Svenska Matematikersamfundet Medlemsutskicket 1/1 2000


Nordic-Math-Job

I Sverige, i motsats till många andra länder i Europa, så har vi haft den stora förmånen att under senare år dra fördel av att ett stort antal lediga universitetsanställningar i matematik har kunnat skapats av driftiga prefekter och dekaner. Den matematiska expansionen är ju i de flesta avseenden något lyckosamt, även om vissa av oss kanske när vissa farhågor att en övermättnad må inträffa, och att det ånyo kan inträffa en period av stagnation och avsaknad av förnyelsetjänster. Den förväntade tiden mellan doktorsexamen och en fast universitetstjänst, har ju, som bekant, under årtiondenas lopp varierar ganska markant. Vad som är oerhört viktigt i denna situation är att de ledigförklarade tjänsterna verkligen kommer till allmänn kännedom. Detta ger fler chansen, och dessutom så förbättrar det de enskilda institutionernas möjligheter att få kompetenta och dugliga befattningshavare. Detta är speciellt viktigt inom Norden, där tendensen att anställa individer som vuxit upp på respektive institution, är ganska stark. Sigmundur Gudmundsson i Lund tog för några år sedan det lovvärda initiativet att se till att denna annonsering fungerade i praktiken, och som bas valde han inte bara Sverige, utan hela Norden. Detta initiativ varande än mer remarkabelt i åtanke att Gudmundsson är en ung ännu inte etablerad matematiker i den nordiska universitetsvärlden. Vi inom Svenska Matematikersamfundet stöder helhjärtat detta initiativ, och vill verka för att det får den respons det förtjänar, vilket tyvärr inte verkar helt självklart. För att sprida ytterligare information har vi bett att få intervjua Gudmundsson, och intervjun återgives nedan i sin helhet.

Intervju med Sigmundur Gudmundsson

SMS: Varför grundade Du Nordic-Math-Job ? SG: För att förbättra informationen om lediga jobb i förhoppningen om att öka rörligheten, som tyvärr har varit en bristvara på vissa håll. SMS: Hur har det fungerat med att få information om lediga jobb i Sverige ? SG: Det har fungerat mycket olika. På vissa institutioner har ledningen aldrig informerat mig. Från dessa ställen får jag ibland informationen från mina "hemliga agenter". Dessa har önskat att vara anonyma, eftersom de fruktar att denna verksamhet kan vara impopulär hos deras chefer. Detta finner jag mycket tråkigt. Det har även förekommit att jag har fått anonyma fax med annonser utan att veta vem som skickat dem. Jag känner till flera fall där institutionsledningen inte ens har informerat sin egen personal om lediga jobb förutom de personer som var tänkta för tjänsterna naturligtvis. Detta anser jag vara oacceptbelt. Från andra institutioner får jag informationen direkt från ledningen men oftast får jag söka den själv på webben. SMS: Detta är förvånande, och mycket riktigt ledsamt. Du indikerar allvarliga anklagelser. Hur skulle Du vilja att det egentligen fungerade ? SG: Jag skulle vilja att alla institutioner gjorde det till en del av sina rutiner att skicka till mig information om alla sina lediga jobb när de utannonseras. Givetvis så förväntar jag mig att denna utannonsering sker i god tid före ansökningstidens utgång. Och slutligen skulle jag helst vilja få informationen via e-post till adressen: Sigmundur.Gudmundsson@math.lu.se Så skärpning! Man får hoppas att de exempel Gudmundsson refererar till rör sig om slarv och allmänn försummelse, snarare än en medveten politik. Matematikersamfundet instämmer helt med Sigmundur Gudmundssons uppfattning om värdet av snabb och utförlig information om lediga tjänster, och upprepar hans uppmaning ovan till svenska matematikinstitutioner, med förhoppning att den även skall nå de övriga nordiska länderna. För den intresserade finns ytterligare information att hämta på nätet: http://www.maths.lth.se/nordic/index.html