x=1-e^(-t). Detta ger
integral_0^(oaendligheten) t^n/(e^t-1) dt.
Enligt en vanlig definition av Riemanns zetafunktion aer detta lika med Gamma(n+1)zeta(n+1), se tex i  Eric's Treasure Trove, Riemann's zeta function.

Haelsningar,
Hjalmar Rosengren
Technische Universiteit Delft

Svar:

Vi är alltid tacksamma för alla läsarbidrag. Inte minst från före detta besvarare av "Fråga Lund om matematik".

Adam Jonsson


5 december 1999 12.39.44
Jag skall räkna ut begränsningsarean och volymen på rubiks kub. Den har nio delkuber på varje sida. Tacksam för svar.
Helene Eliasson

Svar:

Det måste bero på hur stora delkuberna är. Har de sidan 1 är volymen 1. Eftersom det finns 27 delkuber blir den sammanlagda volymen 27. Arean blir 6.9 = 54.

Kjell Elfström


4 december 1999 20.40.46
Hej! Går det att finna en primitv funktion till e^(x+x^2), och hur gör man då?
jonaz

Svar:

Eftersom funktionen är kontinuerlig har den en primitiv funktion. Man kan dock inte uttrycka en sådan med hjälp av de elementära funktionerna.

Kjell Elfström


4 december 1999 19.02.18
Finns det någon formel som man kan använda på ett enkelt sätt för att omvandla tangenten till grader?? Tack på förhand
Pontus Stenberg

Svar:

Vill du veta vinkeln mellan en tangent och x-axeln? Tangentens riktningskoefficient är ju f '(x). Detta är förhållandet mellan höjden och basen i den triangel som bildas av tangenten, x-axeln och den lodräta linjen genom tangenringspunkten. För den sökta vinkeln a gäller alltså tan a = f '(x), eller a = arctan f '(x).

Kjell Elfström


4 december 1999 01.55.47
1. Vilken sannolikhetsfördelning är rimlig betr gruppstorleken av kunder/besökare som anländer till t ex en restaurang eller biograf? Normalfördelning känns inte rätt; gruppstorlekar om 2-5 pers känns som mest förekommande, men ibland kommer det ju busslaster om 30 pers. Vad föreslår du?
2. Samma fråga betr betjäningstid i biljettkassa eller matsal. Servering tar kanske ca 1 min, inte så mycket mindre men kanske mer. Exponentialfördelning eller vad?
Mikael Hansson

Svar:

Ofta används Poissonfördelningen i situationer som den i 1.

Poissonfördelningen och exponentialfördelningen hör ihop. Om antalet personer som kommer till en servering per tidsenhet är Poissonfördelat, så är tidsintervallet mellan två ankomster exponentialfördelat, vilket verkar vara lösningen i 2.

Kjell Elfström


4 december 1999 00.33.25
Hej! Jag går bara på gymnasiet så skratta inte ut mig för min fråga.
Ni bevisade Herons formel i en fråga 31 januari 1997 12.32.10. Vad jag dock inte kan förstå i bevisningen är (a/2+x)2 + h2 = b2, (a/2-x)2 + h2 = c2. Gäller inte detta bara när x=0, eftersom annars blir inte triangeln som man räknar på rätvinklig, och då gäller inte pythagoras sats längre?? Hur ska man tänka här? Beror detta på att x ändå förkortas bort längre fram i bevisningen eller??? I så fall, förklara!
Med vänlig hälsning Johan

Svar:

Trianglarna som Pythagoras sats används på är APC och APB och dessa är rätvinkliga vid P. AP har längden h och PC har längden x + a/2.

Kjell Elfström


3 december 1999 22.12.39
Vilken typ av aligoritm används vid datakompression?
Olof

Svar:

Det finns många olika algoritmer för datakompression. Jag sökte på Internet och fann följande sida Compression Algorithms.

Kjell Elfström


2 december 1999 21.37.25
jag går i 7an och har inte fåt lära mig att stäla upp och räkna ut och procent o över slags räkning på min föra skola och nu börjar jag få värkliga problem snälla hjälp mig
matte

Svar:

Jag vet inte om jag kan hjälpa dig genom detta medium. Det bästa är nog att du tränar på uppgifterna som handlar om detta och ber din lärare om hjälp.

Kjell Elfström


2 december 1999 15.49.39
Hur kan man se om en mängd värden har något gemensamt eller om de är slumpmässigt bildade oberoende av varandra? Jag vill se om en aktiekurs utveckling på något sätt är beroende av tidigare kurser.
Stefan J

Svar:

Detta är en fråga om matematisk statistik och faller utanför mitt kompetensområde.

