Svenska Matematikersamfundet Medlemsutskicket 11/11 2000


AMI-index

I den senaste NFR-utvärderingen av matematiken i Sverige, - Evaluation of Swedish Mathematics, från 1995. Påpekades ett par gånger den relativt låga mobiliteten på de matematiska institutionerna vid de svenska lärosätena. (Paragraf 3.2 sid 13, rad 15 sid 45 och sidorna 49-50). Inspirerad av detta har Sigmundur Gudmundsson på eget bevåg försökt beräkna ett slags mobilitetsindex för de olika matematikinstitutionerna i Sverige, genom att beräkna hur stor del av de anställda vid varje institution som även har sin högsta examen därifrån. Den som vill ta del av Gudmundssons beräkningar kan besöka hemsidan. http://www.matematik.lu.se/nordic/ami.html Samfundet påminner om att dessa index är ofrånkomligt behäftade med vissa systematiska fel. Exempelvis kommer nya institutioner automatiskt att visa hög mobilitet. För att bekräfta utvärderarnas farhågor bör dessa index även jämföras med motsvarande index främst i våra grannländer, men även i övriga europeiska länder. Mobilitetsindex kommer vidare att vara systematiskt högre i USA på grund av landets storlek och traditionella kultur av rörlighet över de federala statsgränserna. Vi vill också påminna om att 'mobiliteten' har ökat i Sverige under senare år, tack vare den stora invandring av akademisk arbetskraft, främst från våra östra grannländer.