Fråga Lund om matematik

Sökresultat


11 december 1998 11.14.31
Hur räknar man ut arean på en romb?
Chris da Wiz

Svar:

Den ena diagonalen delar romben i två trianglar, var och en med en höjd som är halva den andra diagonalen. Arean är alltså hälften av produkten av diagonalerna. En romb är också en parallellogram och arean av en sådan är produkten av basen och höjden.

Kjell Elfström


10 december 1998 23.59.37
Jag har ett litet problem. Lyckas nämligen inte att lösa ut "t" ur nedanstående ekvation. Hur gör jag för att lösa ut "t"??
s=-C*e^(-(g*t)/v) + vt + C
Där s, C, g och v är konstanter. Vore väldigt tacksam om jag fick hjälp med detta!
mvh Kristoffer Gustafsson
Kristoffer Gustafsson

Svar:

Man kan inte uttrycka t i de övriga variablerna med hjälp av de elementära funktionerna.

Kjell Elfström


10 december 1998 14.42.52
Hur har Runge Kutta förbättrat stegmetoden jämfört med t.ex. Eulers metod.
Knut

Svar:

Se 9 december 1998 10.07.49.

Kjell Elfström


10 december 1998 00.01.44
Jag undrar om det finns något bevis för att pi:s decimalutveckling är slumpmässig, alltså inte har något system i sig. Om inte, vad tror man?
Kväll-Ulv

Svar:

Jag hänvisar till Rescaled range analysis and the fractal dimension of pi speciellt The normality of pi.

Kjell Elfström


9 december 1998 23.58.19
Hej,
man tar en kvadrat med sidan=1, ritar 4 cirklar med diameter=1 och centra i vart och ett av de fyra hörnen, skriver in en maximal cirkel C. Då blir C:s diameter=sqrt(2)-1. Analogt i 3 dimensioner fås 8 sfärer med diameter=1 och centra i hörnen på en kub med sida=1. Inskrivna sfären C:s diameter blir nu sqrt(3)-1.
Analogt i n dimensioner borde C:s diameter bli sqrt(n)-1, eller hur? Men nu börjar det konstiga: T.ex. n=5 ger diameter=sqrt(5)-1>1 C ligger alltså utanför 5D-kuben!! Fråga 1: Är detta konstigt även för er matematiker? Fråga 2: Innebär detta att det är svårt att bygga rymningssäkra fängelser för 5-dimensionella varelser?
Kettil Häing

Svar:

Jag tycker inte det är konstigt. Det finns inget i konstruktionen som säger att klotet skall hamna innanför kuben. Tänk efter hur det blir i två dimensioner om du väljer fyra små cirklar med medelpunkter i kvadratens hörn.

Kjell Elfström


9 december 1998 23.27.00
Hej, några saker som jag undrar..
Summan av de n första heltalen kan ju räknas ut på ett kort sätt: 1+2+3+..+n=n(n+1)/2
Men produkten av de n första heltalen verkar inte gå att räkna ut kort(jag har försökt..):
1*2*3*..*n=???
Finns det något enkelt bevis för att det inte går?
För övrigt, antal gånger som n! är delbart med primtalet p(<=n) verkar vara
(n-(siffersumman av n uttryckt i basen p))/(p-1)
Stämmer det?!
PS.Matte är kul!
Petter

Svar:

Något bevis för att det inte kan finnas någon enkel formel för att beräkna n! känner jag inte till. Med Stirlings formel kan man beräkna n! approximativt, se 21 maj 1997 11.24.51. Där framgår också hur man kan uttrycka n! med gamma-funktionen.

Det stämmer att antalet gånger som n! är delbart med p där p är ett primtal är

pn = (n - siffersumman av n i basen p)/(p - 1)

(även då p > n vilket man kan se direkt). Detta kan visas med induktion över n. Då n = 0 stämmer påståendet uppenbarligen eftersom inget primtal delar 0! = 1 och p0 = 0.

Antag att n! är delbart med p pn gånger. Om siffersumman för n + 1 är ett mer än siffersumman för n är pn + 1 = pn och n + 1 inte delbart med p varför n! och (n + 1)! är delbara lika många gånger med p. Om siffersumman inte ökar med ett är

n = (p - 1)(1 + p + p2 + ... + pk - 1)

och

n + 1 = pk

för något tal k. Antalet faktorer p i (n + 1)! är k mer än antalet i n! och

pn + 1 = pn + k.

Kjell Elfström


9 december 1998 21.41.49
I boken Fermats gåta av Simon Singh står det att om A^n+B^n=C^n har en lösning så måste ekvationen y^2=x^3+(A^n-B^n)x^2-A^n*B^n finnas till. Vad menas med att den finns till, hur skulle den inte kunna finnas till? Tacksam för svar.
Erik Lindgren

Svar:

Jag tror du har missat ett x. I The Mathematics of Fermat's Last Theorem står det (med andra bokstäver) att den elliptiska kurva som definieras av

y2 = x(x - An)(x + Bn)

skall vara semistabil men inte modulär.

Kjell Elfström


9 december 1998 18.01.44
Hej, jag har lite problem med Implicit derivata i E-kursen! Har ett tal som jag inte kan lösa!
Pernilla åker pariserhjul. Pariserhjulets radie är 18 meter och det snurrar 1 varv på två minuter. Hur snabbt stiger eller faller Pernilla då hon befinner sig en punkt belägen 12 meter från en vertikal linje genom pariserhjulets centrum?
Tack, Karin Mannesson

Svar:

Placera pariserhjulet i ett koordinatsystem så dess medelpunkt är i origo. Hjulets ekvation är då

x2 + y2 = 182.

Här beror både x och y på tiden t och deriverar vi båda led med avseende på t får vi

2xx' + 2yy' = 0

vilket ger att xx' = - yy' och därför att

(xx')2 = (yy')2.

Vidare är Pernillas fart

((x')2 + (y')2)1/2 = (1/2)·2pi·18

vilket ger att

(x')2 + (y')2 = (18pi)2.

Löser vi ut (x')2 ur den förra ekvationen och sätter in i den senare får vi

y2(y')2/x2 + (y')2 = (18pi)2

vilket efter multiplikation med x2 kan skrivas

(x2 + y2)(y')2 = (18pi)2x2

och eftersom x2 + y2 = 182 och x2 = 122 blir

(y')2 = (18pi)2122/182 = (12pi)2

vilket ger att |y'| = 12pi m/min.

Kjell Elfström


9 december 1998 15.36.14
Ursäkta mig, det var jag som gav er problemet med kubhuset. Menar du att 26 rum är möjliga att besöka, för mitt bästa tidigare var 25 besökta rum, Trots dina fina direktiv som jag är otroligt tacksam för har jag dock inte klarat besöka fler rum. Hoppas att du kan hjälpa mig med denna fråga också, så jag slipper sitta där och försöka om jag har nått maxantalet. Tack på förhand och hoppas att jag inte har tagit upp för mycket av er tid, med tanke på andra som behöver er hjälp med vicktigare problem.
D Andersson

Svar:

Det enda jag sade i svaret till 6 december 1998 14.44.37 var att 27 rum inte gick att besöka. Låt oss se om man kan besöka 26 rum. Av mitt förra svar framgår att om 26 rum är möjliga att besöka så måste det rum som inte besöks vara grönt. Det återstår då 13 färgade rum, 7 gröna och 6 röda. Det framgår också att vartannat besökt färgat rum måste vara grönt och vartannat rött. Eftersom vi inte kan nå några gröna rum från mittrummet är färden omöjlig. En annan lösning på ditt problem vore att byta bostad.

Kjell Elfström


9 december 1998 12.59.45
Hej.Jag behöver hjälp med hur man löser ut (s) ur sambandet t= roten ur(2s/g) + s/v. Tack på förhand
Anna svensson

Svar:

Ekvationen är

t = (2s/g)1/2 + s/v.

Vi förutsätter att alla inblandade storheter är positiva och sätter x = (2s/g)1/2. Då är s = gx2/2 och ekvationen övergår i

x2 + 2xv/g = 2tv/g

som efter kvadratkomplettering kan skrivas

(x + v/g)2 = 2tv/g + v2/g2.

Denna ekvation har rötterna

x = -v/g ± (2tv/g + v2/g2)1/2

och eftersom x >= 0 duger endast plustecknet. Utnyttjar vi nu att s = gx2/2 får vi

s = v2/g + vt - v(2vt/g + v2/g2)1/2.

Kjell Elfström


9 december 1998 12.33.58
Är matematik något man upptäcker eller uppfinner?
MVH Lars
Lars Lennartsson

Svar:

Se 17 mars 1997 20.56.58.

Kjell Elfström


9 december 1998 10.07.49
På vilket sätt har Runge-Kutta förbättrat stegmetoden, t.ex. jämfört med Eulers metod? Kan du även visa ett exempel?
Dan och Cecilia

Svar:

Skillnaden mellan det exakta värdet av y(x) och det man får om man använder steglängden h är av storleksordningen h med Eulers metod, h2 med Heuns metod och h4 vid användningen av metoden i 2 april 1997 13.47.56. För bevis av detta och för exempel hänvisar jag till elementära läroböcker i numerisk analys.

Kjell Elfström


8 december 1998 22.36.20
Jag har följande problem: Låt säga att vi definierar differentierbarhet på följande sätt: f är diff.bar i punkten u som tillhör U om det finns en linjär avbildning L:U->V så att f(u+x)=f(u)+Lx+o(||x||). 1) Hur visas då att f är kontinuerlig i u om f är diff.bar i u?
2) Antag vidare att a tillhör U och att vi har funktionen t->f(u+ta),
(t tillhör R) och är der.bar då t=0. Man säger då att f är partiellt der.bar i riktningen a i punkten u. Betecknar partiella derivatan som d_(a)f(u). (a:et skall ses som index).
Hur visar man då att om f är diff.bar i punkten u så existerar alla partiella derivator d_(a)f(u) och att d_(a)f(u)=f'(u)*a då a tillhör U?
Tack på förhand!
Ulf

Svar:

Vi förutsätter att f är en funktion från Rn till R. Innebörden av o(||x||) (lilla ordo) är i detta fall att

f(u + x) = f(u) + Lx + ||x||e(x)

där e är en funktion från Rn till R sådan att e(x) går mot noll då x går mot noll. Eftersom lineära funktioner L är kontinuerliga och L0 = 0 gäller att

f(u + x) = f(u) + Lx + ||x||e(x)

går mot f(u) + L0 + 0·0 = f(u) då x går mot 0 vilket betyder att f är kontinuerlig i u.

I definitionen av riktad derivata brukar man kräva att ||a|| = 1, inte att a tillhör U. Sätter vi g(t) = f(u + ta) innebär existensen av den riktade derivatan i riktningen a i punkten u att g är deriverbar i 0. Vi bildar differenskvoten

(g(t) - g(0))/t = (f(u + ta) - f(u))/t = (L(ta))/t + ||ta||e(ta)/t

och eftersom L(ta) = tLa och ||ta||e(ta)/t går mot 0 då t går mot 0 följer det att differenskvotens gränsvärde då t går mot 0 är La.

Kjell Elfström


8 december 1998 22.26.27
FInns det något kommando i Mathcad som beräknar Newton-Raphson metoden. D.v.s. om man kan mata in en funktion och Mathhcad kan beräkna intervall-halveringen maskinellt av en godtycklig funktion. Jag kan räkna ut detta på papper, men om jag skall beräkna ett antal punkter på en kurva så blir det RÄTT så många uträkningar. Jag har tillgång till Mathematica i skolan om den nu skulle vara mycket lättare(tror jag inte). Tack för en interessant sida.
Gunnar Engström

Svar:

Om du menar ett kommando som redovisar delstegen i Newton-Rapsons metod tror jag inte det finns något skräddarsytt sådant. Men du kan konstruera ett med hjälp av iteration. Se hjälpen i Mathcad.