Kjell Elfström


2 december 1999 12.54.50
hej! Vad heter den satas som säger: (linjen mellan två mittsidors punkter i en triangel är parallell med den tredje sidan och är lika med halva den sidan)?
Haytham Aboud

Svar:

Detta påstående följer direkt av Första likformighetsfallet, som ofta tas som postulat. Detta säger att om i två trianglar två vinklar är lika och de omgivande sidorna proportionella så är trianglarna likformiga.

Kjell Elfström


2 december 1999 12.07.06
Om man sänker ett kundpris, som idag har en bruttovinst på 30procent med 10procent, hur mycket måste du öka din försäljning i procent för att behålla samma lönsamhet?
Patrick Olsson, Bilia Personbilar AB

Svar:

Låt a1 vara antalet sålda enheter före och a2 efter prissänkningen. Låt p vara försäljningspriset före sänkningen och k inköpspriset. Att bruttovinsten är 30% innebär att den sammanlagda vinsten är 0,3a1k före sänkningen. Intäkten efter prissänkningen är 0,9pa2 = 0,9.1,3.ka2, varför vinsten då är 0,9pa2 - ka2 = (0,9.1,3 - 1)ka2. Sätter vi vinsten före och efter lika får vi

(0,9.1,3 - 1)ka2 = 0,3ka1

och förhållandet blir

a2/a1 = 0,3/(0,9.1,3 - 1).

Detta förhållande är ungefär 1,76 varför det krävs en försäljningsökning på 76%.

Kjell Elfström


2 december 1999 10.47.45
Mina mattekunskaper har sedan länge sinat, men jag behöver hjälp med en ekvation som ser ut så här;
x^2+(1.5*x)^2+d=0
Vad blir x?
Stefan Mellberg

Svar:

Kvadratkomplettera. Vänsterledet blir då

(x + (1,5)/2)2 + d - ((1,5)/2)2

varför ekvationen kan skrivas om som

(x + (1,5)/2)2 = ((1,5)/2)2 - d.

Nu erhåller man x + (1,5)/2 som ± roten ur det nya högerledet och x kan sedan lösas ut.

Kjell Elfström


1 december 1999 21.47.12
Finns det en koppling mellan modulära former och ellipser?
Kristian

Svar:

Det finns en koppling mellan modulära former och elliptiska kurvor, elliptiska integraler. Se Eric's Treasure Troves of Science. Elliptiska integraler dyker upp när man beräknar omkretsen av en ellips.

Kjell Elfström


1 december 1999 19.09.56
Kan man på något matematiskt smidigt sätt räkna ut hur många möjliga positioner som kan uppstå i ett schackparti under t.ex. de första 40 dragen?
Mzago Bombese

Svar:

Nej, det tror jag inte.

Kjell Elfström


1 december 1999 18.25.44
en gurka väger 600g och 99 procent är vatten sedan avdunstar vatten så det är 98 procent vatten hur mycket väger gurkan när det är 98 procent vatten.svaret blir 300g men snälla visa mig hur man räknar ut det
ps en annan åtta klassare har räknat ut det
emilio

Svar:

Det framgår inte om det är volym- eller viktprocent, men skall svaret bli 300 g bör det vara viktprocent, såvida inte "gurkämnet" och vattnet har samma densitet.

Vikten av gurkämnet i den ursprungliga gurkan är 1 % av 600 g, dvs 6 g. Om den nya vikten är m gäller alltså att

6 + (98/100)m = m

och löser man ut m ur denna ekvation får man m = 300.

Kjell Elfström


1 december 1999 16.23.38
Hej!
Jag har ett problem med Buffons nålproblem (ett sätt att bestämma pi genom att kasta nålar på ett randigt papper). a: avstånd mellan linjerna på papperet, b: nålens längd, v: nålens vinkel, p: sannolikheten för att nålen korsar linjen. p(v) = b * sin v / a.
Så långt inga problem. Men sannolikheten för att nålen korsar linjen oberoende av v definieras som arean under kurvan b * sin v genom arean av det totala utfallsområdet (a * pi). Hur inser man att detta stämmer?
Magnus

Svar:

Sannolikheten då vinkeln v är fix är alltså den du anger. Gör sedan en diskret approximation. Om vinkeln v ligger mellan (k - 1) pi/n och k pi/n approximerar vi den med vk = k pi/n. Sannolikheten att vinkeln är vk är då 1/n. Betingar vi på vinkeln får vi att sannolikheten är

summak = 1n ((b/a) sin (k pi)/n)(1/n) = (1/pi)summak = 1n ((b/a) sin (k pi)/n)(pi/n)

och denna Riemannsumma går mot integralen från 0 till pi av (1/pi)(b/a) sin v dvn går mot oändligheten.

Kjell Elfström


1 december 1999 15.56.18
Hej
Just nu håller jag på att läsa kursen Abstrakt algebra. Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja se en lösning på.
Fråga 1:
Låt G vara en grupp med ordning |G| = p^r. Visa att Z(G) inte lika med enhetselementet.
Fråga 2:
Visa att om f = (a1, . . . ,am) är en m-cykel y, Sn och g tillhör Sn. Så blir g^(-1) * f * g = (g*a1, . . . ,g*am).
Fråga 3:
Visa att f1 , f2 tillhör Sn är konjugerade omm de har samma struktur som produkter av cyklar.
Fråga 4:
Visa att Z(Sn) = enhetselementet, för n >= 3.
Tack på förhand.
MVH
Henrik Roos ( Teknisk Fysik student vid MDH )

Svar:

1. Använd klassformeln. Antalet element i en bana delar pr (p är ett primtal). Z(G) består av de element vars banor bara har ett element. Antalet element i övriga banor är delbart med p och eftersom gruppens ordning är delbar med p måste också ordningen av Z(G) vara delbar med p.
2. Det verkar som om multiplikation fg betyder sammansättningen x->g(f(x)).
Skilj på fallen där g-1(ai) = aj för något j, 1 <= j <= m och där j > m.
3. Det följer av 2.
4. Om f är en n-cykel kan vi låta g vara en tvåcykel. Annars är f en produkt av flera disjunkta cykler. Låt g byta plats på två element i två olika cykler.

Kjell Elfström


1 december 1999 15.24.09
kan man få betyg i gymnasie matten när man går i 8:an? mina lärare säger att det inte går och att jag får ändå tenta upp kurserna sen!
frågvis 8:a

Svar:

Jag tror att dina lärare vet mer om detta än jag. Men för att få betyg i gymnasiet krävs att man blivit antagen till ett gymnasieprogram och för att bli det krävs att man är behörig, vilket man inte är om man inte gått ut grundskolan. Man skulle kunna tänka sig att man kan tentera, men inte få resultatet inskrivet förrän man är behörig. Kontakta en gymnasieskola för att få säkra besked.

Kjell Elfström


1 december 1999 15.15.37
Hej! Jag har en fråga angående trianglar. Hur får man fram vilka val av värden för tre element enligt
a:två vinklar och en sida och
b: två sidor och en vinkel som ger upphov till en triangel, flera trianglar eller ingen triangel? Tacksam för svar
Karin

Svar:

Jag tror inte att jag förstår frågan riktigt. I a) får man en triangel om inte vinkelsumman är 180° eftersom figurens återstående "sidor" då blir parallella. I b) bör man få en triangel om inte vinkeln är 180°.

Kjell Elfström


1 december 1999 00.27.50
Dersom man ser på en funksjon slik som f(x) = 1/x , x >= 1 og roterer denne om x aksen vil man få dannet " Gabriels horn ". Dette vil være et horn med et gitt voluminnhold, men overflaten til hornet vil være uendelig. Hvordan kan dette logisk sett forklares ? De matematiske utregningene er greie, men logikken min brister i at et fysisk horn av denne størrelsen har en endelig mengde.
Anyway Hvordan kan man regne med halv uendlige gjenstander ? For eksempet dersom man regner varmestrømning i en halv-uendelig bjelke vil man anta at bjelken starter på null ( x = 0 ) og at den har uendelig lengde ( lim x --> oo ). Logisk sett skulle man jo tro at alt som har en begynnelse har en ende, og at det som er uendelig hverken har begynnelse eller ende. Men her operere vi med et "objekt" som "kommmer fra det uendelige " og så brått bare stopper ( dvs når vi "ser" objektet fra den andre siden). Det synes ikke rimelig, selv om uendligheten er uforståelig og uhåndgripelig. Forøvrig er det jo greit at man kan modelere virkeligheten og få svar på eksempelvis varmelednigsproblemer ved å bruke halvuendlig integrasjon, men hvordan forstå halvuendligheten ? Noen tanker om dette ?
Med vennlig hilsen David Andersen
David Andersen

Svar:

Ett exempel på en (halv)oändlig mängd är mängden av positiva heltal. Barn i en viss ålder brukar ofta tävla om vem som kan räkna längst. Efter en tid falnar dock intresset eftersom de inser att ett långräkningsrekord inte står sig speciellt länge. Någon talar om för dem att det finns oändligt många tal och säger att oavsett hur långt man räknat finns det alltid ett tal till. Därmed inte sagt att någon kommer att ha räknat igenom alla positiva heltal.