Kjell Elfström


8 december 1998 16.31.48
Vad är den matematiska/historiska bakgrunden till funktionerna cosecant(x) (csc(x)) och secant(x) sec(x)? De används sällan idag men vi antar att de användes frekvent tidigare och isåfall till vad?
Tack på förhand Lars och Michael
Lars Lennrtsson och Michael Lekman

Svar:

The MacTutor History of Mathematics archive har en sida om trigonometrins historia, The trigonometric functions.

Kjell Elfström


8 december 1998 15.16.49
Om man över en cylinder med radien 3cm och höjden 6cm ställer en kon vilken blir då konens minsta volym (jag vill ha en lösning med rotationskropp i en integral, inte en lösning med hjälp av likformighet.)
Erik

Svar:

Lägg cylindern och konen ner, konen med spetsen i (h,0), h > 6 och med basen i yz-planet. Konen kan då fås genom att en linje genom (h,0) och (6,3) roterar kring x-axeln. Dess ekvation är (här kommer likformigheten in likväl)

y = 3(h - x)/(h - 6)
och konens volym blir alltså

piIntegral[0,h](9(h - x)2/(h - 6)2dx)

Räkna nu ut denna integral som funktion av h och derivera.

Kjell Elfström


8 december 1998 08.11.28
Vad är den Naturliga logaritmen av e upphöjt med x
Stefan Lindblom

Svar:

Funktionerna f(x) = ex och g(x) = ln x definieras så att de blir varandras inverser, dvs

g(f(x)) = xx tillhör R och f(g(x)) = xx > 0.

Av detta följer att ln ex = x.

Vi kan också säga att ln y är ju det tal x som e skall upphöjas till för att ge talet y. I detta fall frågar vi oss alltså vad e skall upphöjas till för att ge ex.

Kjell Elfström


7 december 1998 20.53.19
Om vi vet att f är konvex på R,hur bevisar man då att f(ax+b) är konvex om a,b är konstanter?
Andreas

Svar:

Vi skall alltså visa att g(x) = f(ax + b) är konvex. Detta klarar du säkert själv om jag visar hur du skall börja.

g(tx + (1 - t)y) = f(a(tx + (1 - t)y) + b) = f(t(ax + b) + (1 - t)(ay + b)).

Kjell Elfström


7 december 1998 20.48.00
Hur visas att C^(k+1)(R) är ett lineärt underrum i C^(k)(R), då k>=0?
Ann

Svar:

Ck(R) är mängden av alla k gånger kontinuerligt deriverbara funktioner på R. Det är väl ingen tvekan om att Ck + 1(R) är en delmängd av Ck(R) så det som återstår att visa är att om f och g tillhör Ck + 1(R) så tillhör också af + bg Ck + 1(R). Av deriveringsreglerna följer det att af + bg är k + 1 gånger deriverbar med (k + 1):a-derivatan af (k + 1) + bg(k + 1) om f och g är k + 1 gånger deriverbara. Av en sats om kontinuerliga funktioner följer sedan att af (k + 1) + bg(k + 1) är kontinuerlig eftersom f (k + 1) och g(k + 1) är kontinuerliga.

Kjell Elfström


7 december 1998 20.43.26
Man har en funktion g som är udda och konvex på R. Hur visar man då att g är affin?
Andreas

Svar:

Att g är udda betyder att

g(-x) = -g(x)

för alla reella tal x och att g är konvex på R betyder att

g(tx + (1 - t)y) <= tg(x) + (1 - t)g(y)

för alla reella tal x och y och alla t i [0,1]. En affin funktion g är slutligen en summa av en lineär funktion och en konstant.

Eftersom g är udda måste g(0) vara 0 och vi visar att g är lineär, dvs

g(tx) = tg(x)

för alla tal t och x. Konvexiteten ger att

g(tx) = g(tx + (t - 1)·0) <= tg(x) + (t - 1)g(0) = tg(x)

då 0 <= t <= 1. Eftersom g är udda gäller för sådana t att

-g(tx) = g(t(-x)) <= tg(-x) = -tg(x)

vilket ger att

g(tx) >= tg(x).

Dessa båda olikheter ger nu att

g(tx) = tg(x).

t > 1 är 0 < 1/t < 1 och vi får

g(x/t) = g(x)/t.

Multiplicerar vi båda leden med t och ersätter vi x med tx får vi den sökta likheten även för t > 1. Att den gäller även för negativa t följer av att g är udda.

Kjell Elfström


7 december 1998 20.27.46
Hur skriver man talet 1/4 i basen sex? Är detta tal rationellt?
Bengt Stegnell

Svar:

1/4 är rationellt eftersom det är kvoten mellan två heltal. Det har ingen betydelse vilken bas vi skriver det i. Som bekant kan 1/4 skrivas som 0,25 i det decimala systemet, eftersom 1/4 = 25/100. Ser man inte det på en gång utför man en division. Hur många hela är 1/4? 4 går ingen gång i 1, alltså 0 hela. Hur många tiondedelar är det då. 10 delat med 4 är 2 med en rest på 2. Alltså 2 tiondedelar med 2 tiondedelar eller 20 hundradedelar över. 4 går 5 gånger i 20 varvid divisionen går jämnt ut. 1/4 är alltså 2/10 + 5/100.

1 = 0·4 + 1
1 = 10/10 = (2·4 + 2)/10 = (2/10)·4 + 2/10
2/10 = 20/100 = (5·4)/100 = (5/100)·4

Det är så den vanliga divisionsalgoritmen (trappan, liggande stolen mm) fungerar.

Nu gör vi likadant i systemet med basen sex, men tiondedelar, hundradedelar osv. ersätts av sjättedelar, trettiosjättedelar osv.

1 = 0·4 + 1
1 = 6/6 = (1·4 + 2)/6 = (1/6)·4 + 2/6
2/6 = 12/36 = (3·4)/36 = (3/36)·4

I basen sex kan vi alltså skriva 1/4 som 0,13.

Kjell Elfström


7 december 1998 17.15.40
Tillägg till kubhuset, Man får inte gå igenom ett rum två ggr, men det är ju ganska självklart för i sådana fall vore det ju inget problem, förlåt att jag skrev fel, men jag blev så ivrig när jag såg sajten och chansen till HJÄLP. Förlåt än en gång och tack på förhand.
D Andersson

Svar:

Jag förutsatte det i svaret till 6 december 1998 14.44.37.

Kjell Elfström


7 december 1998 13.26.10
Vad är algebra
anna karlsson

Svar:

Från början var algebra läran om hur man löser vissa typer av ekvationer. Se 6 juni 1997 13.16.13. Vid studiet av dessa utvecklades teorin i en mer abstrakt riktning och algebra har mer kommit att handla om de strukturer som därvid framkommit. Ett exempel på begrepp från den abstrakta algebran är grupp och ring. Som du känner till kan t ex heltalen adderas med varandra och man har kommit fram till vissa räkneregler för addition av heltal. När man sedan studerar de reella talen ser man att samma räkneregler gäller för addition mellan dem. Matematiker studerar många typer av objekt som i någon mening kan adderas och där likartade räkneregler gäller som för heltalen. Då vill man studera sådana operationer som t ex addition eller multiplikation och bortse från vilka objekt man faktiskt adderar eller multiplicerar. En grupp är en mängd tillsammans med en operation som har vissa grundläggande egenskaper. En ring är en mängd med två operationer som samspelar på visst sätt, t ex addition och multiplikation. Ordet algebra har i snävare mening ibland också betecknat bokstavsräkning.

Kjell Elfström


7 december 1998 10.29.43
Hej. Jag skulle vilja ha en karaktäristiskt exempel för en fråga, som man löser med Runge-Kuttas metod.
Dan

Svar:

Vill man lösa ett begynnelsevärdesproblem

y' = f(x,y), y(a) = c

numeriskt i intervallet [a,b] kan man dela in intervallet i delintervall med längden h, delningspunkterna xj = a + jh. Man approximerar derivatan i punkten (xn,yn) med differenskvoten (yn + 1 - yn)/h = f(xn,yn) och får rekursionsformeln

yn + 1 = yn + hf(xn,yn).

Detta kallas Eulers metod.

I Runge-Kuttametoder beräknar man värdet av f(x,y) i flera strategiskt valda punkter och en kombination av dessa används för att ge god noggrannhet i tillskottet yn + 1 - yn. Ett exempel är Heuns metod som kan användas för att lösa begynnelsevärdesproblemet med ofta större noggrannhet än Eulers metod.

k1 = hf(xn,yn)
k2 = hf(xn + h,yn + k1)
yn + 1 = yn + (1/2)(k1 + k2).

Den mest kända Runge-Kuttametoden redovisas i 2 april 1997 13.47.56.

Kjell Elfström


7 december 1998 10.29.04
matematik 2000, fråga 4220.Med jeep in i öknen. En jeep kan sammanlagt ta 200 liter bensin i tanken och lösa dunkar. Jeepen kommer 2.5 km på 1 liter bensin. Antag att du ska färdas 1000 km in i öknen och att bränsle bara finns vid startpunkten och vid målet. Vill du klara färden måste du först placera ut bensin i depåer längs färdvägen. Hur mycket bränsle går åt och var skall dunkar placeras ut? Finn en lösning på problemet, gärna en som är "så bra som möjligt"!
Thhed@hotmail.com

Svar:

Se 19 februari 1997 18.12.48.

Kjell Elfström


6 december 1998 16.18.39
Man kan "visa" att -1=1 på följande sätt:
-1=sqr(-1)*sqr(-1)=sqr((-1)*(-1))=sqr(1)=1
(där sqr(x) betyder kvadratroten ur x) Var i resonemanget finns felet? Är det att sqr(a)*sqr(b)=sqr(a*b) om och endast om a och b är större än noll?
Erik Lindgren

Svar:

Om a < 0 är inte ens r = sqrt(a) definierad. Skulle vi definiera den skulle vi kräva att r2 = a och vi måste ta ställning till vilken sådan lösning r vi skall välja. Detta kan göras enkelt då a >= 0, då vi väljer rr >= 0. Även om vi definierade sqrt(a) för negativa tal a skulle inte lagen sqrt(ab) = sqrt(a)sqrt(b) gälla. Oavsett om vi sätter sqrt(-1) = i eller -i är ju sqrt(-1)sqrt(-1) = -1 medan sqrt((-1)(-1)) = sqrt(1) = 1.

Kjell Elfström


6 december 1998 14.44.37
Hej, ett problem har tyngt mina sinnen i någon månad och jag hoppas nu att jag kan få ett svar på det. Problemet: Jag lever i en värld där man smärtfritt kan röra sig i 3D, jag bor i ett hus format som en kub, med 27 rum, dom också formade som kuber, med dörrar på alla sex väggarna. Jag rör mig dock på ett på ett konstigt sätt eftersom jag lider av tvångstankar, jag får ite gå rakt igenom ett rum utan måste göra en 90 graders sväng i dess mitt. Frågan lyder: Om jag går in i mitt hus hur många rum kan jag då besöka innan jag går ut ur huset? Jag har som sagt tänkt på problemet en tid och anser att det är enormt, har nått vissa framsteg tex med symetrier för att korta ner det men det känns ändå för stort, hoppas att ni kan hjälpa mig, annars kommer jag sluta som en tungt drogad passient på St.Lars.
D Andersson

Svar:

Jag skall lindra dina kval genom att visa att inte alla rum kan besökas. Vi förutsätter att varje rum får besökas högst en gång. Börja med att färglägga rummen. Måla hörnen gröna, sidornas mittpunkter röda och de övriga vita. Färden genom huset måste då gå så att vartannat rum är färgat och vartannat är vitt. Det finns 14 färgade och 13 vita så färden måste påbörjas och avslutas i ett färgat rum om samtliga rum kan besökas. I fortsättningen bortser vi från de vita rummen och tänker oss färden som stegvisa förflyttningar från ett färgat rum till ett annat. Står du då i ett grönt rum måste du komma till ett rött nästa gång. Kan varje färgat rum besökas får antalet gröna rum alltså vara högst ett mer än antalet röda, men antalet gröna rum är 8 medan antalet röda är 6. Färden är alltså omöjlig.