Att betrakta mängden av heltal, eller någon annan oändlig mängd, som en fullbordad oändlighet är praktiskt i många sammanhang. Vid definitionen av begreppet oändlig mängd, gränsvärde, generaliserade integraler mm. tänker man dock på mängderna som möjliga, men ofullbordade oändligheter. För strutens del blir effekten av ett sådant resonemang att pi liter färg räcker till att fylla struten till vilket djup som helst, men hur stor färgburk man än har kommer den att ta slut bara man målar en tillräckligt stor del av strutens yta.

Kjell Elfström


30 november 1999 22.36.16
Jag har hört talas om en term vid namn "QED" inom området Geometri;Bevis. Vad står detta "QED" för ?
Robin Simonsson

Svar:

Ofta brukar man avsluta bevis med Q.E.D. Detta är en förkortning av det latinska uttrycket quod erat demonstrandum, vilket betyder vilket skulle bevisas.

Kjell Elfström


30 november 1999 22.04.18
vad är ekvationer

Svar:

En ekvation är en likhet mellan två matematiska uttryck i vilka det ofta ingår någon obekant. Om ekvationen innehåller en obekant, säg x, innebär det att lösa ekvationen att bestämma alla värden på x som gör likheten sann. Ett exempel på ekvation är

x2 = 4.

Ersätter man x med 2 eller -2 blir likheten sann. Ersätter man x med något annat tal blir den falsk. Ekvtionens lösningar är sålunda -2 och 2.

Kjell Elfström


30 november 1999 22.00.11
Hur visar man med axiom att två trianglar är likformiga?
Per-Ola

Svar:

Man visar nog snarare några satser utifrån axiomen för den Euklidiska geometrin och använder dessa för att visa att två trianglar är likformiga under vissa betingelser. Jag rekommenderar att du studerar någon lärobok i geometri.

Kjell Elfström


30 november 1999 16.09.48
Låt f0=0 och n tillhör de naturliga talen. Visa att matrisen
 (1 1)^n   (fn+1  fn  ) 
 (1 0)   = (fn    fn-1)

(De n som finns i högra matrisen ska vara nedsänkta)
Robban

Svar:

Du har nog glömt en del av frågan. Det ska väl också vara så att f1 = 1 och

fn + 2 = fn + 1 + fn.

Detta visas med induktion. Visa påståendet för n = 1 och för n = 2. Antag sedan att det är sant för n = p och för n = p + 1 och visa det för n = p + 2.

Kjell Elfström


30 november 1999 15.41.35
Jag har problem med en modulerad diffekvation med givna parametrar. Den ser ut så här :
(F(b)*y´´(n+1)-(db/dt)*y´(t)k)C*e^(-n+1)ka = y(c)
där c ger parametervärdena n och y/kn. K ska moduleras enligt Heuns metod, men med Range-Kuttametoden blir svaret inte komplett, utan "vertikalkomposanten" eller vad jag ska säga blir så att säga en andraderivata av den integrerade funktionen, vilket jag finner konstigt då y > 0 --> k /mod(b) ger n+1 går mot oändligheten. Hur förkortas då b?
Snälla, jag behöver verkligen hjälp med det här! Kan ni hjälpa mig?
Axel Venngren

Svar:

Jag förstår inte hur differentialekvationen skall tolkas, och vet heller inte vad en modulerad differentialekvation är. Återkom gärna med ett förtydligande av frågan.

Kjell Elfström


30 november 1999 14.51.17
Vad betyder ordet "matematik"?
Agneta Andersson

Svar:

Ursprungligen kommer det från ett grekiskt ord som betyder kunskap eller läroämne. Sök gärna efter ordet i Svenska Akademiens ordbok.

Kjell Elfström


30 november 1999 11.31.11
Angående tredörrars problemet. Antag att spelledaren slumpar ut en av de två dörrar spelaren ej valt. Antag vidare att han råkar öppna en tom dörr. Har spelaren fortfarande skäl att byta dörr?
M. Johansson

Svar:

Ja, de ändrade förutsättningarna innebär ingen förändring. Sannolikheten att spelaren väljer fel från början är 2/3, och ett byte ger sannolikheten 2/3 för rätt dörr.

Kjell Elfström


18760 frågor av sammanlagt 19169 innehåller sökorden.

Frågorna 16401–16500 av de överensstämmande frågorna visas ovan.

Visa frågorna:16301–1640016401–1650016501–16600

Innehållsansvarig är Kjell Elfström

Läs frågor månadsvis

Sök bland frågorna

Jämställ gemener/versaler

Bara hela ord

Ignorera diakritiska tecken

Logisk operator

Eller  Och

 

Text mellan citationstecken räknas som ett enda ord.
Matematikcentrum, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)