Kjell Elfström


6 december 1998 13.46.31
En affärsman har köpt 100 par skidor för 400 kr/par. Satte har priset till 600 kr skulle han sälja samtliga . Han gör uppskattningen att om han ökar priset utöver 600 kr så minskar försäljningen med ett par skidor för varje tia i prisökningen. De som blir kvar måste reas för 500 kr. Hur stor är hans maximala förtjänst och vad är i detta fall försäljningspriset?
Mia

Svar:

Antag att han ökar försäljningspriset med x tior där 0 <= x <= 100. Priset för de oreade skidorna är då 600 + 10x kronor per par och av dessa får han sälja 100 - x par. x par säljs till reapriset 500 kronor paret. Den totala intäkten blir alltså

(100 - x)(600 + 10x) + 500x kronor

och drar vi ifrån inköpspriset får vi inkomsten

f(x) = (100 - x)(600 + 10x) + 500x - 40000 kronor.

Nu behöver du bara bestämma xf(x) blir så stor som möjligt, och detta kan du göra genom att bestämma nollställena till derivatan och göra en teckenundersökning.

Kjell Elfström


6 december 1998 13.42.28
Ett företag har en årsförbruknig av 6000 enheter av en viss produkt.Vid varje inköpstillfälle har man kostnaden 50 kr (inköpskostnaden)oavsett hur mycket som inköps.Att hålla en enhet i lager under 1 år kostar 15 kr (lagerkostnaden). Vid varje beställning inköps q enheter ich genomsnittslagret uppskattas till q/2 enheter.
a) Visa att den totala lagerhållningskostnaden L kr kan skrivas L(q)=7,5q
b) Visa att den totala lagerhållningskostnaden K kr kan skrivas K(q)= 300 000/q
c) Låt T kr utgöra de totala kostnaderna ovan dvs T(q)=L(q)+K(q). Rita i samma diagram graferna till funktionerna L och K och T.
Patrik

Svar:

Jag tror nog att K skall vara den totala inköpskonstnaden under ett år.

a) Varje enhet kostar 15 kr att hålla i lager och om q/2 enheter hålls i lager blir kostnaden för detta 15·q/2 = 7,5q kronor.

b) 6000 enheter skall köpas in under året och om q enheter köps varje gång blir antalet inköpstillfällen 6000/q och eftersom kostnaden varje gång är 50 kr blir kostnaden 50·6000/q = 300000/q kronor.

Kjell Elfström


6 december 1998 13.35.54
En person sätter in 12 på varandra följande årsskiften in 2000 kr på en bank. Vad är behållningen omedelbart efter den tolfte insättningen om ränten är 10%? (Räntan läggs till kapitalet efter varje årsskifte)
Karin

Svar:

I början av år 1 är kapitalet 2000 kr, i början av år 2 är det 2000 + 1,1·2000 kr, i början av år 3 är det 2000 + 1,1·2000 + 1,12·2000 kr och vi inser att i början av år 12, när vi gjort den sista insättningen, är kapitalet

2000 + 1,1·2000 + 1,12·2000 + ... + 1,111·2000 kr

och enligt formeln för den geometriska summan är detta

2000·(1,112 - 1)/(1,1 - 1) = 20000(1,112 - 1) kr.

Kjell Elfström


5 december 1998 13.16.21
Det är så att jag har ett problem inom trigonometrin. Jag undrar hur man löser sinX resp cosX om X är mellan 0 men under 360,(annars får man samma vinkel 2ggr om vi tar med 360). Men nu är det inte så att jag vill ha svaret i decimal form utan i bråk form. Ty har man en halvlkvadrat så kan man få fram att både sin45 och cos 45 är roten ur 2 genom två. Finns det en allmän formel för min fråga? Finns det också formler för ett heltal med 1,2,.......100 decimaler?
Tack på förhand
Henrik Andersson

Svar:

Några vinklar lär man sig att exakt bestämma cosinus och sinus för i skolan.

Radianergradercossin
010
pi/630°31/2/21/2
pi/445°21/2/221/2/2
pi/360°1/231/2/2
pi/290°01

Värdena för 0 och pi/2 är självklara, värdena för pi/4 fås med hjälp av Pythagoras sats ur en likbent rätvinklig triangel och de övriga ur en 30-60-90-triangel. Genom att använda additionsformlerna kan man få fler. T ex ger formeln

cos(x - y) = cos x cos y + sin x sin y

att

cos pi/12 = cos(pi/3 - pi/4) = cos pi/3 cos pi/4 + sin pi/3 sin pi/4 = (31/2/2)(21/2/2) + (1/2) (21/2/2) = 21/2(1 + 31/2)/4.

Om vi i formeln ovan låter y = -x får vi

cos 2x = cos2x - sin2x = 2cos2x - 1

vilket ger

cos2x = (1 + cos 2x)/2

eller om vi ersätter x med x/2 och antar att cos x/2 >= 0

cos x/2 = ((1 + cos x)/2)1/2.

Vi kan beräkna cos pi/12 med denna formel och få att

cos pi/12 = ((1 + 31/2/2)/2)1/2.

Att detta är samma värde som vi fick innan överlåter jag åt dig att bevisa. Med hjälp av formeln för halva vinkeln kan man alltså uttrycka cos (och sin med motsvarande formel för sin) för x/2 med hjälp av kvadratrotutdragningar om man kan göra detta för vinkeln x. Att man kan uttrycka cos och sin för vinkeln pi/n med kvadratrotsutdragningar är ekvivalent med att man kan konstruera en regelbunden n-hörning med passare och linjal och detta är i sin tur ekvivalent med att

n = 2k p1 p2·...·pl

för något naturligt tal k och olika Fermatprimtal p1, p2,..., pl. Ett Fermatprimtal är ett primtal på formen 22m + 1 ((2 upphöjt till (2 upphöjt till m)) + 1 för er som använder Internet Explorer). De hittills kända Fermatprimtalen är 3, 5, 17, 257 och 65537. Genom att utnyttja att

z = e2pi i/5 = cos 2pi/5 + isin 2pi/5

kan man bestämma cos 2pi/5 och därför även cos pi/5 exakt. Formeln för den geometriska summan ger nämligen att

1 + z + z2 + z3 + z4 = (1 - z5)/(1 - z) = 0

och med a = z + z4 och b = z2 + z3 får vi

ab = z3 + z4 + z6 + z7 = z3 + z4 + z + z2 = -1

Sätter vi in b = -1 - a i denna ekvation får vi

a2 + a = 1.

Rötterna till denna ekvation är (±51/2 - 1)/2 och eftersom

a = 2cos 2pi/5 > 0

får vi att cos 2pi/5 = (51/2 - 1)/4.

Kjell Elfström


4 december 1998 21.14.03
Hur härleder man funktionen för en hängande kedja? Har sett att den kan beskrivas av diff.ekvationen y"=a*sqrt(1+y'^2)som enkelt kan visas ha en funktion på formen y=cosh(x)som lösning. Men hur härleder man diff.ekvationen ? Jag antar att man utgår från att minimera kedjans potentiella energi.
Ivan Eriksson

Svar:

Låt den lägsta punkten ha x-koordinat 0 och betrakta ytterligare en punkt med x-koordinat x på kurvan. På den delen av repet som ligger mellan dessa punkter verkar dels tyngdkraften rs, där r är konstant och s är längden, dels spänningskrafter i ändpunkterna som kan delas upp i en horisontell del och en vertikal del. Låt H0 och H(x) var storleken av de horisontella delarna och V0 och V(x) storleken av de vertikala. Då är V0 = 0. Eftersom repet är i jämvikt är H(x) = H0. Vidare är V(x) = rs. Eftersom spänningen verkar i tangentens riktning är

f '(x) = V(x)/H(x) = rs/H0 = (r/H0) Integral[0,x]((1 + (f '(t))2)1/2dt).

Deriverar vi de båda ytterleden får vi

f ''(x) = (r/H0)(1 + (f '(x))2)1/2.

Kjell Elfström


4 december 1998 16.00.33
Hej jag undrar vad lim av, 1/3+1/9+1/27+1/81...?, blir?
Jag tycker att det går emot 1/2 stämmer detta och hur bevisar man att det verkligen går närmare men inte över?
Tord I

Svar:

Serien kan skrivas

(1/3)(1 + 1/3 + (1/3)2 + (1/3)3 + ...).

Enligt svaret till frågan den 9 april 1998 12.26.32 blir alltså seriens summa (1/3)/(1 - 1/3) = 1/2.

Kjell Elfström


4 december 1998 11.06.59
Hej!
Finns det någon färdig matteprogram för mac-miljö där beräkningsformler mm även kan visualiseras i koordinatsystem osv, Vidare finns det motsvvarande program för fraktaler
Ulf

Svar:

Både Maple och Mathcad finns för Mac. Se också Math Shareware and Freeware.

Kjell Elfström


4 december 1998 09.51.25
Hej!!!
Jag har en fråga som jag hoppas att du kan hjälpa mig med. Jag skulle vilja veta hur man räknar ut arean på en ellips. Jag har tagit reda på hur man räknar ut omkretsen men nu vill jag veta hur man räknar ut arean. Använder man pi eller hur gör man?
Tack på förhand
Fannie

Svar:

Enligt svaret på frågan den 25 november 1998 22.45.14 kan man inte uttrycka omkretsen av en ellips i elementära funktioner. I ett lämpligt koordinatsystem kan ellipsens ekvation skrivas

x2/a2 + y2/b2 = 1

och löser vi ut y får vi

y = ±b(1 - x2/a2)1/2.

På grund av symmetri blir arean

4bIntegral[0,a](1 - x2/a2)1/2dx.

Denna integral övergår vid substitutionen x = asin t i

4abIntegral[0,pi/2](cos2tdt) = ab pi.

Vid beräkningen av integralen utnyttjar man att cos2t = (cos 2t + 1)/2.

Kjell Elfström


4 december 1998 09.38.05
Min fråga är ifall det är någonting inom matematik som su inte kan??? Då menar jag inget okänt som ingen har kommit på än utan ifall det finns saker som du inte kan?? Det verkar inte som så.... Du är duktig!!
Annie

Svar:

Svaret på din fråga är ja. Matematik är ett stort område med intensiv forskning i många specialiserade grenar.

Kjell Elfström


4 december 1998 09.16.27
Om man ska räkna ut kubiken ur en cylinder, räknar man radie gånger radie gånger 3,14(pi) gånger höjden på cylindern?
Fannie

Svar:

Det är riktigt att volymen av en cirkulär cylinder beräknas på det sättet.

Kjell Elfström


4 december 1998 09.14.24
hur räknar man ut arean av en 5 hörning?
Fannie

Svar:

Hur man räknar ut arean av en polygon där koordinaterna för hörnen är kända kan du se i 2 december 1998 09.57.02.

Arean av en regelbunden n-hörning, i vilken avståndet från medelpunkten till ett hörn är r är (n/2)r2sin (2pi/n). n-hörningen består nämligen av n kongruenta likbenta trianglar, där de lika långa sidorna har längden r och vinkeln mellan dem är 2pi/n. Arean av en sådan triangeln kan fås med hjälp av areasatsen och är (1/2)r2sin(2pi/n).

Kjell Elfström


4 december 1998 09.11.54
Är det nån som sett ett UFO, eller en utom jording???
camilla_milla@hotmail.com

Svar:

Detta är ingen fråga om matematik.

Kjell Elfström


3 december 1998 17.54.33
Om man ritar 3 rektanglar ovanpå varandra på ett papper, hur många areor kan man då bilda? om man endast räknar en area en gång, alltså inte areor som vidare har delats!
Dennis

Svar:

Jag har inte lyckats lösa detta problem och har tyvärr inte heller funnit något i litteraturen.

Kjell Elfström


3 december 1998 17.47.47
Man säger ju semi-, om (en halv) (0.5), men vad kallar man (en hel) (1) och (en och en halv) (1,5) om man skall använda sig av samma analogi?
Finns det något system (SI) som man kan använda de kända prifixen tex mega, tera och giga, för att ange delar och tex den miljonte?
Dennis

Svar:

Semi- är av grekiskt ursprung. Den latinska motsvarigheten är hemi-. En hel är på grekiska hen- och på latin uni-. En och en halv känner jag bara den latinska motsvarigheten till: seski-.

Delar går väl bra att uttrycka i SI-systemet. Kilo kommer från det grekiska ordet för tusen, medan milli kommer från det latinska. 1 km = 1000 m, 1 mm =  1/1000 m. Se också 7 november 1997 14.24.20.

Kjell Elfström


3 december 1998 15.38.43
Hej! Jag skulle bli hemskt tacksam om ni kunde tala om för mig vad följande geometriska begrepp motsvarar på svenska.
Arc
Polyarc
Polyline
Point
Polygon
Niklas Wennberg

Svar:

Arc översätts med båge och är vanligen en sammanhängande del av en cirkel. Point heter punkt. Polygon heter polygon eller månghörning på svenska. Jag vet inte om polyarc och polyline är översatta till svenska. Det är begrepp som inte är särskilt vanliga inom matematiken.

Kjell Elfström


3 december 1998 14.44.08
Hejsan! Jag skulle vilja ha hjälp med detta problem i rekursionsteori: A och B delmängder av de naturliga talen. Det finns en rekursiv funktion f sådan att talet n ligger i A om och endast om talet f(n) ligger i B. (Detta tror jag kallas för att A kan reduceras till B) Visa att:
a: Om B är en rekursiv mängd så är A en rekursiv mängd.
b: Om B är en rekursivt numrerbar (recursively enumerable) mängd så är A en rekursivt numrerbar mängd.
Tack på förhand!
Anders Karlsson

Svar:

a) Om XB är den karakteristiska funktionen till B så ges den karakteristiska funktionen XA till A av

XA(n) = XB(f(n)).

b) Om ekvationen

gB(n,x) = 0

har en lösning om och endast om n är i B så har ekvationen

gA(n,x) = gB(f(n),x) = 0

en lösning om och endast om n är i A.

Kjell Elfström


3 december 1998 12.09.01
Jagl vill addera 12 tim med det aktuella klockslaget, tex om kl är 22:00 så vill jag addera 12 till det men det blir utskrivet 34:00. Min fråga är om det går med hjälp av en formel lösa detta. Jag har prövat att subtrahera med 24 men det går ju bara när tiden överstiger 24, tex (08:00+12:00)-24=-4. Kort sakt vill jag med hjälp av en formel få talet att se ut som ett vanligt klockslag. Hoppas att min förklaring går att förstå.
Tack
Peter Karlberg

Svar:

På en enkel miniräknare kan du nog inte lösa problemet genom att "bara trycka på en knapp". En algoritm som enkelt kan programmeras är följande:

 1. Addera klockslagen
 2. Drag ifrån 24 om resultatet är större än eller lika med 24

Kjell Elfström


3 december 1998 11.11.52
Enhetscirkel den har väl radien 1 l.e. Varför behöver man begreppet enhetscirkel?
Camilla Andersson

Svar:

Ur en viss synvinkel är alla cirklar lika: förhållandet mellan omkretsen och radien är 2pi. När man studerar egenskaper och begrepp som är oberoende av cirkelns faktiska storlek kan man för enkelhets skull lika väl anta att den har radien 1. Vinklar studeras med fördel i en enhetscirkel, man använder ju en enhetscirkel för att definiera cosinus och sinus.

Kjell Elfström


3 december 1998 09.48.21
I Matematik 2000 finns en uppgift 4227, som i och för sig är en fördjupningsuppgift, men jag vill gärna ha en relativt kortfattad lösning. Uppgiften heter "Bästa skottläge". Tack på förhand!
Bailando

Svar:

Jag har inte tillgång till Matematik 2000. Var vänlig återkom med uppgiften formulerad.

Kjell Elfström


2 december 1998 09.57.02
Hej !
Jag undrar hur man tar reda pa om en polygon gar medurs eller moturs. Indata ar en lista med koordinater.
Benny Antonsson

Svar:

Orienteringen är moturs om och endast om

x1 y2 - y1x2 + x2 y3 - y2x3 + x3 y4 - y3x4 + ... + xn - 1 yn - yn - 1xn + xn y1 - ynx1

är positivt. Polygonens area är hälften av absolutbeloppet av detta uttryck.

Kjell Elfström


2 december 1998 09.02.04
Hejsan!
JAg har en fråga angående trunkeringsfelet som uppstår när man använder simpsons formel. För det första hur härleder man uttrycket? Jag har sett att man kan använda två snarlika formler
dels Rt =M*(b-a)^5 / (180 * n^4)
(M=det maximala värdet av fjärdederivatan, n=antalet delintervall)
och Rt = -( (b-a) * h^4 * f(4) *n )/180
vad är det för skillnad och hur härleder man de bägge uttrycken???? Tacksam för svar!
Mattias Svensson

Svar:

Antag att f (4) är kontinuerlig på intervallet [a,b] och låt m och M vara det minsta respektive det största värdet av f (4) i intervallet. Dela in [a,b] i ett jämnt antal delintervall [xk,xk + 1], k = 0,1,...,2n - 1, alla med längden h. Simpsons formel säger då att

Integral[a, b](f (x)dx) = (h/3)Summa[k = 0, n - 1](f (x2k) + 4f (x2k + 1) + f (x2k + 2)) - R

där

(b - a)h4m/180 <= R <= (b - a)h4M/180.

För att bevisa detta utnyttjar vi att

Integral[a, b](f (x)dx) = Summa[k = 0, n - 1](Integral[x2k, x2k + 2](f (x)dx)).

Bilda

Rk = (h/3) (f (x2k) + 4f (x2k + 1) + f (x2k + 2)) - Integral[x2k, x2k + 2](f (x)dx).

Med g(x) = f (x2k + 1 + x) är

Rk = (h/3) (g(-h) + 4g(0) + g(h)) - Integral[-h, h](g(x)dx)

och sätter vi

R(s) = (s/3) (g(-s) + 4g(0) + g(s)) - Integral[-s, s](g(x)dx)

är Rk = R(h). Om 0 <= s <= h är

R'(s) = (1/3)(4f(0) - 2f(s) - 2f(-s) + sf '(s) - sf '(-s)),

R''(s) = (1/3)(f '(-s) - f '(s) + sf ''(s) + sf ''(-s))

och enligt medelvärdessatsen är

R(3)(s) = (s/3)(f (3)(s) - f (3)(-s)) = 2s2f (4)(c)/3

för något tal c mellan -s och s vilket ger att

2s2m/3 <= R(3)(s) <= 2s2M/3

Vi observerar att

R(0) = R'(0) = R''(0) = R(3)(0) = 0.

Låt nu t vara ett tal i [0,h] och integrera den sista olikheten från 0 till t. Vi får då att

2t3m/9 <= R''(t) <= 2t3M/9.

Nu byter vi bokstav och integrerar olikheten

2s3m/9 <= R''(s) <= 2s3M/9

från 0 till t och får

2t4m/36 <= R'(t) <= 2t4M/36.

Gör vi detta en gång till får vi

t5m/90 <= R(t) <= t5M/90

och speciellt får vi då t = h att

h5m/90 <= Rk <= h5M/90.

Eftersom (b - a)/n = 2h och

R = Summa[k = 0, n - 1](Rk)

är

(b - a)h4m/180 = nh5m/90 <= R <= nh5M/90 = (b - a)h4M/180.

Detta visar också att 180R/((b - a)h4) är ett tal mellan m och M och eftersom f (4) är kontinuerlig finns ett tal d mellan a och b sådant att

f (4)(d) = 180R/((b - a)h4)

vilket är detsamma som

R = (b - a)h4f (4)(d)/180.

Om, slutligen, B är det största värdet av |f (4)| i [a,b] är -B <= m och M <= B varför vi får

|R| <= (b - a)h4B/180.

Observera att ditt n är dubbelt så stort som mitt och att ditt M motsvarar mitt B.

Kjell Elfström


2 december 1998 07.57.38
Vilka är de elementära grunderna i numerisk analys ?
Anders Ottosson

Svar:

Kendall Atkinson: Elementary Numerical Analysis, Wiley är en elementär bok i numerisk analys. Där tas sådana saker upp som Taylorpolynom, felfortplantning, numerisk ekvationslösning med Newton-Raphsons metod bl a, interpolation med polynom och spline-funktioner, approximation av funktioner, numerisk integration och derivering och numerisk lösning av differentialekvationer med Eulers metod och Runge-Kutta-metoder.

Kjell Elfström


1 december 1998 23.33.02
Kan du ge lite tips om hur man listar ut vad man ska substituera vid variabelsubstitution. Någon liten taktik måste väl kunna existera? Kanske ett litet synsätt eller bara en lämplig inställning? Please! Tenta på måndag och jag får ingen ordning på det.
Anders

Svar:

Det bästa svar jag kan ge är nog att man får lära sig av de exempel som förhoppningsvis givits i den kurs du skall tentera. Ofta får man chansa, dvs prova med en substitution x = g(t) som verkar förenkla integranden och hoppas att g'(t)dt inte trasslar till det för mycket.

Vanligt förekommande substitutioner, som man nog måste ha lärt sig är t ex

sqrt(1 - x2), x = sin t
sqrt(1 + x2), x = sinh t
sinnx, n udda t = cos x
f (sin x, cos x), f en rationell funktion, t = tan x/2

Kjell Elfström


1 december 1998 17.26.04
Välj ett heltal n som ej är primtal och som uppfyller 20<n<100.
a,Bestäm alla del- och kvotgrupper till en cyklisk grupp av ordningen n.
b,Bestäm alla del- och kvotgrupper till Zn*= {restklasser relativt prima till n}.
c,Finns det några samband mellan uppgifterna a, och b,?
Lars Svensson

Svar:

a) är den lätta delen. Alla undergrupper och kvotgrupper till en cyklisk grupp G = <g> är cykliska. För varje delare d till n finns en undergrupp av ordningen d. Om n = de genereras en sådan av ge. Motsvarande kvotgrupp är cyklisk av ordningen e.

b) är svårare. Man kan utnyttja kinesiska restklassatsen som säger att

Zn* är isomorf med produkten Zp1i1* × Zp2i2* × ... × Zpmim*

där n = p1i1p2i2···pmim är primfaktoriseringen av n.

c) Jag kan inte se något samband. Zn* är normalt inte cyklisk och dess ordning är fi(n) där fi är Eulers fi-funktion.

Återkom gärna och ange då varifrån problemet kommer, så har vi kanske möjlighet att ge dig bättre hjälp.

Kjell Elfström


1 december 1998 11.43.11
Lotto (7/39). Om man skapar ett system med N antal nummer i alla möjliga kombinationer och nöjer sig med att INTE ha 7 rätt om det utfall av dragningens 7 nummer infaller i systemets N antal nummer så kan man skapa sk. reducerade system. Finns det något matematiskt sätt att skapa ett reducerat system med t.ex 20 nummer där Garantin är minst 5 rätt? 20 nummers oreducerat system blir ju på 77520 rader medan ett reducerat med lika många nummer bara blir en bråkdel om man nöjer sig med en garati på 5 rätt och fortfarande en möjlighet till 7 rätt. Jag kan skapa ett oreducerat system, och sedan med en lång process utesluta vilka rader som är onödiga. Men går det, med på förhand bestämt antal nummer och garanti, räkna ut vilka kombinationer jag är intresserad av?
Jaspar de Witt

Svar:

Om man kräver att det reducerade systemet skall innehålla ett minimalt antal rader tror jag inte problemet är löst. Se svaret till frågan den 13 oktober 1998 14.15.46, som handlar om reducerade stryktipssystem. Den ursprungliga frågan är från den 15 april 1997 17.46.44.

Kjell Elfström


30 november 1998 22.33.17
Hur löser man en komplicerad talföljd, "och då menar jag inte
1 4 9 16 25 36 ? svar:49"
utan tex,
14 21 13 2 5 18 0 19 5 18 9 5 ?, svar:?
6 8 5 8 4 0 7 3 4 6 ?, svar:?
3 23 229 2869 43531 ?, svar:?
I de två första: kretsar serierna kring nollan i mitten I det tredje: ökar antalet siffror med en i varje led Det är ungefär vad jag har lyckats luska ut! Kan ni hjälpa mig med er kunskap om inte i ämnet så i tips om bra literatur angående ämnet?
Tack på förhand!
Remi Andersson

Svar:

Jag lyckades räta ut de tre frågetecknen genom att gå till Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences AT&T.

Kjell Elfström


30 november 1998 21.58.56
Hej! Jag undrar om Du kan hjälpa mig med att förklara lite om Hamiltoncykler. Jag har fått en uppgift som består i att lösa grafvarianten av Hamiltons pussel, dvs att försöka hitta en Hamiltoncykel till Hamiltons pussel i form av dodekaeder. Pusslet är svårt att rita upp, men det gäller den som han gjorde först. Varje hörn fick namnet av en stad och problemet var att starta i någon stad, röra sig längs kanterna på dodekaederna så att man besökte varje stad exakt en gång och sedan återvända till startstaden. Slutligen hur ser man att en graf saknar Hamiltoncykel.
Catharina Eng

Svar:

I varje stad har man att välja om man skall fortsätta åt vänster L, åt höger R eller stanna kvar 1. Det gäller då att

R5 = L5 = 1
RL2R = LRL
LR2L = RLR
RL3R = L2
LR3L = R2

Det gäller nu att med dessa räkneregler uttrycka 1 som en produkt av tjugo L och R i en viss ordning, så att ingen delprodukt blir 1.

En lösning är

1 = LLLRRRLRLRLLLRRRLRLR.

Att i det allmänna fallet avgöra huruvida en graf har Hamiltoncykler är inget lätt problem och några generella metoder som kan användas praktiskt för att lösa detta finns inte. Det hör till klassen "NP-complete". Jag ber att få hänvisa till böcker om grafteori.

Kjell Elfström


30 november 1998 21.19.55
Hej! jag undrar ifall det är matematisk rätt att skriva [e^Z = e^a*(cosb+isinb)], om där Z=a+bi.Tacksam för ett svar.Har frågat många men fått entydiga svar.
sn

Svar:

Det är riktigt att

ea + bi = ea(cos b + isin b)

om a och b är reella tal. Detta tas ofta som definition.

Kjell Elfström


30 november 1998 19.27.19
ordet SAMMANHÄNGANDE betyder det ?:i följd av,oavbruten,som sker i en bestämd ordning.exempel:årets månader är i numerisk ordning från 1(januari)...12(december).I jämna månaderna det regnar utom februari. vilka är då regniga månaderna. Svar 4,6,8 10 och12 månaderna är sammanhängande då det alltså regnar. Min kompis påstor att sammanhängande månaderna skulle vara 1,2,3,4 5,6 månaderna alltså i oavbruten ordning.men jag tycker att ordet sammanhängande betyder;enhetlig eller som sker i en bestämd ordning och alltså månaderna som hör ihop med. kari romanowski fil mag i matematik
kariromanowski@kurir.net

Svar:

Om det regnar i de jämna månaderna utom februari så gör det det oavsett om de är sammanhängande eller ej. Ordningen är oväsentlig, det väsentliga är att det inte finns några hål.

Kjell Elfström


30 november 1998 11.22.21
Hur skriver man det hexadecimala talet 2AF med vanliga siffror?
Emmie Gustavson

Svar:

Siffrorna i det hexadecimala systemet är 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F där de första tio har sin vanliga betydelse och A-F står för 10-15. Eftersom basen är 16 är

2AF = 2·162 + 10·16 + 15 = 687.

Kjell Elfström


30 november 1998 10.22.23
Hej jag skulle gärna vilja veta lite kring taylors formel
Fredrik

Svar:

I svaret till frågan den 14 oktober 1997 14.13.54 ser du hur den ser ut. Söker du efter Taylor hittar du en del frågor med tillämpningar. Se också Brook Taylor och Colin Maclaurin, The MacTutor History of Mathematics archive. Taylors formel finns omnämnd och bevisad i de flesta elementära läroböcker i envariabelanalys.

Kjell Elfström


29 november 1998 16.59.48
Jag har lite frågor om ett bevis av algebrans fundamentalsats, som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att förstå! Beviset går ut på att man antar att f(z) är ett icke-konstant komplext polynom (?a) -grad större än eller=1 -, och man motsäger AF genom att anta att f(z) aldrig blir 0. Därefter sätter man g(z) = 1/f(z), eftersom det faktum att f(z) ej kan bli noll medför att g(z) är analytisk i hela planet (?b). Sedan använder man en sats som säger att man kan hitta ett R sådant att lf(z)l är större än eller = 1 för lzl är större än eller lika med R. Därefter konstateras att i det slutna området lzl mindre än eller lika med R är den analytiska funktionen g(z) säkert begränsad. g(z) går mot 0 då lzl går mot oändligheten (?c): lg(z)l mindre än eller lika med K och lzl mindre än eller lika med R.(?d) Liouvilles sats ger att, eftersom g är analytisk och begränsad, betyder det att g och därmed f är konstant, vilket strider mot förutsättningen och bevisar satsen. (?e)
a) Räcker det med att bara anta att f(z) är icke-konstant ...?
b) Varför sätter man g(z) = 1/f(z) ? Är inte f(z) analytisk i hela planet, varför blir g(z) det?
c) Vänligen förklara detta konstaterande att "g(z) går mot 0 då lzl går mot oändligheten!" Hur kommer man fram till detta?
d) Vilket syfte har konstaterandet "lg(z)l mindre än eller lika med K och lzl mindre än eller lika med R"? Hur kommer man fram till det?
e) Se a). På vilket sätt har man visat att f(z) måste bli 0???
Jag förstår att mina frågor är en aning oklara: kort sagt: vänligen förklara beviset!!!
ETT STORT TACK PÅ FÖRHAND!!!
Med Vänlig Hälsning
Sofia

Svar:

a) Satsen säger ju att varje ickekonstant komplext polynom f har minst ett komplext nollställe, så det är klart att vi skall anta att f inte är konstant när vi bevisar satsen. Vi vill visa att f(z) = 0 för något komplext tal z och antar att så inte är fallet, dvs att f(z) <> 0 för alla komplexa tal z.

b) f är analytisk i hela C. Tricket för att genomföra beviset är att införa funktionen g(z) = 1/f(z). Att summor, skillnader, produkter och kvoter, där nämnaren är skild från 0, av analytiska funktioner är analytiska visas i alla elementära läroböcker om analytiska funktioner. Bevisen går till på samma sätt som när man visar derivationslagarna i reell analys.

c) Innebörden är att till varje positivt tal epsilon finns det ett positiv tal R sådant att om |z| > R så är |g(z)| < epsilon. Se 2 april 1997 13.47.56. Där visas att f(z) (som heter p(z) där) går mot oändligheten då |z| går mot oändligheten. Då g(z) = 1/f(z) följer det att g(z) går mot 0 då |z| går mot oändligheten.

d) Vi vill visa att g är begränsad i hela C. Eftersom g(z) går mot 0 då |z| går mot oändligheten kan vi t ex låta epsilon vara 1 och konstatera att |g(z)| < epsilon = 1 utanför någon cirkel med radien R. I den kompakta cirkelskivan |z| <= R är g begränsad eftersom g är kontinuerlig, dvs det finns en konstant K sådan att |g(z)| <= K då |z| <= R. Detta ger att |g(z)| <= 1 + K för alla z.

e) En funktion som är analytisk och begränsad i hela C måste vara konstant. Vi har alltså visat att g är konstant och därmed att f är konstant vilket motsäger antagandet att f inte är konstant och f(z) <> 0 för alla z. f är alltså antingen konstant eller så är f(z) = 0 för något z.

Kjell Elfström


29 november 1998 14.28.24
om man ska härleda något inom matematiken så måste man utgå från något tidigare känt. vilka är de grundläggande axiomen?
Mangalf

Svar:

Här följer Peanos axiomsystem för de naturliga talen.

 1. Noll är ett tal.
 2. Om a är ett tal så är efterföljaren till a ett tal.
 3. Noll är inte efterföljaren till något tal.
 4. Två tal med lika efterföljare är lika.
 5. (Induktionsaxiomet.) Om en talmängd S innehåller Noll och efterföljaren till varje tal i S så innehåller S varje tal.
Noll, tal och efterföljare är här grundläggande (och odefinierade) begrepp. Addition mellan naturliga tal definieras rekursivt genom
 • a + 0 = 0
 • a + Sb = S(a + b)
där S står för efterföljare. Subtraktion införs som inversen till addition och multiplikation införs som upprepad addition.

Därefter kan man definiera heltalen (inklusive de negativa). Detta kan göras på följande sätt:
Betrakta mängden av alla par (m,n) av naturliga tal och säg att (m1,n1) är ekvivalent med (m2,n2) om

m1 + n2 = m2 + n1.

Detta är en ekvivalensrelation och heltalen införs som mängden av ekvivalensklasser. Tanken är att klassen som innehåller (m,n) skall vara talet m - n. När heltalen väl är införda inför man de rationella talen på ungefär samma sätt utgående från heltalen. Skillnaden är den att (p1,q1) och (p2,q2) nu säges vara ekvivalenta om p1q2 = p2q1.

Därefter införs de reella talen som ekvivalensklasser av Cauchyföljder av rationella tal och slutligen de komplexa talen som par av reella tal.

De räkneregler och ordningslagar som brukar anges som axiom för t ex de reella talen kan då bevisas utifrån Peanos axiom.

Sök också efter axiom med Fråga Lunds sökmaskin.

Kjell Elfström


28 november 1998 21.34.50
Hur visar man att tangens avbildar intervallet (-pi/2,pi/2) bijektivt på R ?
Andreas

Svar:

Av definitionen

tan x = sin x/cos x

får man att tan är strängt växande i (-pi/2,pi/2). Eftersom både sin och cos är kontinuerliga och cos x > 0 i intervallet är tan kontinuerlig där. Vidare gäller att tan x går mot oändligheten då x går mot pi/2 och mot -oändligheten då x går mot -pi/2. Detta visar påståendet.

Kjell Elfström


28 november 1998 13.22.40
Hej, jag undrar hur man tar reda på ifall en punkt befinner sig innanför en tresidig polygon. (i ett tvådimensionellt koordinatsystem)
Kalle

Svar:

En tresidig polygon är en triangel. Tänk först på hur man avgör om en punkt befinner sig i den triangel som har sina hörn i punkterna O = (0,0), A = (1,0) och B = (0,1) i ett vanligt ortonormerat koordinatsystem. Förutom av axlarna begränsas triangeln av linjen x + y = 1, så villkoret att en punkt P = (x,y) befinner sig i triangeln är att

x >= 0, y >= 0, x + y <= 1.

Detta resonemang utnyttjar inte att axlarna är vinkelräta och att samma skala använd på båda axlarna så vi behöver bara införa ett nytt koordinatsystem i vilket hörnen får koordinaterna (0,0), (1,0) och (0,1). Inför därför vektorerna

u = OA och v = OB, w = OP

och bestäm x och y så att

OP = xOA + yOB.

Villkoret för att P skall ligga i triangeln blir nu det samma som innan.

Kjell Elfström


27 november 1998 22.06.23
Hej! Jag undra om ni skulle kunna besvara denna mycket enkla fråga. Kan man använda matematiken inom alla delar av fysiken, allt från klassisk till strängteori, jag menar, får man verkligen använda matematikens alla konster och regler inom alla delar av fysiken. Eller uppstår det någonsin problem? Tack på förhand!
Dramik

Svar:

Självklart får man det. Fysikerna uttrycker naturlagar i ett matematiskt språk. Om dessa naturlagar korrekt beskriver verkligheten blir alla matematiskt härledbara konsekvenser också korrekta beskrivningar.

Kjell Elfström


27 november 1998 21.17.20
Hej Jag har lite problem med logaritmisk derivering. Om man har en funktion som ser ut som
H=C*x^2/((cos(a))^2*(xtan (a)+y))
och vill bestämma onogranheten i C. Där övrig varibler är experimentellt uppmätta som
h=30+-0,5cm
x=80+-1 cm
y=100 +-0,5 cm
a=0°+-2°

Fredrik

Svar:

Vi har

C = h(cos2a)(xtan a + y)/x2

vilket ger att

ln C = ln h + 2ln cos a + ln(xtan a + y) - 2ln x

och deriverar vi båda led (vi tänker oss att samtliga storheter beror på någon gemensam variabel) får vi

C'/C = h'/h - 2sin a a'/cos a + (x'tan a + x(1 + tan2a)a' + y')/(xtan a + y) - 2x'/x

Kjell Elfström


27 november 1998 19.47.24
Hej! På grund av min begränsade matte-utbildning (Ma C, gymnasienivå) har jag stött på ett problem som jag ej klarar av att lösa. Det gäller återbetalning av lån som betalas månadvis. Jag vet hur man gör när man räknar ut återbetalning av ett lån där man betalar ränta och amorteringar i slutet av varje år, men vilket formel ska jag använda om jag vill betala av lånet varje månad??
Jerker

Svar:

Jag vet inte om det är annuitetslån du avser, men jag förutsätter det. Såvitt jag vet tillämpar bankerna samma formel oavsett om man betalar en gång om året eller om man betalar periodvis på något annat sätt. Skall man betala av ett lån på K kronor på n månader till räntesatsen p% per år är den enda skillnaden mot att betala av lånet på n år med en betalning om året att räntesatsen skall divideras med 12.

Om a är annuiteten (det kallas så även om det är andra perioder än år), K är skulden, n är antalet perioder att avbetala lånet på, m är antalet perioder per år och r = 1 + p/(100m) där p är räntesatsen i procent per år gäller

a = rn(r - 1)K/(rn - 1).

Kjell Elfström


27 november 1998 18.36.43
Jag fann ett kul samband häromdagen: Låt [z^n]G(z) avse koefficienten framför z^n i den genererande funktionen G(z) och låt G(z)=(1+z-z^2)/(1-2z-z^2+z^3). Jag påstår att

          |0 0 1|^n  |0|
[z^n]G(z)=|1 1 1| * |0 1 1|  * |0|
          |1 1 1|   |1|
Matrisens karakteristiska polynom är (icke särskilt förvånande) det reflekterade polynomet till nämnaren i G(z). Min fråga är helt enkelt för vilka genererande funktioner det går att finna matrisuttryck liknande det nyss nämnda? Har någon skrivit om kopplingen? Alternativet är ju att hitta rötter till polynomet i nämnaren i den genererande funktionen och partialbråksuppdela. Observera dock att [z^n]G(z) endast blir en konstant snabbare att räkna ut som funktion av n då vi har

[z^n]G(z)=1.22*2.225^n-0.28*(-0.80)^n+0.06*0.55^n

Min poäng är att det kan vara av intresse att slippa leta rötter om det bara är [z^n]G(z) man vill räkna ut för något n!
Andreas Björklund

Svar:

Vi har

G(z) = a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + ...

vilket ger att

1 + z - z2 = (1 - 2z - z2 + z3)(a0 + a1z + a2z2 + a3z3 + ...).

Identifierar vi koefficienter får vi att

            a0 = 1
        a1 - 2a0 = 1
    a2 - 2a1 - a0 = -1
an + 3 - 2an + 2 - an + 1 + an = 0

där den sista ekvationen är en differensekvation som kan skrivas

(an)   (an - 1)
(an + 1)  = A (an)
(an + 2)   (an + 1)

där A är matrisen

0 1 0
0 0 1
-1 1 2

Vi får genom upprepad användning av formeln att

(an)   (a0)
(an + 1)  = An (a1)
(an + 2)   (a2)

vilket är ett samband av det efterfrågade slaget. Exakt hur man får matrisen i frågan på ett naturligt sätt kan jag inte se, men ett basbyte bör kunna ordna den saken.

Kjell Elfström


27 november 1998 09.38.41
Godmiddag!
Mitt namn är Rickard Johansson och jobbar som datorhandledare på Datorteket här i Örebro. Vi utbildar personer i Officepaketet och därmed även Excel. Jag har fått, under senaste tiden, en hel del frågor om enklare procenträkning i samband med just Excel.
Här kommer frågan: Jag lärde mig för en herrans massa år sedan en metod bestående av en triangel där man kunde få fram procent mm på ett enkelt sätt. Känner ni till den? Skulle ni i sådana fall kunna hjälpa mig. Det vore trevligt att i framtiden kunna ge ett enkelt och pedagogiskt svar på deras "luriga" frågor.
Tack på förhand
Rickard
Rickard Johansson

Svar:

p% av a är b, där

b = (p/100)·a.

Detta kan skrivas

b/((p/100)·a) = 1

och triangeln bör vara

 b 
p/100 a

Håll nu bara för den storhet som söks.

Kjell Elfström


26 november 1998 19.07.39
Alexandra släpper en sten i en djup brunn. Efter en stund hör hon hur stenen når brunnens botten. Hur ska hon kunna bestämma brunnens djup? Försumma luftmotståndet men ta hänsyn till ljudets hastighet.
Desperat

Svar:

Se 10 november 1998 09.09.49.

Kjell Elfström


26 november 1998 14.34.56
Multiplikation kan ju betraktas som ett antal additioner, ex. 6*3 = 6+6+6, 6 adderat med sig själv 3 gånger. På samma sätt är en potens ett antal multiplikationer, ex 3^4 = 3*3*3*3, 3 multiplicerat med sig själv 4 gånger. Nu min fråga: Varför finns det inte ytterligare "räknesätt", t.ex. 2_3 = 2^2^2, dvs 2 upphöjt till sig sälv 3 gånger? Finns det någonstans där man tillämpar dylika uttryck?
Johan

Svar:

Se Graham's number.

Kjell Elfström


26 november 1998 13.52.59
Hej ... detta ar ett fortydligande av fragan: <b><i>Finns det nagon bra formel for att sla ihop 2 polygoner, dar man vet polygonernas x,y-koordinater ?</i></b> Vad jag menar ar att om man vet koordinaterna for polygonen A och B, och nagon av polygonernas koordinater ar innanfor den andra polygonen... hur far man da enklast den sk. <i>outlinenen</i>, dvs. de koordinater som utgor den nya polygonen som ar resultatet av A + B ?
Benny A

Svar:

Jag kan inte ge dig någon enkel algoritm. Lösningen måste bygga på att man känner skärningspunkterna till de två polygonerna. Varje kant i polygonen utgörs av ett linjestycke AB. Detta linjestycke ligger på en linje med en parameterframställning

(x,y) = A + sAB.

En punkt (x,y) ligger på linjestycket om och endast om det finns ett tal s, 0 <= s <= 1, som uppfyller ekvationen. På så sätt kan man avgöra om eventuella skärningspunkter mellan en linje som innehåller en kant på den ena polygonen och en linje som innehåller en kant på den andra ligger på polygonerna.

För att sedan bestämma vilka delar av den ena polygonen som ligger inuti den andra kan man utnyttja att det inre av den första polygonen ges av ett antal lineära olikheter och välja ut punkter på den andra, t ex mittpunkter mellan två skärningspunkter på samma kant, och testa om de ligger inuti den första polygonen.

Kjell Elfström


26 november 1998 11.06.20
Skrev och frågade om proportioner mellan ett negativt och ett positivt tal för ett par dagar sedan. Det här var vad jag menade: ex. mellan 2 och 22 är proportionen 1:11, mellan 1 och 99 är den 1:99, mellan 0.1 och 99.9 är den 1:1000 men... Vad är den mellan 1 och -2?
Jonas

Svar:

Jag vet inte om det finns någon vedertagen praxis, men -1/2 är ett rimligt svar. Då betraktar man proportionen som kvoten mellan talen. Ett annat är 1/2 där man i stället tar kvoten mellan absolutbeloppen. Har man en figur i ett koordinatsystem så kan skillnaden mellan två koordinater vara t ex -2, vilket uttrycker att avståndet mellan punkterna är 2 och 1/2 kan då vara förhållandet mellan två sträckor.

Kjell Elfström


25 november 1998 22.49.41
Hej! Jag undrar vad en algoritm är och var man kan lära sig mer om kryptering. Jag misstänkter att du/ni ogärna svarar på sånt här pga att det tar för lång tid, men ni/du (för att få lite omväxling ;) kanske kan hänvisa till nåt. Tacksam för svar!
Jonas Olson

Svar:

Vi tar oss gärna tid att besvara frågor som denna. Däremot har vi ibland inte ansett att vi har tid att lösa tävlingsproblem och tankenötter. Vitsen med sådana är ju att ge lösarna glädjen av att ha löst uppgiften och den vill vi inte ta ifrån dem.

En algoritm är ett program (inte nödvändigtvis ett datorprogram) för att göra t ex en beräkning. Ett exempel är divisionsalgoritmen, den uppställning man använder när man utför en division. Andra exempel är Euklides algoritm för att bestämma den största gemensamma delaren till två heltal och den algoritm som används för att RSA-kryptera meddelanden.

Om matematiken bakom RSA-kryptering kan du läsa på The Mathematical Guts of RSA Encryption där det också finns en länk till ett exempel. Det verkar inte finnas så mycket information på svenska men sök på Internet efter crypto, encryption, RSA eller dylikt.

Kjell Elfström


25 november 1998 22.45.14
Hej där alla snillen! Hur räknar man ut omkrets på en ellips? Mina uppslagsböcker vet inte och mina cd-skivor tycks ha pajat totalt, matteläraren vet inte osv... Tacksam för svar!
Jonas Olson

Svar:

I ett lämpligt koordinatsystem har en ellips ekvationen

x = acos t
y = bsin t,    0 <= t < 2pi.

Omkretsen L ges av

L = integral[0,2pi]((x'2 + y'2)1/2dt) = integral[0,2pi]((a2sin2t + b2cos2t)1/2dt)

och det är inte möjligt att uttrycka de primitiva funktionerna till denna integrand med hjälp av elementära funktioner. Man är alltså hänvisad till numeriska metoder för att beräkna integralen.

Kjell Elfström


25 november 1998 22.38.53
Hej! Har du någon bra sida där man kan lära sig gymnasiematte? Gärna med början på A-kurs. Jag går i nian nu, och tycker matten är rätt trist så jag skulle vilja ha något roligare att läsa om.
Jonas Olson

Svar:

Det bästa sättet att lära sig gymnasiematematiken på är nog fortfarande genom att läsa böckerna som används i undervisningen på gymnasiet och att lösa uppgifterna där. Jag känner inte till någon sida på Internet som behandlar gymnasiematematiken på ett så metodiskt sätt.

Kjell Elfström


25 november 1998 22.36.47
Hej! Jag undrar om ett parabelsegment är det samma som en halv ellips. Tack på förhand!
Jonas Olson

Svar:

I ett lämpligt koordinatsystem har en parabel ekvationen y = x2 och ett parabelsegment är den del av parabeln som ligger under linjen y = h, där h > 0 är en konstant. Svaret är alltså nej.

Kjell Elfström


25 november 1998 22.35.55
Hej! Jag undrar om det finns något sätt man kan räkna ut pi på. Tack på förhand!
Jonas Olson

Svar:

Se 22 januari 1997 08.43.57.

Kjell Elfström


25 november 1998 20.07.14
Angående svaret på min fråga 17 november 1998 21.06.08: Jag tror ni missförstod frågan lite, även om det var en bra och koncis översikt av teorin som ni skrev. Även om rötterna enligt Cardanos formel inte är reella i det trigonometriska fallet (tre reella lösningar) så är frågan om det finns något (annat) sätt att uttrycka ekvationens lösningar med hjälp reella rötter och de vanliga fyra räknesätten tillämpade på ekvationens koefficienter. Mvh
Bengt Månsson

Svar:

Om f ett polynom över t ex Q med endast reella nollställen är alltså frågan om ekvationen f(x) = 0 kan lösas med enbart reella rotutdragningar. Svaret är i allmänhet nej. I själva verket är det så att om f är ett irreducibelt polynom över Q med endast reella nollställen så är detta möjligt om och endast om [K:Q] är en 2-potens. Här är K sönderfallskroppen (splitting field) av f över Q. Se t ex I. M. Isaacs, Solutions of polynomials by real radicals, The American Mathematical Monthly (1985) Vol. 92, No. 8, 571-575.

Kjell Elfström


25 november 1998 18.18.22
Tack Stefan för ditt svar den 20 nov på ellipsproblemet. Jag förstår dock inte hur lösningen går till. Vore tacksam om du utvecklade ditt svar. Tack på förhand
Daniel Jonåker

Svar:

Med fem punkter (xi,yi), i = 1,2,3,4,5 på ellipsen ger sambandet

a(x-x0)2+2b(x-x0)(y-y0)+c(y-y0)2=1

upphov till fem ekvationer. Bortser man från att x0 och y0 är obekanta och bara tänker på a, b och c som obekanta är detta ett lineärt ekvationssystem. Använder man vanlig Gauss-elimination på detta får man ett nytt system där (normalt) den första ekvationen innehåller a, b och c, den andra b och c, den tredje c och där a, b och c helt eliminerats ur de båda sista ekvationerna. Det är dessa båda ekvationer i x0 och y0 som blir komplicerade. Om man ur dessa lyckas lösa ut x0 och y0, är det bara att sedan sätta in de värden man får i de tre första ekvationerna och lösa ut a, b och c ur detta lineära system. De båda sista ekvationerna kan lösas med numeriska metoder och jag ber att få hänvisa till någon lärobok i numerisk analys.

Kjell Elfström


25 november 1998 16.10.19
Skulle jag kunna få två bevis till formlen: (2n "över" n)= (n "över" 0)i kvadrat + (n "över" 1) i kvadrat + ... + (n "över" n) i kvadrat. Gärna också en förklaring till sambandet och varför det gäller. Vilka är de tidigaste texterna där man kan finna formeln för Pascals triangel och vilka är Blaise Pascals viktigaste insatser? Mvh
Stefan

Svar:

Ett sätt att bevisa formeln är naturligtvis med induktion. Ett annat är att utnyttja att

(1 + x)2n = (2n0) + (2n1)x + ... + (2nn)xn + ... + (2n2n - 1)x2n - 1 + (2n2n)x2n

och att

(1 + x)2n = ((1 + x)n)2 = ((n0) + (n1)x + ... + (nk)xk + ... + (nn - 1)xn - 1 + (nn)xn)2.

Bestäm nu koefficienten framför xn i det senare uttrycket genom att utveckla kvadraten och använda att (nk) =  (nn - k) och utnyttja sedan att koefficienterna framför xn i de båda utvecklingarna av (1 + x)2n skall vara lika.

Upplysningar om Blaise Pascal kan du få på Indexes of Biographies i The MacTutor History of Mathematics archive.

Kjell Elfström


24 november 1998 17.59.07
Hmm vet inte redigt hur jag ska formulera induktionsprincipen på ett bra sätt.
Tack på förhand Markus!
Markus

Svar:

Se 24 november 1998 11.43.40.

Kjell Elfström


24 november 1998 17.43.13
*Finns det nån Internetsida som behandlar partialbråksuppdelning?
*Vad är det för nån skillnad på egyptiernas talsystem och vårat?
Christian E.

Svar:

Ja, t ex denna, se 4 november 1998 14.02.20.

Vad gäller svaret på den andra frågan ber jag att få hänvisa till Egyptian mathematics.

Kjell Elfström


24 november 1998 13.18.05
Jag undrar hur man generellt kan visa att om siffersumman av ett tal är delbart med tre så är också talet delbart med tre. Samma sak gäller nio. Jag undrar också om ni vet vilken matematiker som kom på detta?
Jonas Juntunen

Svar:

Antag att

a = an.10n + an - 1.10n - 1 + ... + a1.10 + a0.

Genom att skriva 10 = 3.3 + 1 får vi med hjälp av binomialsatsen att

10k = (3.3 + 1)k = (k0)(3.3)k + (k1)(3.3)k - 1 + ... + (kk - 1) (3.3)1 + 1 = 3dk + 1

för något heltal dk . Detta ger att

a = 3(andn + an - 1dn - 1 + ... + a0d0) + an + an - 1 + ... + a0 = 3d + an + an - 1 + ... + a0

för något heltal d och därför är a är delbart med 3 om och endast om siffersumman an + an - 1 + ... + a0 är delbar med 3. För att bevisa påståendet för 9 är det bara att tänka på 3.3 som 9 i stället.

Enklast bevisas dylika påståenden med hjälp av kongruensräkning.

Jag tror inte det är känt vem som kom på detta.

Kjell Elfström


24 november 1998 12.28.42
Jag undrar ifall ni skulle kunna berätta för mig var jag kan få tag i de 200 första Pi decimalerna?
Torbjörn

Svar:

Var så god!

3, 141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944
592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647
093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559
64462294895493038196

Vill du ha ännu fler ber jag att få hänvisa till The Pi Page.

Kjell Elfström


24 november 1998 11.43.40
Hej! Jag undrar om ni kunde hjälpa mig med en fråga angående induktionsprincipen. Jag har försökt lösa följande problem men fastnat i det logiska resonemanget. Visa att: Summan av (4k^3-3k^2+k+1), då k går från 1 till n är lika med n^4+n^3+n. Tack på förhand!
Dramik

Svar:

Induktionsaxiomet säger att om det för ett påstående Pn gäller att

 1. P0 är sant
 2. för varje heltal n >= 0 gäller att om Pn är sant så är Pn + 1 sant
så är Pn sant för varje heltal n >= 0.

Man kan visa att P n är sant för alla heltal n >= n0 genom att börja induktionen med n0 i stället för 0.

Påståendet Pn i frågan är

Summa[k = 1, n](4k3 - 3k2 + k + 1) = n4 + n3 + n

och man skall visa att Pn är sant då n >= 1.

Låt oss kalla vänsterledet i Pn för VLn och högerledet för HLn. Vi skall börja med att visa att

VL1 = HL1

och direkt uträkning ger att båda leden är lika med 3.

Nu antar vi att VLn = HLn där n >= 1 (induktionsantagandet). Då är

VLn + 1 = Summa[k = 1, n + 1](4k3 - 3k2 + k + 1) =
= Summa[k = 1, n](4k3 - 3k2 + k + 1) + 4(n + 1)3 - 3(n + 1)2 + (n + 1) + 1 =
= VLn + 4(n + 1)3 - 3(n + 1)2 + (n + 1) + 1.

Enligt induktionsantagandet är alltså

VLn + 1 = HLn + 4(n + 1)3 - 3(n + 1)2 + (n + 1) + 1 =
= n4 + n3 + n + 4(n + 1)3 - 3(n + 1)2 + (n + 1) + 1 = n4 + 5n3 + 9n2 + 8n + 3.

Vi har

HLn + 1 = (n + 1)4 + (n + 1)3 + n + 1 = n4 + 5n3 + 9n2 + 8n + 3

varför VLn + 1 = HLn + 1. Enligt induktionsaxiomet har vi därmed bevisat påståendet.

Kjell Elfström


24 november 1998 09.32.37
Hej
Finns det nagon bra formel for att sla ihop 2 polygoner, dar man vet polygonernas x,y-koordinater ?
Benny A

Svar:

Du får återkomma med ett förtydligande av frågan.

Kjell Elfström


23 november 1998 22.21.42
Hej, jag har en mindre fråga. Det faktum att (-)*(-)=+ vet jag. Vad jag skulle vilja veta är den algebratiska lösningen till detta. Tacksam för svar.
Nick

Svar:

Se 2 oktober 1998 10.55.44.

Kjell Elfström


23 november 1998 17.57.52
Är en serie alltid summan av en oändlig talföljd, eller kan man även kalla summan av en ändlig talföljd för serie?
Göran Roth

Svar:

Om man med summa menar den formella summa som ingår i begreppet serie bör en serie vara summan av en (oändlig) talföljd. Detta är dock ingen allvarlig inskränkning, ty en ändlig summa kan lätt omvandlas till en serie genom att man lägger till en oändlig följd av nollor.

Kjell Elfström


23 november 1998 16.18.20
Jag har studerat två matematikuppgifter jag ej kunnat lösa; 1: När har tredjegradsekvationen x3+ax2+bx+c=0 tre olika stora, reella rötter? 2: Visa i ett pq-system de områden där tredjegradsekvationen x3+px+q=0 har en, två resp. tre reella rötter.
Marko Oreba, Söderhamn

Svar:

Se 28 januari 1997 10.06.25.

Kjell Elfström


23 november 1998 15.25.55
Hej, du med mattekunskaper. Jag läser envariabelanalys för tillfället och snart är det dags för tenta. Jag undrar var jag kan få tag på gamla tentor med lösningar. Finns det någon sida på nätet som kan vara bra att känna till? / Hoppas på svar
Svenerik

Svar:

Skrivningarna varierar ju mellan olika universitet och lämpligen bör du försöka få tag i skrivningar från det universitet där du tänker tentera. På vår institution har vi publicerat två övningsskrivningar i Matematik 1 alfa, men denna kurs innehåller både analys och algebra och därför ungefär första halvan av vad en analyskurs brukar innehålla. Se Matematik 1 alfa - ht 98.

Kjell Elfström


23 november 1998 13.04.48
Jag skulle vija veta med om det Gyllene snittet. Har ni roliga idéer,övningar eller tips på hur man kan presentera detta för elever på gymnasiet.
I. Erling

Svar:

Math Soft har en fyllig redogörelse för det gyllene snittet. Se The Golden Mean.

Kjell Elfström


22 november 1998 21.26.45
Vad är den egentliga definitionen av räknesättet division?
Magnus Lindgren

Svar:

Division är den inversa operationen till multiplikation. Om b är ett tal skilt från noll så definieras 1/b som de tal så att b.1/b=1. a/b definieras sedan som a.1/b.

Stefan Jakobsson


22 november 1998 18.31.22
Finns det något sätt att beskriva proportionen mellan -1 och +2 (utan att använda absolutbelopp)? Vilken är den i så fall?
Jonas och Fredrik

Svar:

Jag vet inte vad ni menar med proportionen mellan två tal. Ni får precisera frågan.

Stefan Jakobsson


22 november 1998 13.01.57
Jag undrar hur man kan utveckla additonsformler av tanh(x+y) och tanh X/2.
Johan Andersson

Svar:

Osbornes regel säger att för varje trigonometrisk formel finns det en motsvarande hyperbolisk formel.. För att översätta ett trigonometrisk formel till en hyperbolisk formel går man till väga på följande sätt: ersätt cos med motsvarande cosh och sin med motsvarande sinh förutom när det är en produkt av två sin som den ersätts med minus produkten av motsvarande sinh. Tillämpar vi detta på cosh(x+y) och sinh(x+y) får vi

cosh(x+y)=cosh(x)cosh(y)+sinh(x)sinh(y)

och

sinh(x+y)=sinh(x)cosh(y)+cosh(x)sinh(y).

Dividerar vi med varandra får vi

tanh(x+y)=sinh(x+y)/cosh(x+y)=

(sinh(x)/(cosh(x)+sinh(y)/(cosh(y))/(1+sinh(x)sinh(y)/(cosh(x)cosh(y)))=

(tanh(x)+tanh(y))/(1+tanh(x)tanh(y))

vilket är additionsformeln för tanh(x+y)(man hade också kunna använt Osbornes regel direkt). För tanh(x/2) har vi

tanh(x/2)=sinh(x/2)/cosh(x/2)=(ex/2-e-x/2)/(ex/2+e-x/2)=

((ex/2-e-x/2)(ex/2+e-x/2))/((ex/2+e-x/2)/(ex/2+e-x/2))=

(ex-e-x)/(ex+e-x+2)=sinh(x)/(cosh(x)+1).

Stefan Jakobsson


21 november 1998 14.10.28
Om jag betalar 1000:- varje år i fem år med 5% i årsränta hur stort blir kapitalet med ränta på ränta? Och hur beräknar jag tal inom parentes.? Och hur räknar jag med upphöjda värden? j är i s ut varje år under 5 år
Per Olof Genberg

Svar:

Jag antar att räntan adderas till kapitalet i slutet av året och att insättningen av pengar sker i början av året.

De 1000 kr man sätter in i början av första året har vid slutet av år fem vuxit till 1000*1,055 kr. De 1000 kr man sätter in i början av andra året har vid slutet av år fem vuxit till 1000*1,054 kr och så vidare. Adderar vi ihop alltsammans så får vi det totala beloppet vid slutet av år fem till

1000*1,055+1000*1,054+1000*1,053+1000*1,052+1000*1,05=5802 kr.

Stefan Jakobsson


21 november 1998 00.53.37
Hur beräknar man tyngdpunkten för en n-hörning om man vet dess koordinater ?
Benny Antonsson

Svar:

Låt (x1,y1), (x2,y2),...,(xn ,yn) vara n-hörningens hörn när randen genomlöps motsols. För att formlerna ska bli snygga låter vi (xn+1 ,yn+1)=(x1,y1). Vi behöver Greens formel: Om D är ett område i planet och P(x,y)och Q(x,y) är deriverbara funktioner så har vi

dubbelintegralen[över D] Q'x(x,y)-P'y(x,y)dxdy=

integralen[över randen på D] P(x,y)dx + Q(x,y)dy.

Om vi sätter Q(x,y)=x och P(x,y)=0 så är Q'x(x,y)=1 och P'y(x,y)=0 och vi får arean av området. Vi parametriserar randen mellan (xj ,yj) och (xj+1 ,yj+1), x=xj+t (xj+1-xj)och y=yj+t (yj+1-yj). Beräknar vi arean med Greens formel får vi

A=summan[j=1 till n] integralen[0 till 1](xj+t (xj+1-xj))(yj+1-yj)dt=

1/2 summan[j=1 till n] (xjyj+1-xj+1yj).

För att få fram tyngdpunkten behöver vi momenten

Mx=dubbelintegralen[över D] x dxdy

och

My=dubbelintegralen[över D] y dxdy.

Med samma metod som ovan får man resultaten

Mx= 1/6 summan[j=1 till n] (yj+1-yj)(xj2+xj xj+1+xj+12).

och

My= -1/6 summan[j=1 till n] (xj+1-xj)(yj2+yj yj+1+yj+12).

Tyngdpunkten är (Mx/A , My/A).

Stefan Jakobsson


20 november 1998 20.59.44
En oljetank har formen av en rak cirkulär cylinder. Diametern är 1,24m och höjden 2,44m. Tanken ligger på sidan så att de cirkulära basytorna är vinkelräta mot horisontalplanet. Den fylls med en hastighet av 0,0045 kubikmeter/sekund. Hur snabbt stiger oljenivån i tanken i det ögonblick oljedjupet d är 0,32m?
Karin Mannesson

Svar:

För att inte blanda ihop derivata och oljedjup så betecknar jag oljedjupet med h.

Mängden olja V i tanken är en funktion av oljedjupet h. Enligt kedjeregeln så har vi

0,0045= d/dt V(h(t))=V'(h(t)) h'(t).

Vi behöver alltså beräkna derivatan V'(h). Låt A(h) beteckna arean av den fria oljeytan. Denna yta är en rektangel med samma längd l=2,44 som cylindern och bredden är enligt Pythagoras sats 2(2Rh-h2)1/2 där R=0,62 är radien på cylindern. Detta ger att A(h)=2l(2Rh-h2)1/2. Volymen V(h) ges sedan av integralen

V(h)=integralen [0 till h] A(x) dx.

Enligt analysens fundamentalsats är V'(h)=A(h). Då oljedjupet är 0,32 så är V'=A=2,64 m2 och oljenivån stiger då med hastigheten 0,0017 m/s.

Stefan Jakobsson


20 november 1998 09.33.27
Hur många punkter (x,y) behöver jag, och hur gör man, för att bestämma en ellips karakteristik
Punkterna på ellipsen är slumpvisa. Man känner alltså inget annat än just x och y.

Daniel Jonåker

Svar:

Vi börjar med fallet att ellipsen är centrerad kring origo. Ekvationen för en godtycklig ellips centrerad kring origo kan skrivas

ax2+2bxy+cy2=1.

Ellipsens storaxel och lillaxel har samma riktning som egenvektorerna till matrisen

(a b)

(b c)

och längderna till storaxeln och lillaxeln är ett genom egenvärdena. Det behövs alltså tre parametrar a,b och c för att bestämma ellipsens form så om vi har tre punkter på ellipsen kan vi beräkna a,b och c genom att lösa ett linjärt ekvationssystem.

Om vi flyttar ellipsen så att centrum istället hamnar i (x0,y0) så blir ekvationen för ellipsen

a(x-x0)2+2b(x-x0)(y-y0)+c(y-y0)2=1.

Det är nu fem obekanta a, b, c, x0 och y0 som skall beräknas och för att klara det behöver punkter på ellipsen. Det är nu betydligt jobbigare att beräkna parametrarna. Man kan börja med att reducera bort parametrarna a,b och c. Sedan har man dock kvar två jobbiga ekvationer i x0 och y0. Dessa löses nog lämpligen numeriskt.

Stefan Jakobsson


19 november 1998 21.46.03
How do I show that p_n(x)>0 if n is even and that p_n(x) has exactly one root when n is odd by looking at exp(-x)*p_n(x), when p_n(x)=1+x+x^2/2!+x^3/3!+...+x^n/n! ?
Mark

Svar:

Sätt fn(x)=e-n pn(x) och derivera fn med avseende på x. Vi får (observera att Dpn(x)=pn-1(x))

Dfn(x)=-e-x pn(x)+e-x Dpn(x)=e-x(pn-1(x)-pn(x))=-xne-x/n!

Om n är jämnt så ser vi att Dfn(x)<0 för alla x förutom noll vilket innebär att fn är strängt avtagande. Eftersom gränsvärdet av fn(x) är 0 då x går mot oändligheten så är fn(x)>0 för alla x vilket i sin tur medför att pn(x)>0 ty exponentialfunktionen är alltid positiv.

Om n är udda så konstaterar vi först att pn(x)>=1>0 för alla x>=0 (detta gäller i och för sig för jämna n också men vi behövde inte anväda det då)så pn har inga positiva nollställen. Eftersom fn(x) går mot -oändligheten då x går mot -oändligheten och fn(0)=1 så ger satsen om mellanliggande värden att fn har minst ett nollställe på negativa axeln(vi har här använt att fn är kontinuerlig). Av (*) får vi att fn är strängt växande för negativa x så det finns bara ett nollställe för fn och därmed också för pn.

Stefan Jakobsson


19 november 1998 21.40.01
Hur i hela friden orkar ni sitta och svara på så många frågor.....?
martin

Svar:

Detta var en mycket bra fråga. Det är väldigt jobbigt. Jag orkar nog bara en vecka till. Men tänk inte på oss utan fortsätt att skicka in frågor.

Stefan Jakobsson


19 november 1998 19.23.13
(981119) Hej! Jag har en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett svar på. Frågan lyder "Visa att ett homogent lineärt ekvationssystem med fler obekanta än ekvationer har oändligt många lösningar"... Visa gärna på så enkelt sätt som möjligt.. Tack på förhand! MVH Stefan
Stefan

Svar:

Detta är ett standardresultat i linjär algebra som man kan finna i många böcker i ämnet. Här får du två referenser på svenska: Lineär algebra med vektorgeometri av Anders Tengstrand och Lineär algebra av Karl Gustav Andersson.

Stefan Jakobsson


17687 frågor av sammanlagt 18077 innehåller sökorden.

Frågorna 16401–16500 av de överensstämmande frågorna visas ovan.

Visa frågorna:16301–1640016401–1650016501–16600

Innehållsansvarig är Kjell Elfström

Läs frågor månadsvis

Sök bland frågorna

Jämställ gemener/versaler

Bara hela ord

Ignorera diakritiska tecken

Logisk operator

Eller  Och

 

Text mellan citationstecken räknas som ett enda ord.
Matematikcentrum, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)